Tạm nộp thuế TNDN trong 04 quý đầu không thấp hơn 80% quyết toán năm

Chủ đề   RSS   
 • #593243 31/10/2022

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2261)
  Số điểm: 78451
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 2005 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Tạm nộp thuế TNDN trong 04 quý đầu không thấp hơn 80% quyết toán năm

  Đây là nội dung được quy định tại Nghị định 91/2022/NĐ-CP ngày 30/10/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 126/2020/NĐ-CP ban hành bởi Chính phủ.
   
  Cụ thể, Nghị định 91/2022/NĐ-CP đã sửa đổi một số quy định của thuế thu nhập doanh nghiệp trong việc khai thuế theo quyết toán năm như sau:
   
  tam-nop-thu-tndn-trong-04-quy-dau-khong-thap-hon-80-quyet-toan-nam
   
  Thuế thu nhập doanh nghiệp: Người nộp thuế phải tự xác định số thuế TNDN tạm nộp quý bao gồm cả tạm phân bổ số thuế TNDN cho:
   
  - Địa bàn cấp tỉnh nơi có đơn vị phụ thuộc.
   
  - Địa điểm kinh doanh.
   
  - Nơi có bất động sản chuyển nhượng khác với nơi người nộp thuế đóng trụ sở chính).
   
  Sau khi thực hiện phân bổ thuế sẽ được trừ số thuế đã tạm nộp với số phải nộp theo quyết toán thuế năm.
   
  Đối với người thuộc diện lập báo cáo tài chính quý: Căn cứ vào báo cáo tài chính quý và các quy định của pháp luật về thuế để xác định số thuế TNDN tạm nộp quý.
   
  Đối với người không thuộc diện lập báo cáo tài chính quý: Căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh quý và các quy định của pháp luật về thuế để xác định số thuế TNDN tạm nộp quý.
   
  Ngoài ra, tổng số thuế TNDN đã tạm nộp của 04 quý không được thấp hơn 80% số thuế TNDN phải nộp theo quyết toán năm. Trường hợp người nộp thuế nộp thiểu số với số thuế phải tạm nộp 04 quý thì phải nộp tiền chậm nộp tính trên số thuế nộp thiểu kể từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn tạm nộp thuế TNDN quý 04 đến ngày liền kề trước ngày nộp số thuế còn thiếu vào ngân sách nhà nước.
   
  Đối với dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, nhà để chuyển nhượng hoặc cho thuê mua, có thu tiền ứng trước của khách hàng theo tiến độ phù hợp  thì thực hiện tạm nộp thuế TNDN quý theo tỷ lệ 1% trên số tiền thu được. 
   
  Trong trường hợp chưa bàn giao cơ sở hạ tầng, nhà và chưa tính vào doanh thu tính thuế TNDN trong năm thì người nộp thuế không tổng hợp vào hồ sơ khai quyết toán thuế năm mà tổng hợp vào hồ sơ khai quyết toán thuế khi bàn giao BĐS đối với từng phần hoặc toàn bộ dự án.
   
  (So với Nghị định 126/2020/NĐ-CP, hiện hành đã tăng số thuế tạm nộp trong 04 quý đầu năm không được thấp hơn từ 75% lên thành 80% quyết toán năm).
   
  Ngoài ra, điểm e khoản 3 Điều 7 Nghị định 126/2020/NĐ-CP bổ sung trường hợp mới đối với người nộp thuế không phải nộp hồ sơ khai thuế khi:
   
  Người khai thuế TNCN là tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc trường hợp khai thuế TNCN theo tháng, quý mà trong tháng, quý đó không phát sinh việc khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của đối tượng nhận thu nhập.
   
  Ngoại trừ, quy định tại khoản 3, 4, 5 Điều 1 Nghị định 91/2022/NĐ-CP được áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2021.
   
  Tính đến ngày Nghị định 91/2022/NĐ-CP có hiệu lực thi hành người nộp thuế có sổ thuế tạm nộp 03 quý đầu kỳ tính thuế năm 2021 không thâp hơn 75% sô phải nộp theo quyết toán năm, thì không áp dụng quy định tỷ lệ tạm nộp 04 quý tại khoản 3, 4, 5 Điêu 1 Nghị định 91/2022/NĐ-CP. 
   
  Tính đến ngày Nghị định 91/2022/NĐ-CP có hiệu lực thi hành, người nộp thuế có số thuể tạm nộp 03 quý đầu kỳ tính thuế nãm 2021 thấp hơn 75% số phải nộp theo quyết toán nãm, thì được áp dụng tỷ lệ tạm nộp 04 quý quy định tại khoản 3, 4, 5 Điều 1 Nghị định 91/2022/NĐ-CP nếu không tăng thêm số tiền chậm nộp.
   
  Xem thêm Nghị định 91/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 30/10/2022 sửa đổi Nghị định 126/2020/NĐ-CP
   
  290 | Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  admin (01/11/2022) ThanhLongLS (31/10/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận