Doanh nghiệp phải tự kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động hằng năm

Chủ đề   RSS   
 • #610528 12/04/2024

  lvkhngoc
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam
  Tham gia:10/07/2022
  Tổng số bài viết (402)
  Số điểm: 3459
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 73 lần


  Doanh nghiệp phải tự kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động hằng năm

  Tự kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động (sau đây gọi là tự kiểm tra) là hoạt động tự thu thập, phân tích, đánh giá việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động của người sử dụng lao động tại nơi sản xuất, kinh doanh. 

  Nội dung tự kiểm tra pháp luật lao động của doanh nghiệp

  Theo hướng dẫn tại Điều 5 Thông tư 17/2018/TT-BLĐTBXH nội dung tự kiểm tra pháp luật lao động bao gồm:

  - Việc thực hiện báo cáo định kỳ;

  - Việc tuyển dụng và đào tạo lao động;

  - Việc giao kết và thực hiện hợp đồng lao động;

  - Việc đối thoại, thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể;

  - Thời giờ làm việc và nghỉ ngơi;

  - Việc trả lương cho người lao động;

  - Việc tổ chức, thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động;

  - Việc thực hiện các quy định đối với lao động nữ, lao động là người cao tuổi, lao động chưa thành niên, lao động là người khuyết tật, lao động là người nước ngoài;

  - Việc xây dựng và đăng ký nội quy lao động; xử lý kỷ luật lao động, bồi thường trách nhiệm vật chất;

  - Việc tham gia và trích đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế hàng tháng cho người lao động thuộc đối tượng phải tham gia;

  - Việc giải quyết tranh chấp và khiếu nại về lao động;

  - Nội dung khác mà người sử dụng lao động thấy cần thiết.

  Nội dung tự kiểm tra cụ thể được thiết kế thành phiếu tự kiểm tra theo từng lĩnh vực sản xuất, kinh doanh đăng trên trang thông tin điện tử. Căn cứ vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh chính, người sử dụng lao động lựa chọn một (01) hoặc nhiều phiếu tự kiểm tra làm nội dung tự kiểm tra.

  Trình tự, thủ tục tiến hành tự kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động

  Căn cứ theo quy định tại Điều 6 Thông tư 17/2018/TT-BLĐTBXH, doanh nghiệp tiến hành tự kiểm tra theo các bước như sau: 

  Bước 1. Thành lập đoàn tự kiểm tra 

  Căn cứ thời gian và kế hoạch tự kiểm tra đã xác định, doanh nghiệp thành lập đoàn tự kiểm tra, đồng thời đăng ký tài khoản trên trang thông tin điện tử (http://tukiemtraphapluatlaodong.gov.vn) để lấy phiếu tự kiểm tra làm nội dung tự kiểm tra.

  Thành phần đoàn tự kiểm tra gồm: 

  - Đại diện doanh nghiệp làm trưởng đoàn;

  - Thành viên đoàn là cán bộ lao động, tiền lương, cán bộ an toàn, vệ sinh lao động;

  - Đại diện người lao động; 

  - Thành phần khác có liên quan do doanh nghiệp tự quyết định.

  Bước 2. Đoàn tự kiểm tra thực hiện việc kiểm tra

  Đoàn tự kiểm tra tiến hành đối chiếu với các quy định pháp luật lao động hiện hành tương ứng theo từng nội dung tự kiểm tra để phân tích, so sánh và kết luận doanh nghiệp có tuân thủ pháp luật lao động hay không và đưa ra biện pháp khắc phục nội dung không tuân thủ (nếu có). 

  Mẫu kết luận tự kiểm tra được đăng trên trang thông tin điện tử, được cập nhật thường xuyên khi có sự thay đổi của pháp luật lao động.

  Đối với những nội dung cần phải đến hiện trường sản xuất, kinh doanh, nơi làm việc của người lao động thì đoàn tự kiểm tra đến để xem xét, kiểm tra, cần thiết có giải pháp khắc phục ngay những vi phạm (nếu có).

  Hồ sơ tự kiểm tra gồm:

  (1) Phiếu tự kiểm tra;

  (2) Kết luận tự kiểm tra;

  (3) Văn bản thành lập đoàn tự kiểm tra của doanh nghiệp;

  (4) Các tài liệu, hồ sơ phát sinh trong quá trình tự kiểm tra.

  Hồ sơ phát sinh trong quá trình tự kiểm tra phải được lưu giữ trong hồ sơ quản lý doanh nghiệp để làm căn cứ theo dõi, phân tích, đưa ra các chính sách, giải pháp nhằm nâng cao tuân thủ pháp luật lao động tại doanh nghiệp.

  Khi có yêu cầu bằng văn bản của cơ quan Thanh tra nhà nước về lao động, công ty phối hợp với đại diện tập thể lao động tại cơ sở thực hiện báo cáo kết quả tự kiểm tra trực tuyến tại http://tukiemtraphapluatlaodong.gov.vn.

  Như vậy, doanh nghiệp phải tổ chức tự kiểm tra việc chấp hành pháp luật lao động tại cơ sở của mình ít nhất 01 lần trong năm nhằm đánh giá mức độ tuân thủ pháp luật lao động và có giải pháp cải tiến việc tuân thủ. 

  Thời gian tự kiểm tra cụ thể do người sử dụng lao động quyết định. Thời kỳ tự kiểm tra là từ ngày đầu tiên tháng một dương lịch của năm trước đến thời điểm kiểm tra.

  Doanh nghiệp không chấp hành công tác tự kiểm tra và báo cáo theo quy định tại Thông tư 17/2018/TT-BLĐTBXH là cơ sở để cơ quan thanh tra nhà nước về lao động tiến hành thanh tra đột xuất hoặc đưa vào kế hoạch thanh tra năm sau, đồng thời là tình tiết tăng nặng để quyết định mức xử phạt vi phạm hành chính, nếu gây hậu quả nghiêm trọng sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự và bị xử lý bằng các hình thức khác theo quy định của pháp luật.

   
  71 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận