Nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam

Chủ đề   RSS   
 • #603571 26/06/2023

  Nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam

  Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam (sau đây gọi tắt là Viện) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, thực hiện chức năng nghiên cứu khoa học và công nghệ, giúp Bộ trưởng trong nghiên cứu về công nghệ số, giải pháp số, nền tảng số phục vụ chuyển đổi số và thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia.
   
  1. Viện công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam
   
  Căn cứ Điều 1 Quyết định 1079/QĐ-BTTTT năm 2023 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành:
   
  Tên giao dịch quốc tế của Viện: Vietnam National Institute of Software and Digital Content Industry (viết tắt là NISCI).
   
  Viện là tổ chức khoa học và công nghệ công lập, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản để giao dịch theo quy định của pháp luật, có kinh phí hoạt động do ngân sách nhà nước cấp, có trụ sở chính đặt tại thành phố Hà Nội.
   
  2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Viện công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam
   
  Căn cứ Điều 2 Quyết định 1079/QĐ-BTTTT năm 2023 quy định nhiệm vụ và quyền hạn:
   
  - Thực hiện nhiệm vụ phục vụ quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông
   
  + Nghiên cứu về công nghệ số, giải pháp số, nền tảng số và chuyển đổi số
   
  Nghiên cứu chính sách quản lý, thúc đẩy phát triển công nghệ số, chuyển đổi số và đánh giá tác động của chính sách về công nghệ số, chuyển đổi số;
   
  Nghiên cứu cơ sở lý luận, kinh nghiệm thực tiễn, mô hình, giải pháp về chuyển đổi số;
   
  Nghiên cứu hiện trạng, cập nhật xu thế phát triển, ứng dụng công nghệ số, dữ liệu số;
   
  Nghiên cứu xây dựng tiêu chí, phương pháp khảo sát, đo lường, đánh giá nền tảng số, các chỉ số phát triển về chuyển đổi số quốc gia, kinh tế số và xã hội số;
   
  Nghiên cứu xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong lĩnh vực công nghệ số và chuyển đổi số;
   
  Thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ được Bộ trưởng giao.
   
  + Tham gia thúc đẩy phát triển công nghệ số và chuyển đổi số
   
  Đề xuất cơ chế, chính sách quản lý và thúc đẩy phát triển công nghệ số, chuyển đổi số;
   
  Điều tra, khảo sát, đo lường các chỉ số phát triển về chuyển đổi số quốc gia, kinh tế số và xã hội số;
   
  Đánh giá, thử nghiệm, kiểm định phần mềm, sản phẩm số, nền tảng số;
   
  Xây dựng ấn phẩm các chỉ số phát triển về chuyển đổi số quốc gia, kinh tế số và xã hội số; phổ biến các kinh nghiệm thực tiễn thúc đẩy chuyển đổi số;
   
  Xây dựng chương trình, tài liệu đào tạo về chuyển đổi số;
   
  Tư vấn về chính sách, mô hình, giải pháp, kế hoạch triển khai, đo lường, đánh giá về công nghệ số và chuyển đổi số;
   
  Tham gia xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển chuyển đổi số quốc gia, trong đó tập trung vào phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, hạ tầng số, nền tảng số và nhân lực số đáp ứng các mục tiêu phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số trên phạm vi toàn quốc;
   
  Triển khai các đề án, dự án hỗ trợ, thúc đẩy phát triển và ứng dụng công nghệ số và chuyển đổi số;
   
  Tổ chức các hội thảo, hội nghị, báo cáo chuyên đề khoa học, sinh hoạt học thuật, để quy tụ, tập hợp đội ngũ chuyên gia, học giả để chia sẻ, phổ biến, tích lũy tri thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ số và chuyển đổi số.
   
  - Thực hiện nhiệm vụ quản trị và phát triển đơn vị
   
  + Thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động của Viện, đưa hoạt động của Viện lên môi trường mạng;
   
  + Tổ chức thực hiện các dự án, chương trình hợp tác quốc tế phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Viện theo quy định của pháp luật và phân công của Bộ trưởng; tiếp nhận tài trợ, viện trợ của các cơ quan, tổ chức quốc tế trong lĩnh vực nghiên cứu - phát triển công nghệ số và chuyển đổi số phù hợp với quy định của pháp luật;
   
  + Được chủ động phát triển các hoạt động sự nghiệp có thu liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Viện theo quy định của pháp luật; bảo toàn và phát triển nguồn lực được giao;
   
  + Quản lý về tổ chức bộ máy, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý của đơn vị; thực hiện chế độ chính sách đối với viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý của đơn vị theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ trưởng;
   
  + Quản lý tài chính, tài sản, hồ sơ, tài liệu của Viện theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ trưởng.
   
  - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật hoặc do Bộ trưởng giao.
   
  3. Cơ cấu tổ chức của Viện công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam
   
  Căn cứ Điều 3 Quyết định 1079/QĐ-BTTTT năm 2023 quy định cơ cấu tổ chức và biên chế:
   
  - Các phòng chức năng:
   
  + Phòng Hành chính - Tổng hợp;
   
  + Phòng Công nghệ số;
   
  + Phòng Chuyển đổi số.
   
  - Đơn vị trực thuộc: Trung tâm Ứng dụng Công nghệ số và Chuyển đổi số.
   
  - Viện được thành lập Hội đồng tư vấn gồm một số chuyên gia đầu ngành, nhà khoa học, nhà quản lý, doanh nhân và nhà đầu tư có kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển công nghệ số và chuyển đổi số để giúp công tác chuyên môn của Viện.
   
  Như vậy, Viện công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam  có Viện trưởng và các Phó Viện trưởng. Vị trí, chức năng của Viện được quy định tại Điều 1 Quyết định 1079/QĐ-BTTTT năm 2023. Nhiệm vụ, quyền hạn của Viện được quy định tại Điều 2 Quyết định 1079/QĐ-BTTTT năm 2023.
   
  116 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận