Đơn vị sự nghiệp có được sử dụng tài sản công để cho thuê không?

Chủ đề   RSS   
 • #604825 17/08/2023

  Đơn vị sự nghiệp có được sử dụng tài sản công để cho thuê không?

  Đơn vị sự nghiệp công lập hiện nay tài sản công có được sử dụng để cho thuê không. Cần đáp ứng điều kiện nào mới được sử dụng để cho thuê loại tài sản nào được cho thuê cũng như hình thức cho thuê như thế nào là phù hợp. Việc xác định giá cho thuê thực hiện như thế nào?
   
  Điều kiện khi sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê
   
  Căn cứ Điều 43 Nghị định 151/2017/NĐ-CP thì yêu cầu khi sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê như sau:
   
  - Không ảnh hưởng đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ do Nhà nước giao. Đơn vị phải hoàn thành các kế hoạch, nhiệm vụ, đơn đặt hàng do cơ quan, người có thẩm quyền giao, đặt hàng hoặc trúng thầu cung cấp dịch vụ công.
   
  - Sử dụng tài sản đúng mục đích được giao, được đầu tư xây dựng, mua sắm; phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị. Sử dụng đúng công năng của tài sản khi được giao, được đầu tư xây dựng, mua sắm hoặc được cơ quan, người có thẩm quyền cho phép chuyển đổi công năng sử dụng của tài sản; phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, bao gồm cả các hoạt động phụ trợ, hỗ trợ trực tiếp cho việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.
   
  - Sử dụng tài sản công trong thời gian không phải thực hiện nhiệm vụ được Nhà nước giao
   
  - Thời gian, cường độ sử dụng tài sản phải cao hơn khi chưa thực hiện cho thuê
   
  - Xác định giá cho thuê tài sản công phù hợp với giá cho thuê trên thị trường của tài sản cùng loại hoặc có cùng tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng, xuất xứ
   
  - Tài sản sử dụng vào mục đích cho thuê phải được trích khấu hao theo quy định.
   
  Các loại tài sản công của đơn vị sự nghiệp được sử dụng vào mục đích cho thuê
   
  Căn cứ Điều 46 Nghị định 151/2017/NĐ-CP quy định các loại tài sản công sử dụng cho thuê bao gồm:
   
  -  Tài sản được giao, đầu tư xây dựng, mua sắm để thực hiện nhiệm vụ Nhà nước giao nhưng chưa sử dụng hết công suất
   
  - Tài sản được đầu tư xây dựng, mua sắm theo dự án được cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt để cho thuê mà không do ngân sách nhà nước đầu tư.
   
  =>> Căn cứ đề án sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê được cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập quyết định cụ thể việc cho thuê tài sản công.
   
  Các hình thức cho thuê tài sản công
   
  - Đấu giá áp dụng đối với gói cho thuê tài sản là cơ sở hoạt động sự nghiệp. Việc đấu giá cho thuê tài sản được thực hiện theo quy định tại các khoản 3, 4, 5 và 6 Điều 24 Nghị định này và pháp luật về đấu giá tài sản
   
  - Cho thuê trực tiếp áp dụng trong các trường hợp sau:
   
  + Tài sản là phương tiện vận tải, máy móc, thiết bị;
   
  + Cho thuê từng hạng mục thuộc cơ sở hoạt động sự nghiệp (hội trường, phòng họp, phòng hội thảo, phòng thí nghiệm, phòng điều trị...) trong thời gian dưới 15 ngày hoặc từ 15 ngày trở lên nhưng không liên tục.
   
  Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập xác định và niêm yết giá cho thuê tại trụ sở đơn vị; đồng thời, thông báo công khai giá cho thuê tài sản trên Trang thông tin của đơn vị (nếu có), Cổng thông tin điện tử của Bộ, cơ quan trung ương, địa phương, Trang thông tin điện tử về tài sản công của Bộ Tài chính, Hệ thống giao dịch điện tử về tài sản công.
   
  Xác định giá cho thuê tài sản công
   
  - Giá trúng đấu giá trong trường hợp cho thuê theo hình thức đấu giá;
   
  - Giá cho thuê được niêm yết, thông báo công khai trong trường hợp cho thuê trực tiếp.
   
  Giá khởi điểm để đấu giá, giá cho thuê được niêm yết, thông báo công khai do người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập phê duyệt phù hợp với giá cho thuê phổ biến tại thị trường địa phương của tài sản cùng loại hoặc có cùng tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng, xuất xứ.
   
  =>> Số tiền thu được từ việc cho thuê tài sản, sau khi chi trả các chi phí hợp lý có liên quan, trả nợ vốn vay, vốn huy động (nếu có), thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước, phần còn lại, đơn vị sự nghiệp công lập được quản lý, sử dụng theo quy định của Chính phủ về cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập
   
  274 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận