Quyền, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên nước từ 01/7/2024

Chủ đề   RSS   
 • #608302 20/01/2024

  Quyền, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên nước từ 01/7/2024

  Ngày 27/11/2023, Quốc hội thông qua Luật Tài nguyên nước số 28/2023/QH15, theo đó Quyền, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên nướcđược quy định như sau:

  Quyền của tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên nước

  Tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên nước có các quyền sau đây:

  - Khai thác, sử dụng tài nguyên nước cho sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, sản xuất công nghiệp, giao thông thuỷ, thủy điện, thủy lợi, thể thao, du lịch, kinh doanh, dịch vụ và các mục đích khác theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan;

  - Được hưởng lợi từ việc khai thác, sử dụng tài nguyên nước;

  - Được Nhà nước bảo hộ quyền và lợi ích hợp pháp trong quá trình khai thác, sử dụng tài nguyên nước;

  - Được dẫn nước chảy qua bất động sản liền kề thuộc quyền quản lý, sử dụng của tổ chức, cá nhân khác theo quy định của pháp luật;

  - Khiếu nại, khởi kiện hành vi vi phạm quyền khai thác, sử dụng tài nguyên nước và các lợi ích hợp pháp khác theo quy định của pháp luật có liên quan;

  - Đề nghị cơ quan cấp phép khai thác tài nguyên nước tạm dừng có thời hạn hiệu lực của giấy phép khai thác tài nguyên nước;

  - Trường hợp phải cắt, giảm lượng nước khai thác hoặc tạm dừng có thời hạn hiệu lực của giấy phép khai thác tài nguyên nước khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu thì được giảm tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước tương ứng với số ngày và lượng nước khai thác bị cắt, giảm hoặc tạm dừng có thời hạn;

  - Quyền khác theo quy định của pháp luật.

  Nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên nước

  Tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên nước có các nghĩa vụ sau đây:

  - Bảo vệ tài nguyên nước, phòng, chống và khắc phục tác hại do nước gây ra theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan;

  - Sử dụng nước đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả và an toàn;

  - Không gây cản trở hoặc làm thiệt hại đến việc khai thác, sử dụng tài nguyên nước hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác;

  - Bảo vệ nguồn nước do mình trực tiếp khai thác, sử dụng;

  - Thực hiện nghĩa vụ về tài chính; bồi thường thiệt hại do mình gây ra trong khai thác, sử dụng tài nguyên nước theo quy định của pháp luật;

  - Cung cấp thông tin, số liệu liên quan đến việc khai thác, sử dụng tài nguyên nước theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động điều tra cơ bản tài nguyên nước, nghiên cứu khoa học và công nghệ về tài nguyên nước;

  - Khi điều chỉnh, bổ sung quy mô khai thác, mục đích sử dụng tài nguyên nước thì phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trừ trường hợp không phải đăng ký, cấp phép theo quy định tại Điều 52 của Luật này;

  - Cắt, giảm hoặc tăng lượng nước khai thác hoặc điều chỉnh chế độ vận hành, khai thác nước của công trình khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

  - Tuân thủ hạn ngạch khai thác tài nguyên nước do cơ quan nhà nước có thẩm quyền về tài nguyên nước quy định;

  - Thực hiện đúng các nội dung quy định trong giấy phép khai thác tài nguyên nước;

  - Nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

  Luật Tài nguyên nước số 28/2023/QH15 có hiệu lực từ ngày 01/7/2024.

   
  156 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận