Nhà nước ra quyết định thu hồi đất đối với từng giấy chứng nhận hay cả dự án?

Chủ đề   RSS   
 • #515167 11/03/2019

  minhhung456
  Top 500
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:29/01/2019
  Tổng số bài viết (180)
  Số điểm: 5025
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 56 lần


  Nhà nước ra quyết định thu hồi đất đối với từng giấy chứng nhận hay cả dự án?

  Theo luật khi nhà nước ra quyết định thu hồi đất thì mỗi cuốn sổ đỏ có 1 quyết định thu hồi, hay là mỗi dự án chỉ có 1 quyết định thu hồi. Thu hồi đất năm 2009 nhưng hiện nay sổ đỏ chị vẫn giữ, vậy đất của chị đã có quyết định thu hồi chưa?

   
  1502 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #515170   11/03/2019

  linhtrang123456
  linhtrang123456
  Top 50
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (1996)
  Số điểm: 14369
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 317 lần


  Nếu thu hồi đất vào khoảng thời gian từ 01/07/2007 đến 30/09/2009 thì căn cứ điều 53 Nghị định 84/2007/NĐ-CP bổ sung quy định về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai:

  "Điều 53. Quyết định thu hồi đất

  1. Việc ra quyết định thu hồi đất được thực hiện như sau:

  a) Sau hai mươi (20) ngày, kể từ ngày thông báo quy định tại khoản 1 Điều 52 Nghị định này, cơ quan Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm trình Ủy ban nhân dân cùng cấp quyết định thu hồi đất;

  b) Trong thời hạn không quá năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được tờ trình của cơ quan Tài nguyên và Môi trường cùng cấp, Ủy ban nhân dân có trách nhiệm xem xét, ký quyết định thu hồi đất; 

  c) Trường hợp khu đất bị thu hồi vừa có thửa đất thuộc thẩm quyền thu hồi của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, vừa có thửa đất thuộc thẩm quyền thu hồi của Ủy ban nhân dân cấp huyện thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định thu hồi chung đối với toàn bộ các thửa đất trên khu đất và ra quyết định thu hồi đối với từng thửa đất thuộc thẩm quyền thu hồi của mình; 

  d) Trong thời hạn không quá mười lăm (15) ngày, kể từ ngày nhận được quyết định thu hồi chung của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại điểm c khoản này, Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thu hồi từng thửa đất thuộc thẩm quyền thu hồi của mình.

  2. Quyết định thu hồi đất bao gồm:

  a) Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành về việc thu hồi chung đối với toàn bộ các thửa đất của khu đất có nội dung bao gồm tổng diện tích đất thu hồi, tên, địa chỉ của người sử dụng đất và danh sách các thửa đất bị thu hồi;

  b) Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc của Ủy ban nhân dân cấp huyện theo thẩm quyền ban hành về việc thu hồi đất đối với từng thửa đất có nội dung bao gồm tên, địa chỉ người bị thu hồi đất; số tờ bản đồ hoặc số của bản trích đo địa chính, số thửa, loại đất, diện tích (tính theo hồ sơ địa chính hoặc số liệu diện tích chính thức được xác định lại trong quá trình lập phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng).

  3. Quyết định thu hồi đất phải được gửi đến người có đất bị thu hồi và được niêm yết tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất bị thu hồi trong suốt thời gian kể từ ngày Ủy ban nhân dân cấp xã nhận được quyết định đến thời điểm kết thúc việc thu hồi."

  Theo quy định nêu trên thì mỗi người sử dụng đất sẽ nhận được quyết định thu hồi đất riêng.

  Nếu quyết định thu hồi đất trong khoảng thời gian từ 01/10/2009 đến trước 01/07/2014 thì căn cứ điều 31 Nghị định 69/2009/NĐ-CP bổ sung quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, cơ quan có thẩm quyền thu hồi đất chỉ ban hành 1 quyết định thu hồi chứ không ban hành từng quyết định thu hồi cho từng người sử dụng đất nhưng người sử dụng đất sẽ nhận được quyết định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trong đó nêu rõ về mức bồi thường, hỗ trợ, về bố trí nhà hoặc đất tái định cư (nếu có), thời gian, địa điểm chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và thời gian bàn giao đất đã bị thu hồi cho Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng.

  Trường hợp cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức của cơ quan nhà nước cản trở chị thực hiện quyền của người sử dụng đất thì chị khiếu nại với chính cơ quan đó (gồm đơn khiếu nại và chứng cứ chứng minh cho yêu cầu giải quyết khiếu nại). Nếu không được giải quyết trong thời hạn quy định của Luật Khiếu nại 2011 hoặc giải quyết không thỏa đáng thì chị khởi kiện đến Tòa án cùng cấp để yêu cầu chấm dứt hành vi cản trở, bồi thường thiệt hại nếu có thiệt hại (gồm đơn khởi kiện, chứng cứ chứng minh cho yêu cầu khởi kiện).

   
  Báo quản trị |