Quyền và nghĩa vụ của thành viên lưu ký chứng khoán tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán

Chủ đề   RSS   
 • #605746 27/09/2023

  Tranxuandung991994
  Top 150
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:05/09/2018
  Tổng số bài viết (496)
  Số điểm: 8990
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 85 lần


  Quyền và nghĩa vụ của thành viên lưu ký chứng khoán tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán

  Đây là nội dung tại Quyết định 19/QĐ-HĐTV năm 2023 về Quy chế thành viên lưu ký chứng khoán tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

  Theo đó, Điều 5 Quyết định 19/QĐ-HĐTV quy định thành viên lưu ký chứng khoán tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam có những quyền, nghĩa vụ cơ bản sau:

  1. Quyền của thành viên lưu ký chứng khoán

  - Mở tài khoản lưu ký chứng khoán tại VSDC cho chính mình và cho khách hàng của mình để quản lý chứng khoán lưu ký;

  - Nhận các dịch vụ từ VSDC đối với chứng khoán đã đăng ký tại VSDC và cung cấp các dịch vụ theo quy định pháp luật cho khách hàng;

  - Nhận các thông tin về tình hình tài khoản lưu ký chứng khoán từ VSDC;

  - Kết nối với hệ thống nghiệp vụ của VSDC theo quy định của VSDC;

  - Thu giá dịch vụ theo quy định;

  - Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

  2. Nghĩa vụ của thành viên lưu ký chứng khoán

  - Tuân thủ các nghĩa vụ quy định tại khoản 3 Điều 56 Luật Chứng khoán, các quy chế nghiệp vụ và quy định liên quan khác do VSDC ban hành;

  - Cung cấp cho VSDC thông tin hoặc tài liệu cần thiết kịp thời và chính xác để thực hiện các nghiệp vụ, dịch vụ theo quy định hoặc khi VSDC có yêu cầu bằng văn bản phù hợp với quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm về nội dung thông tin cung cấp cho VSDC;

  - Chịu trách nhiệm về các thiệt hại gây ra cho VSDC, thành viên khác và nhà đầu tư, trừ trường hợp bất khả kháng;

  - Nộp giá dịch vụ theo quy định;

  - Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

  Về điều kiện, hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký trở thành thành viên lưu ký chứng khoán của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam được quy định cụ thể tại Điều 158 Nghị định 155/2020/NĐ-CP như sau:

  - Điều kiện trở thành thành viên lưu ký:

  + Được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán;

  + Đáp ứng yêu cầu về hạ tầng công nghệ thông tin và quy trình nghiệp vụ liên quan đến hoạt động lưu ký chứng khoán theo quy chế của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.

  - Hồ sơ đăng ký trở thành thành viên lưu ký:

  + Giấy đăng ký thành viên lưu ký theo Mẫu số 47 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 155/2020/NĐ-CP;

  + Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp;

  + Bản thuyết minh về hạ tầng công nghệ thông tin, quy trình nghiệp vụ.

  - Trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận thành viên lưu ký:

  + Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam gửi văn bản thông báo cho công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện việc kết nối với Cổng giao tiếp trực tuyến, thử nghiệm hoạt động lưu ký với Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam;

  + Trường hợp hồ sơ không đầy đủ và hợp lệ, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam gửi văn bản yêu cầu bổ sung hồ sơ;

  + Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cấp Giấy chứng nhận thành viên lưu ký trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoàn tất việc kết nối với Cổng giao tiếp trực tuyến, đạt yêu cầu về thử nghiệm hoạt động lưu ký với Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.

  Trường hợp đăng ký thành viên lưu ký sau hợp nhất, sáp nhập thì hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký sẽ thực hiện theo quy định của Điều 160 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.

   
  77 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận