Công ty cổ phần cần làm gì khi số lượng Kiểm soát viên ít hơn 03 thành viên?

Chủ đề   RSS   
 • #592850 27/10/2022

  ngoclua1001

  Chồi

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:13/08/2022
  Tổng số bài viết (117)
  Số điểm: 1260
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 16 lần


  Công ty cổ phần cần làm gì khi số lượng Kiểm soát viên ít hơn 03 thành viên?

  Căn cứ điểm a Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020:

  Điều 137. Cơ cấu tổ chức quản lý công ty cổ phần

  1. Trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác, công ty cổ phần có quyền lựa chọn tổ chức quản lý và hoạt động theo một trong hai mô hình sau đây:

  a) Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trường hợp công ty cổ phần có dưới 11 cổ đông và các cổ đông là tổ chức sở hữu dưới 50% tổng số cổ phần của công ty thì không bắt buộc phải có Ban kiểm soát;

  Theo đó, công ty cổ phần phải có Ban kiểm soát trừ trường hợp công ty cổ phần có dưới 11 cổ đông và các cổ đông là tổ chức sở hữu dưới 50% tổng số cổ phần của công ty thì không bắt buộc phải có Ban kiểm soát.

  Căn cứ khoản 1 Điều 168 Luật Doanh nghiệp 2020:

  Điều 168. Ban kiểm soát

  1. Ban kiểm soát có từ 03 đến 05 Kiểm soát viên. Nhiệm kỳ của Kiểm soát viên không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

  Theo đó, ban kiểm soát sẽ bao gồm từ 03 đến 05 Kiểm soát viên, nhiệm kỳ không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

  Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 140 Luật Doanh nghiệp 2020:

  Điều 140. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông

  1. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường. Hội đồng quản trị triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp sau đây:

  b) Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật;

  Theo đó, khi số lượng thành viên Ban kiểm soát còn lại ít hơn 03 Kiểm soát viên thì phải triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung Kiểm soát viên, đảm bảo số lượng thành viên theo quy định.

  Đồng thời, Kiểm soát viên được bầu phải đáp ứng tiêu chuẩn và điều kiện của Kiểm soát viên theo Điều 169 Luật Doanh nghiệp 2020.

  Căn cứ khoản 3 Điều 168 Luật Doanh nghiệp 2020:

  Điều 168. Ban kiểm soát

  3. Trường hợp Kiểm soát viên có cùng thời điểm kết thúc nhiệm kỳ mà Kiểm soát viên nhiệm kỳ mới chưa được bầu thì Kiểm soát viên đã hết nhiệm kỳ vẫn tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ cho đến khi Kiểm soát viên nhiệm kỳ mới được bầu và nhận nhiệm vụ.

  Theo đó, trong thời gian chưa bầu được người thay thế thì thành viên kiểm soát viên đã hết nhiệm kỳ vẫn tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ cho đến khi Kiểm soát viên nhiệm kỳ mới được bầu và nhận nhiệm vụ.

   
  389 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn ngoclua1001 vì bài viết hữu ích
  minhcong99 (28/10/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #592900   28/10/2022

  minhcong99
  minhcong99
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/03/2022
  Tổng số bài viết (437)
  Số điểm: 3985
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 36 lần


  Công ty cổ phần cần làm gì khi số lượng Kiểm soát viên ít hơn 03 thành viên?

  Cảm ơn anh/chị đã chia sẽ bài viết bổ ích trên. Mình xin góp ý về xử phạt đối với trường hợp công ty cổ phần không có hoặc có không đầy đủ thành phần ban kiểm soát như sau:

  Căn cứ Điều 53 Nghị định 122/2021/NĐ-CP quy định về vi phạm về Ban kiểm soát như sau:

  1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi tổ chức Ban kiểm soát không đúng hoặc không đầy đủ thành phần theo quy định.

  2. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

  a) Không thành lập Ban kiểm soát đối với trường hợp phải thành lập Ban kiểm soát;

  b) Bổ nhiệm người không đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm Trưởng ban kiểm soát, Kiểm soát viên.

  3. Biện pháp khắc phục hậu quả:

  a) Buộc tổ chức lại Ban kiểm soát theo đúng quy định của pháp luật đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này;

  b) Buộc thành lập Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 2 Điều này;

  c) Buộc miễn nhiệm Trưởng ban Kiểm soát, Kiểm soát viên không đủ tiêu chuẩn và điều kiện đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 2 Điều này.

  Như vậy, Doanh nghiệp lựa chọn mô hình có Ban kiểm soát mà tổ chức không đúng hoặc không đầy đủ thành phần theo quy định sẽ bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng theo quy định.

  Đối với trường hợp doanh nghiệp bắt buộc phải theo mô hình có Ban kiểm soát mà không thành lập Ban kiểm soát và bổ nhiệm người không đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm Trưởng ban kiểm soát, Kiểm soát viên sẽ bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

  Ban kiểm soát buộc phải thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả tương ứng:

  - Buộc tổ chức lại Ban kiểm soát nếu Ban kiểm soát tổ chức không đúng hoặc không đầy đủ thành phần;

  - Buộc thành lập Ban kiểm soát nếu doanh nghiệp thuộc trường hợp bắt buộc phải có Ban kiểm soát;

  - Buộc miễn nhiệm Trưởng ban Kiểm soát, Kiểm soát viên không đủ tiêu chuẩn và điều kiện.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn minhcong99 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (29/10/2022)
 • #592978   30/10/2022

  Công ty cổ phần cần làm gì khi số lượng Kiểm soát viên ít hơn 03 thành viên?

  Ban kiểm soát là cơ quan độc lập trong công ty cổ phần nhằm kiểm tra, giám sát tính hợp pháp, chính xác và trung thực trong việc quản lí, điều hành hoạt động kinh doanh, ghi chép sổ sách kế toán, báo cáo tài chính của công ty. Việc đảm bảo số lượng cũng như hoạt động của ban kiểm soát là rất quan trọng. Ngoài ra, nếu doanh nghiệp không đảm bảo tô chức đúng hoặc không đầy đủ thì cũng sẽ bị xử phạt hành chính.

   
  Báo quản trị |