Công ty cổ phần 51% vốn nhà nước có phải lập Ban thanh tra nhân dân?

Chủ đề   RSS   
 • #557547 09/09/2020

  Công ty cổ phần 51% vốn nhà nước có phải lập Ban thanh tra nhân dân?

  Xin hỏi Luật sư:

  - Khoản 11, Điều 4, Luật Doanh nghiệp năm 2020 có ghi "Doanh nghiệp nhà nước bao gồm các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo quy định tại Điều 88 của Luật này".

  - Khoản 8, Điều 3, Luật Thanh tra năm 2010 có ghi "Thanh tra nhân dân là hình thức giám sát của nhân dân thông qua Ban thanh tra nhân dân đối với việc thực hiện chính sách, pháp luật, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, việc thực hiện pháp luật về dân chủ ở cơ sở của cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm ở xã, phường, thị trấn, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước".

  - Vậy đối với Công ty cổ phần có 51% vốn của nhà nước có thuộc đối tượng phải thành lập Ban Thanh tra nhân dân hay không? Vì Công ty cổ phần đã có Ban Kiểm soát rồi.

  Thanks!

   
  1256 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn daovanlua vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (10/09/2020)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận