Công việc cụ thể của Chuyên viên cao cấp về quản lý thể dục thể thao cho mọi người?

Chủ đề   RSS   
 • #607668 22/12/2023

  huongpham3797

  Sơ sinh

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:30/11/2022
  Tổng số bài viết (82)
  Số điểm: 440
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 2 lần


  Công việc cụ thể của Chuyên viên cao cấp về quản lý thể dục thể thao cho mọi người?

  Công việc cụ thể của Chuyên viên cao cấp về quản lý thể dục thể thao cho mọi người? Quyền hạn cụ thể của Chuyên viên cao cấp về quản lý thể dục thể thao cho mọi người?

  Công việc cụ thể của Chuyên viên cao cấp về quản lý thể dục thể thao cho mọi người?

  Căn cứ Mục III Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư 06/2023/TT-BVHTTDL quy định về vị trí Chuyên viên cao cấp về quản lý thể dục thể thao cho mọi người có các công việc cụ thể như sau:

  Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách, chương trình, đề án, dự án.

  Công việc cụ thể:

  Chủ trì nghiên cứu, xây dựng các quy định trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư; văn bản pháp luật của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ; chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách, chương trình, dự án, đề án quan trọng của ngành, lĩnh vực về quản lý thể thao thành tích cao và thể thao chuyên nghiệp.

  Tiêu chí đánh giá hoàn thành công việc:

  Các quy định, văn bản pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách, chương trình, dự án, đề án được cấp có thẩm quyền thông qua.

  Hướng dẫn và triển khai thực hiện các văn bản.

  Công việc cụ thể:

  - Chủ trì hướng dẫn triển khai thực hiện các quy định Bộ Chính trị, Ban Bí thư; văn bản pháp luật của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách, chương trình, dự án, đề án quan trọng của ngành, lĩnh vực về quản lý thể thao thành tích cao và thể thao chuyên nghiệp.

  - Tổ chức, hướng dẫn, theo dõi việc thực hiện chế độ, chính sách chuyên môn, nghiệp vụ; đề xuất các biện pháp để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý về ngành, lĩnh vực về quản lý thể thao thành tích cao và thể thao chuyên nghiệp.

  - Chủ trì tổ chức các chuyên đề bồi dưỡng nghiệp vụ, phổ biến kinh nghiệm về công tác hoạch định và thực thi chính sách về ngành, lĩnh vực về quản lý thể thao thành tích cao và thể thao chuyên nghiệp.

  Tiêu chí đánh giá hoàn thành công việc:

  - Văn bản, tài liệu được ban hành đúng tiến độ, kế hoạch, thời gian và bảo đảm chất lượng theo yêu cầu của cấp trên.

  - Truyền đạt được các nội dung về nghiệp vụ theo phân công để các tổ chức, cá nhân khác hiểu, triển khai được và đạt kết quả.

  - Được cơ quan, tổ chức lớp đào tạo, bồi dưỡng đánh giá hoàn thành công việc giảng dạy.

  Kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các văn bản.

  Công việc cụ thể:

  Chủ trì tổ chức sơ kết, tổng kết, kiểm tra, phân tích, đánh giá và báo cáo việc thực hiện các quy định Bộ Chính trị, Ban Bí thư; văn bản pháp luật của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ; chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách, chương trình, dự án, đề án quan trọng của ngành, lĩnh vực về quản lý thể thao thành tích cao và thể thao chuyên nghiệp.

  Tiêu chí đánh giá hoàn thành công việc:

  - Văn bản báo cáo kết quả kiểm tra được thực hiện đúng thời hạn quy định.

  - Nội dung báo cáo, đánh giá có đề xuất kịp thời, đúng kế hoạch, được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

  Tham gia thẩm định các văn bản.

  Công việc cụ thể:

  Tham gia thẩm định, góp ý các quy định Bộ Chính trị, Ban Bí thư; văn bản pháp luật của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách, chương trình, dự án, đề án quan trọng liên quan đến ngành, lĩnh vực về quản lý thể thao thành tích cao và thể thao chuyên nghiệp.

  Tiêu chí đánh giá hoàn thành công việc:

  Nội dung tham gia thẩm định, góp ý được hoàn thành theo đúng kế hoạch, chất lượng do người chủ trì giao.

  Thực hiện các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ.

  Công việc cụ thể:

  Chủ trì hoặc tham gia tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ theo nhiệm vụ được phân công.

  Tiêu chí đánh giá hoàn thành công việc:

  Đảm bảo quy trình công tác và theo đúng kế hoạch về tiến độ, chất lượng và hiệu quả công việc.

  Phối hợp thực hiện.

  Công việc cụ thể:

  Phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu hoạch định và thực thi chính sách liên quan đến ngành, lĩnh vực nhiệm vụ được phân công.

  Tiêu chí đánh giá hoàn thành công việc:

  - Công việc, nhiệm vụ được giao thông suốt, tạo được mối quan hệ công tác phát triển hiệu quả cao.

  - Nội dung phối hợp được hoàn thành đạt chất lượng, theo đúng tiến độ kế hoạch.

  Thực hiện nhiệm vụ chung, hội họp.

  Công việc cụ thể:

  Tham dự các cuộc họp liên quan đến lĩnh vực chuyên môn ở trong và ngoài đơn vị theo phân công.

  Tiêu chí đánh giá hoàn thành công việc:

  Tham dự đầy đủ, chuẩn bị tài liệu và ý kiến phát biểu theo yêu cầu.

  Xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác năm, quý, tháng, tuần của cá nhân.

  Tiêu chí đánh giá hoàn thành công việc:

  Xây dựng, thực hiện kế hoạch theo đúng kế hoạch công tác của đơn vị, cơ quan và nhiệm vụ được giao.

  Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên phân công.

  chuyen-vien-tdtt

  Quyền hạn cụ thể của Chuyên viên cao cấp về quản lý thể dục thể thao cho mọi người?

  Theo Mục III Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư 06/2023/TT-BVHTTDL quy định về vị trí Chuyên viên cao cấp về quản lý thể dục thể thao cho mọi người như sau:

  - Được chủ động về phương pháp thực hiện công việc được giao.

  - Tham gia ý kiến về các việc chuyên môn của đơn vị.

  - Được cung cấp các thông tin chỉ đạo điều hành của tổ chức trong phạm vi nhiệm vụ được giao theo quy định.

  - Được yêu cầu cung cấp thông tin và đánh giá mức độ xác thực của thông tin phục vụ cho nhiệm vụ được giao.

  - Được tham gia các cuộc họp trong và ngoài cơ quan theo sự phân công của cấp trên.

  Tóm lại, Chuyên viên cao cấp về quản lý thể dục thể thao cho mọi người có các công việc cụ thể trên.

   
  76 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận