Điều kiện trở thành thành viên liên hiệp hợp tác xã theo Luật hợp tác xã 2023

Chủ đề   RSS   
 • #607461 13/12/2023

  Điều kiện trở thành thành viên liên hiệp hợp tác xã theo Luật hợp tác xã 2023

   Liên hiệp hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu, có tư cách pháp nhân, do ít nhất 04 hợp tác xã tự nguyện thành lập và hợp tác tương trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh nhằm đáp ứng nhu cầu chung của hợp tác xã thành viên, trên cơ sở tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng và dân chủ.

  1. Điều kiện trở thành thành viên liên hiệp hợp tác xã

  Căn cứ vào Điều 34 Luật hợp tác xã 2023 quy định:

  - Thành viên liên hiệp hợp tác xã bao gồm:

  + Thành viên chính thức là hợp tác xã;

  + Thành viên liên kết góp vốn, thành viên liên kết không góp vốn là pháp nhân Việt Nam.

  - Hợp tác xã, pháp nhân Việt Nam phải có đơn tự nguyện gia nhập, góp vốn và đáp ứng điều kiện theo quy định của Luật này và Điều lệ.

  - Thành viên của liên hiệp hợp tác xã có thể đồng thời là thành viên của nhiều liên hiệp hợp tác xã, trừ trường hợp Điều lệ có quy định khác.

  - Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài khi tham gia là thành viên chính thức, thành viên liên kết góp vốn của liên hiệp hợp tác xã phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

  + Điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật về đầu tư và pháp luật có liên quan;

  + Điều kiện bảo đảm quốc phòng, an ninh theo quy định của pháp luật về đầu tư.

  - Liên hiệp hợp tác xã có thành viên chính thức, thành viên liên kết góp vốn là tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài phải đáp ứng điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật về đầu tư và pháp luật có liên quan.

  - Tổng số thành viên chính thức là tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài phải chiếm tỷ lệ dưới 35% tổng số thành viên chính thức của liên hiệp hợp tác xã.

  2. Quyền của thành viên liên hiệp hợp tác xã

  Căn cứ vào Điều 35 Luật hợp tác xã 2023 quy định

  - Thành viên chính thức có quyền sau đây:

  + Được liên hiệp hợp tác xã cung ứng sản phẩm, dịch vụ, việc làm;

  + Được phân phối thu nhập theo quy định của Luật Hợp tác xã 2023 Điều lệ của liên hiệp hợp tác xã;

  + Được hưởng phúc lợi của liên hiệp hợp tác xã;

  + Được tham dự hoặc bầu đại biểu tham dự Đại hội thành viên;

  + Được biểu quyết nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội thành viên;

  + Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc), thành viên Ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên và các chức danh quản lý khác được bầu;

  + Kiến nghị, yêu cầu Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc), Ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên giải trình về hoạt động của liên hiệp hợp tác xã;

  + Yêu cầu Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc), Ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên triệu tập Đại hội thành viên bất thường;

  + Được cung cấp thông tin cần thiết liên quan đến hoạt động của liên hiệp hợp tác xã; được hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao trình độ nghiệp vụ phục vụ hoạt động của liên hiệp hợp tác xã;

  + Ra khỏi liên hiệp hợp tác xã theo quy định của Luật Hợp tác xã 2023

  + Được trả lại một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp theo quy định của Luật Hợp tác xã 2023

  + Được nhận giá trị tài sản còn lại của liên hiệp hợp tác xã theo quy định của Luật Hợp tác xã 2023

  + Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện theo quy định của pháp luật;

  + Quyền khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ.

  - Thành viên liên kết góp vốn có quyền sau đây:

  + Các quyền quy định tại các điểm b, c, g, i, k, l, m, n và o khoản 1 Điều 35 Luật Hợp tác xã 2023

  + Tham gia và phát biểu nhưng không được biểu quyết tại cuộc họp Đại hội thành viên khi được mời.

  - Thành viên liên kết không góp vốn có quyền sau đây:

  + Các quyền quy định tại các điểm a, c, i, k, n và o khoản 1 Điều 35 Luật Hợp tác xã 2023

  + Tham gia và phát biểu nhưng không được biểu quyết tại cuộc họp Đại hội thành viên khi được mời.

   Trên đây là một số quy định về điều kiện trở thành thành viên liên hiệp hợp tác xã và quyền của thành viên liên hiệp hợp tác xã theo quy định của Luật hợp tác xã 2023

   
  101 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận