Công văn 5954/TCT-TNCN ngày 31/12/2014 về hướng dẫn THỦ TỤC HOÀN THUẾ TNCN NHẬN LƯƠNG NET

Chủ đề   RSS   
 • #367396 13/01/2015

  mynhanke
  Top 500
  Female
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:25/08/2012
  Tổng số bài viết (288)
  Số điểm: 4148
  Cảm ơn: 93
  Được cảm ơn 389 lần


  Công văn 5954/TCT-TNCN ngày 31/12/2014 về hướng dẫn THỦ TỤC HOÀN THUẾ TNCN NHẬN LƯƠNG NET

  {SHARE TẬP TIN DẠNG WORD}

  ☀ ☀ ☀ Ngày 31 tháng 12 năm 2014, Tổng Cục Thuế có ban hành công văn số  5954/TCT-TNCN hướng dẫn như sau:


  ☀ - Tại khoản 1  Điều 24 Luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ngày 21/11/2007 của Quốc hội quy định:

  "Điều 24. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trả thu nhập và trách nhiệm của đối tượng nộp thuế là cá nhân cư trú

  1. Trách nhiệm kê khai, khấu trừ, nộp thuế, quyết toán thuế được quy định như sau:

  a) Tổ chức, cá nhân trả thu nhập có trách nhiệm kê khai, khấu trừ, nộp thuế vào ngân sách nhà nước và quyết toán thuế đối với các loại thu nhập chịu thuế trả cho đối tượng nộp thuế;

  b) Cá nhân có thu nhập chịu thuế có trách nhiệm kê khai, nộp thuế vào ngân sách nhà nước và quyết toán thuế đối với mọi khoản thu nhập theo quy định của pháp luật về quản lý thuế."

  ☀ - Tại khoản 2 Điều 2 và khoản 2 điều 4 của Nghị định 111/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính Phủ quy định như sau:

  "2. “Hợp pháp hóa lãnh sự” là việc cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam chứng nhận con dấu, chữ ký, chức danh trên giấy tờ, tài liệu của nước ngoài để giấy tờ, tài liệu đó được công nhận và sử dụng tại Việt Nam."

  "2. Để được công nhận và sử dụng tại Việt Nam, các giấy tờ, tài liệu của nước ngoài phải được hợp pháp hóa lãnh sự, trừ trường hợp quy định tại Điều 9 Nghị định này."

  ☀ - Tại khoản 4 Điều 7 và khoản 2 điều 28 Thông tư 111/2013/TT-BTC  ngày 15/8/2013 của Bộ Tài Chính hướng dẫn:

  "4. Quy đổi thu nhập không bao gồm thuế thành thu nhập tính thuế

  Trường hợp tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công cho người lao động theo hướng dẫn tại khoản 2, Điều 2 Thông tư này không bao gồm thuế thì phải quy đổi thu nhập không bao gồm thuế thành thu nhập tính thuế theo Phụ lục số 02/PL-TNCN ban hành kèm theo Thông tư này để xác định thu nhập chịu thuế... "

  "2. Đối với cá nhân đã ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện quyết toán thay thì việc hoàn thuế của cá nhân được thực hiện thông qua tổ chức, cá nhân trả thu nhập. Tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện bù trừ số thuế nộp thừa, nộp thiếu của các cá nhân. Sau khi bù trừ, nếu còn số thuế nộp thừa thì được bù trừ vào kỳ sau hoặc hoàn thuế nếu có đề nghị hoàn trả."

  Căn cứ các quy định nêu trên thì:

  1. Về nguyên tắc, tiền thuế thu nhập cá nhân là của cá nhân người lao động. Cá nhân đó có nghĩa vụ kê khai và nộp thuế thu nhập cá nhân, tổ chức trả thu nhập có trách nhiệm khấu trừ và kê khai số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ. Trường hợp người lao động là người nước ngoài nhận thu nhập Net có số thuế thu nhập cá nhân nộp thừa:

  +  Nếu cá nhân đã ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức trả thu nhập quyết toán thay thì việc hoàn thuế thu nhập cá nhân được thực hiện thông qua tổ chức trả thu nhập. Việc thanh toán tiền thuế TNCN được hoàn giữa tổ chức trả thu nhập và cá nhân thực hiện theo thỏa thuận tại hợp đồng lao động.
  + Nếu cá nhân trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế thì việc hoàn thuế thu nhập cá nhân được thực hiện trực tiếp cho cá nhân. Việc thanh toán tiền thuế TNCN được hoàn giữa tổ chức trả thu nhập và cá nhân thực hiện theo thỏa thuận tại hợp đồng lao động.

  2. Về thủ tục khi cá nhân người nước ngoài ủy quyền cho tổ chức trả thu nhập quyết toán thay và hoàn thuế thu nhập cá nhân, để đàm bảo tính xác thực của Giấy ủy quyền, tránh xảy ra tranh chấp giữa các bên về khoản tiền hoàn thuế từ ngân sách nhà nước, nếu:
  + Giấy ủy quyền được lập tại nước ngoài và bằng tiếng nước ngoài thì phải hợp pháp hóa lãnh sự.
  + Giấy ủy quyền được lập tại Việt Nam, bằng tiếng Việt và trường hợp cá nhân người nước ngoài đề nghị hoàn thuế vào tài khoản của mình thì không phải công chứng, chứng thực Giấy ủy quyền, trường hợp cá nhân người nước ngoài đề nghị hoàn thuế không phải vào tài khoản của mình thì phải công chứng, chứng thực Giấy ủy quyền.

  TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
  KT. VỤ  TRƯỞNG VỤ QL THUẾ TNCN
  PHÓ VỤ TRƯỞNG


  Nguyễn Duy Minh

  Nơi nhận:
  - Như trên
  - Vụ HTQT;
  - Vụ Pháp chế;
  - Vụ KK&KTT;
  - Website Tổng cục Thuế;
  - Lưu: VT,TNCN

  Ghi chú: trong tập tin Word đính kèm, tôi có đính kèm tập tin gốc PDF để các bạn tham khảo


  Link tải văn bản tại đây: http://tinyurl.com/noo466f

   
  5326 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận