Phí sử dụng dịch vụ đấu thầu, quảng bá thông qua Báo Đấu thầu bao nhiêu?

Chủ đề   RSS   
 • #607221 01/12/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2261)
  Số điểm: 78451
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 2004 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Phí sử dụng dịch vụ đấu thầu, quảng bá thông qua Báo Đấu thầu bao nhiêu?

  Dịch vụ đấu thầu và Báo Đấu thầu là các hệ thống thông tin chính thống dành cho nhà đầu tư lựa chọn nhà thầu và nhà thầu tham gia dự thầu. Vậy, phí sử dụng các dịch vụ đấu thầu hiện nay là bao nhiêu?
   
   
  1. Mức phí phải đóng khi tham gia hệ thống đấu thầu 
   
  Căn cứ khoản 1 Điều 5 Thông tư 06/2021/TT-BKHĐT quy định chi phí lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trên Hệ thống gồm:
   
  - Chi phí đăng ký tham gia Hệ thống (chỉ nộp 01 lần khi đăng ký) là 550.000 đồng (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng);
   
  - Chi phí duy trì tên và hồ sơ năng lực của nhà thầu, nhà đầu tư trên Hệ thống là 550.000 đồng cho một (01) năm (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng). Nhà thầu, nhà đầu tư nộp chi phí này kể từ năm thứ hai trở đi sau năm đăng ký tham gia Hệ thống;
   
  - Chi phí nộp hồ sơ dự thầu là 330.000 đồng cho một (01) gói thầu (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng); chi phí nộp hồ sơ đề xuất là 220.000 đồng cho một (01) gói thầu (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng);
   
  - Chi phí nhà thầu trúng thầu được tính bằng 0,022% giá trúng thầu nhưng tối đa là 2.200.000 đồng (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng). Đối với gói thầu chia thành nhiều phần hoặc lô riêng biệt thì chi phí nhà thầu trúng thầu được tính theo giá trị trúng thầu của mỗi phần hoặc lô riêng biệt;
   
  - Chi phí sử dụng Hợp đồng điện tử được tính bằng 0,022% giá hợp đồng nhưng tối đa là 2.200.000 đồng (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng).
   
  2. Mức phí đăng tải thông tin đấu thầu trên Hệ thống, Báo Đấu thầu  
   
  Theo khoản 2 Điều 5 Thông tư 06/2021/TT-BKHĐT chi phí đăng tải thông tin về đấu thầu trên Hệ thống, Báo Đấu thầu cụ thể như sau:
   
  - Chi phí đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời quan tâm, thông báo mời sơ tuyển là 330.000 đồng cho một (01) gói thầu hoặc một (01) dự án đối với một (01) thứ tiếng (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng);
   
  - Chi phí đăng tải thông báo mời chào hàng, danh sách ngắn là 165.000 đồng cho một (01) gói thầu đối với một (01) thứ tiếng (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng).
   
  3. Báo Đấu thầu sử dụng khoản thu phí vào những nội dung gì?
   
  Báo Đấu thầu thực hiện quản lý, sử dụng khoản thu Chi phí sử dụng dịch vụ đối với các khoản thu quảng cáo thông tin đấu thầu theo Điều 8 Thông tư 06/2021/TT-BKHĐT như sau:
   
  - Nội dung chi:
   
  + Chi thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách nhà nước;
   
  + Chi in Báo;
   
  + Chi vận chuyển và phát hành Báo trên toàn quốc;
   
  + Chi cho cá nhân tham gia hoạt động đăng tải thông tin về đấu thầu bao gồm: tiền lương, phụ cấp và các khoản chi hợp lệ khác cho người lao động theo quy định của pháp luật;
   
  + Chi văn phòng phẩm, vật tư văn phòng, thông tin liên lạc, điện, nước, ứng dụng công nghệ thông tin và các dịch vụ thuê ngoài phục vụ hoạt động đăng tải thông tin về đấu thầu;
   
  + Chi mua sắm, bảo dưỡng và sửa chữa thường xuyên, sửa chữa lớn, bảo hành, bảo trì, nâng cấp hệ thống tài sản, máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động đăng tải thông tin về đấu thầu;
   
  + Chi tổ chức, quản lý hoạt động đăng tải, phát hành thông tin về đấu thầu;
   
  + Các nhiệm vụ chi thường xuyên, chi đầu tư khác liên quan đến việc tổ chức quản, lý, đăng tải thông tin về đấu thầu.
   
  - Phân phối kết quả tài chính, trích lập các quỹ thực hiện theo cơ chế tự chủ tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành.
   
  - Không sử dụng nguồn ngân sách nhà nước để thực hiện các nhiệm vụ quy định tại khoản 1 Điều này. Chênh lệch thu chi được hạch toán vào các quỹ theo quy định của pháp luật hiện hành và chỉ phục vụ cho các nhiệm vụ quy định tại khoản 1 Điều này.
   
  - Tổ chức lập, phê duyệt, điều chỉnh kế hoạch, quyết toán thu chi hằng năm:
   
  + Báo Đấu thầu lập kế hoạch thu và kế hoạch chi liên quan đến đăng tải thông tin về đấu thầu trên Báo Đấu thầu theo các nội dung tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này, tổng hợp vào dự toán của Cục Quản lý đấu thầu trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt;
   
  + Trường hợp phát sinh nhiệm vụ, Cục Quản lý đấu thầu được, chủ động điều chỉnh các khoản thu, chi tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này và chịu trách nhiệm về việc điều chỉnh trong phạm vi kế hoạch năm được duyệt. Việc điều chỉnh chỉ được thực hiện trong năm kế hoạch;
   
  + Báo Đấu thầu có trách nhiệm lập quyết toán thu, chi theo các nội dung tại Phụ lục II kèm theo Thông tư này và quyết toán vào kinh phí hoạt động của Cục Quản lý đấu thầu.
   
  136 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận