Quy chế hoạt động Hội đồng quản lý đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực kế hoạch, đầu tư, thống kê.

Chủ đề   RSS   
 • #607436 12/12/2023

  haunguyenth
  Top 150
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/02/2022
  Tổng số bài viết (577)
  Số điểm: 3746
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 43 lần


  Quy chế hoạt động Hội đồng quản lý đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực kế hoạch, đầu tư, thống kê.

  Ngày 01/12/2023, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư 12/2023/TT-BKHĐT hướng dẫn về Hội đồng quản lý và tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực kế hoạch, đầu tư và thống kê. Theo đó quy chế hoạt động Hội đồng quản lý đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực kế hoạch, đầu tư, thống kê như sau:

  Quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý

  - Căn cứ nội dung dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý đã được phê duyệt tại hồ sơ thành lập Hội đồng quản lý, Chủ tịch Hội đồng quản lý xây dựng và ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý.

  - Quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý bao gồm các nội dung chủ yếu sau:

  + Các quy định chung.

  + Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản lý.

  + Số lượng, cơ cấu, nhiệm kỳ của Hội đồng quản lý.

  + Cơ chế hoạt động của Hội đồng quản lý.

  + Nhiệm vụ, quyền hạn, nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản lý; bổ nhiệm, thay đổi, miễn nhiệm, kỷ luật thành viên Hội đồng quản lý.

  + Mối quan hệ giữa Hội đồng quản lý với người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập và cơ quan quản lý cấp trên.

  + Các quy định khác bảo đảm cho hoạt động của Hội đồng quản lý theo quy định của pháp luật.

  - Trường hợp cần thiết sửa đổi, bổ sung quy chế hoạt động, Hội đồng quản lý thông qua quy chế hoạt động sửa đổi, bổ sung của Hội đồng quản lý gửi cơ quan thẩm định trình cấp có thẩm quyền thành lập Hội đồng quản lý phê duyệt theo quy định tại Điều 4 Thông tư này.

  Nhiệm vụ, quyền hạn của thành viên Hội đồng quản lý

  - Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản lý.

  + Điều hành Hội đồng quản lý thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 9 Thông tư này.

  + Tổ chức việc giám sát và đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu chiến lược, kết quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập; kết quả quản lý điều hành của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập.

  + Chỉ đạo xây dựng kế hoạch hoạt động theo nhiệm kỳ và hàng năm, hàng quý của Hội đồng quản lý; lãnh đạo thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản lý.

  + Triệu tập, chủ trì các cuộc họp Hội đồng quản lý; chỉ đạo chuẩn bị các chương trình, tài liệu cuộc họp hoặc lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản lý.

  + Thay mặt Hội đồng quản lý ký các văn bản của Hội đồng quản lý.

  + Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật hoặc theo quy chế tổ chức, hoạt động của Hội đồng quản lý và của đơn vị sự nghiệp công lập.

  -. Nhiệm vụ, quyền hạn của Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý (nếu có).

  + Điều hành hoạt động và ký các văn bản theo phân công, ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng quản lý.

  + Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của thành viên khác của Hội đồng quản lý theo quy định tại khoản 4 Điều này.

  - Nhiệm vụ, quyền hạn của Thư ký Hội đồng quản lý: Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của thành viên khác của Hội đồng quản lý theo quy định tại khoản 4 Điều này và trực tiếp giúp Chủ tịch Hội đồng quản lý những nhiệm vụ sau đây:

  + Tổng hợp thông tin về hoạt động của đơn vị báo cáo Chủ tịch Hội đồng quản lý; chuẩn bị chương trình nghị sự, tài liệu, giấy mời họp và làm thư ký các cuộc họp của Hội đồng quản lý; xây dựng, hoàn chỉnh, lưu trữ văn bản của Hội đồng quản lý.

  + Chuẩn bị các báo cáo, văn bản giải trình với cơ quan nhà nước và các cơ quan có liên quan theo nhiệm vụ, chức năng của Hội đồng quản lý.

  + Các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hội đồng quản lý giao và theo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý.

  - Nhiệm vụ, quyền hạn của thành viên khác của Hội đồng quản lý.

  + Thực hiện các nhiệm vụ do Hội đồng quản lý phân công; các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý và của đơn vị sự nghiệp công lập.

  + Tham gia xây dựng kế hoạch hoạt động theo nhiệm kỳ và hàng năm; đề xuất nội dung và các vấn đề cần thảo luận tại cuộc họp Hội đồng quản lý.

  + Dự các cuộc họp của Hội đồng quản lý, góp ý kiến, biểu quyết về những vấn đề đưa ra thảo luận trong các cuộc họp của Hội đồng quản lý.

  Thông tư 12/2023/TT-BKHĐT có hiệu lực ngày 19/01/2024.

   
  211 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận