Công văn 11752/BTC-HCSN: Kiểm tra việc quản lý tiền công đức tại di tích LS-VH trên toàn quốc

Chủ đề   RSS   
 • #606491 31/10/2023

  xuanuyenle
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (2141)
  Số điểm: 74946
  Cảm ơn: 63
  Được cảm ơn 1598 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Công văn 11752/BTC-HCSN: Kiểm tra việc quản lý tiền công đức tại di tích LS-VH trên toàn quốc

  Bộ Tài chính vừa mới ban hành Công văn 11752/BTC-HCSN gửi UBND các tỉnh, thành phố hướng dẫn kiểm tra việc quản lý tiền công đức, tài trợ tại các di tích lịch sử - văn hóa trong năm 2023.

  Cụ thể, tại Công văn 11752/BTC-HCSN , Bộ Tài chính hướng dẫn UBND cấp tỉnh, TP (trừ tỉnh Quảng Ninh) ban hành quyết định kiểm tra tổng thể việc quản lý tiền công đức, tài trợ tại các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn cấp tỉnh.

  Đối tượng kiểm tra tại Công văn 11752/BTC-HCSN

  Công văn chỉ rõ đối tượng kiểm tra là các di tích lịch sử - văn hóa đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp bằng xếp hạng di tích hoặc đưa vào danh mục kiểm kê di tích của địa phương theo quy định của Luật Di sản văn hóa.

  Mục đích công tác kiểm tra

  Theo đó, mục đích của công tác kiểm tra nhằm tổng hợp, đánh giá việc quản lý tiền công đức, tài trợ tại các di tích lịch sử văn hóa. Thông qua công tác kiểm tra giúp các tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc được giao quản lý, sử dụng di tích tự quản lý tiền công đức, tài trợ theo hướng minh bạch, rõ ràng để tạo niềm tin và đem lại lợi ích chung cho cộng đồng, góp phần phát triển văn hóa, kinh tế xã hội của địa phương.

  Nội dung công tác kiểm tra

  Nội dung kiểm tra là việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội; xem xét việc mở tài khoản, mở sổ sách ghi chép số thu, chi tiền công đức, tài trợ, nội dung sử dụng tiền công đức, tài trợ và giám sát việc tiếp nhận, kiểm đếm, sử dụng tiền công đức, tài trợ tại các di tích.

  Xem bài viết liên quan: Tiếp nhận tiền công đức theo hình thức chuyển khoản

  Trộm cắp tiền công đức bị xử lý thế nào? Có bị truy cứu trách nhiệm hình sự không?

  *Đối với UBND cấp tỉnh:

  Bộ Tài chính cũng yêu cầu Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Nội vụ tham mưu, giúp UBND cấp tỉnh trong việc chỉ đạo và hướng dẫn kiểm tra tổng thể việc quản lý tiền công đức, tài trợ tại các di tích trên địa bàn cấp tỉnh; tổng hợp kết quả kiểm tra trên địa bàn tỉnh, trình Chủ tịch UBND cấp tỉnh ký duyệt, gửi Bộ Tài chính trước ngày 31/3/2024.

  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có văn bản kèm theo danh mục di tích đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp bằng xếp hạng di tích hoặc đưa vào danh mục kiểm kê di tích của địa phương theo quy định của Luật Di sản văn hóa, gửi Sở Tài chính và các UBND cấp huyện để làm căn cứ kiểm tra.

  *Đối với UBND cấp huyện:

  Chủ tịch UBND cấp huyện chỉ đạo kiểm tra việc quản lý tiền công đức, tài trợ tại các di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn cấp huyện. Kinh phí cho hoạt động kiểm tra được bảo đảm theo chế độ quy định từ nguồn dự toán ngân sách chi thường xuyên năm 2024 của cơ quan, đơn vị được cấp có thẩm quyền giao chủ trì thực hiện việc kiểm tra do địa phương quyết định.

  Chủ tịch UBND cấp huyện giao Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu, giúp Chủ tịch UBND cấp huyện trong việc thực hiện các nhiệm vụ sau: Trình Chủ tịch UBND cấp huyện ban hành quyết định thành lập đoàn kiểm tra. Thời gian cấp huyện gửi báo cáo về cấp tỉnh do địa phương quyết định, bảo đảm kịp thời gian cấp tỉnh tổng hợp báo cáo gửi Bộ Tài chính trước ngày 31/3/2024. 

  Nhà nước không quản lý tiền công đức, tài trợ cho hoạt động tôn giáo của tổ chức tôn giáo

  Theo Bộ Tài chính nhấn mạnh Nhà nước không quản lý tiền công đức, tài trợ cho hoạt động tôn giáo của tổ chức tôn giáo. Tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc được giao quản lý, sử dụng di tích tự quyết định và tự chịu trách nhiệm về tiếp nhận, quản lý, sử dụng tiền công đức, tài trợ cho việc bảo vệ, phát huy giá trị di tích và hoạt động lễ hội. 

  Nguồn thu tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội phải được quản lý, sử dụng theo đúng mục đích, có ghi chép, phản ánh đầy đủ các khoản thu chi, bảo đảm công khai, minh bạch..

  Xem chi tiết tại Công văn 11752/BTC-HCSN ngày 30/10/2023.

  Xem bài viết liên quan: Tiếp nhận tiền công đức theo hình thức chuyển khoản

  Trộm cắp tiền công đức bị xử lý thế nào? Có bị truy cứu trách nhiệm hình sự không?

   
  400 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận