Công bố sửa đổi 02 thủ tục hành chính lĩnh vực Tài chính y tế

Chủ đề   RSS   
 • #607300 06/12/2023

  xuanuyenle
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (2167)
  Số điểm: 75544
  Cảm ơn: 65
  Được cảm ơn 1605 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Công bố sửa đổi 02 thủ tục hành chính lĩnh vực Tài chính y tế

  Ngày 01/12/2023, Bộ Y tế ban hành Quyết định 4384/QĐ-BYT về việc công bố 02 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Tài chính y tế quy định tại Nghị định 75/2023/NĐ-CP và công bố 02 thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực bảo hiểm y tế quy định tại Quyết định 7291/QĐ-BYT năm 2018.

  Theo đó, sửa đổi 02 thủ tục hành chính lĩnh vực Tài chính y tế thuộc Bộ Y tế, cụ thể như sau:

  (1) Thủ tục khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế (Sửa đổi Mẫu số 5. Giấy hẹn khám lại và Mẫu số 6. Giấy chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế)

  Trình tự thực hiện

  Bước 1: Đối với người tham gia bảo hiểm y tế

  - Người tham gia bảo hiểm y tế khi đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải xuất trình thẻ bảo hiểm y tế có ảnh hoặc căn cước công dân; trường hợp xuất trình thẻ bảo hiểm y tế chưa có ảnh thì phải xuất trình thêm một trong các giấy tờ tùy thân có ảnh do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp hoặc giấy xác nhận của công an cấp xã hoặc giấy tờ khác có xác nhận của cơ sở giáo dục nơi quản lý học sinh, sinh viên; các giấy tờ chứng minh nhân thân hợp pháp khác hoặc giấy tờ được định danh điện tử mức độ 2 theo quy định tại Nghị định 59/2022/NĐ-CP ngày 05/9/2022 của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử; đối với trẻ em dưới 6 tuổi chỉ phải xuất trình thẻ BHYT.

  - Trường hợp cấp cứu, người tham gia BHYT được KCB tại bất kỳ cơ sở KCB nào và phải xuất trình thẻ BHYT cùng với giấy tờ quy định tại khoản 1 Bước 1 trước khi ra viện.

  - Trường hợp chuyển tuyến điều trị, người tham gia BHYT phải có phải có Giấy chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế, hồ sơ chuyển viện của cơ sở KCB.

  - Trường hợp khám lại theo yêu cầu điều trị, người tham gia BHYT phải có Giấy hẹn khám lại của cơ sở KCB.

  - Trường hợp vượt quá khả năng chuyên môn kỹ thuật thì cơ sở KCB BHYT có trách nhiệm chuyển người bệnh kịp thời đến cơ sở KCB BHYT khác theo quy định về chuyển tuyến chuyên môn kỹ thuật.

  - Một số trường hợp cụ thể đối với người tham gia BHYT:

  + Người tham gia bảo hiểm y tế khi khám bệnh, chữa bệnh phải xuất trình thẻ bảo hiểm y tế có ảnh hoặc căn cước công dân; trường hợp xuất trình thẻ bảo hiểm y tế chưa có ảnh thì phải xuất trình thêm một trong các giấy tờ tùy thân có ảnh do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp hoặc giấy xác nhận của công an cấp xã hoặc giấy tờ khác có xác nhận của cơ sở giáo dục nơi quản lý học sinh, sinh viên; các giấy tờ chứng minh nhân thân hợp pháp khác hoặc giấy tờ được định danh điện tử mức độ 2 theo quy định tại Nghị định 59/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử.

  + Trẻ em dưới 6 tuổi đến KCB chỉ phải xuất trình thẻ BHYT. Trường hợp trẻ chưa được cấp thẻ BHYT thì phải xuất trình bản sao giấy chứng sinh hoặc bản sao giấy khai sinh; trường hợp phải điều trị ngay sau khi sinh mà chưa có giấy chứng sinh thì thủ trưởng cơ sở KCB và cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ của trẻ ký xác nhận vào hồ sơ bệnh án để làm căn cứ thanh toán theo quy định tại khoản 1 Điều 27 Nghị định 146/2018/NĐ-CP và chịu trách nhiệm về việc xác nhận này.

  + Người tham gia BHYT trong thời gian chờ cấp lại thẻ, đổi thẻ BHYT khi đến KCB phải xuất trình Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo Mẫu TK1-TS (Ban hành kèm theo Quyết định 490/QĐ-BHXH ngày 28/03/2023 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam) và một loại giấy tờ chứng minh về nhân thân của người đó.

  + Người đã hiến bộ phận cơ thể đến khám bệnh, chữa bệnh phải xuất trình các giấy tờ quy định tại điểm (1) hoặc điểm (3) nêu trên. Trường hợp phải điều trị ngay sau khi hiến thì thủ trưởng cơ sở KCB nơi lấy bộ phận cơ thể và người bệnh hoặc thân nhân của người bệnh ký xác nhận vào hồ sơ bệnh án để làm căn cứ thanh toán theo quy định tại khoản 2 Điều 27 Nghị định 146/2018/NĐ-CP và chịu trách nhiệm về việc xác nhận này.

  + Trường hợp chuyển tuyến KCB, người tham gia BHYT phải xuất trình hồ sơ chuyển tuyến của cơ sở KCB và Giấy chuyển tuyến theo Mẫu số 6 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 75/2023/NĐ-CP. Trường hợp giấy chuyển tuyến có giá trị sử dụng đến hết ngày 31/12 năm dương lịch nhưng đợt điều trị chưa kết thúc thì được sử dụng Giấy chuyển tuyến đó đến hết đợt điều trị.

  Trường hợp khám lại theo yêu cầu điều trị, người tham gia BHYT phải có Giấy hẹn khám lại của cơ sở KCB theo Mẫu số 5 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 75/2023/NĐ-CP.

  + Trường hợp cấp cứu, người tham gia BHYT được đến KCB tại bất kỳ cơ sở KCB nào và phải xuất trình các giấy tờ quy định tại khoản 6, Điều 1 Nghị định 75/2023/NĐ-CP hoặc khoản 2 hoặc khoản 3 Điều 15 Nghị định 146/2018/NĐ-CP trước khi ra viện. Khi hết giai đoạn cấp cứu, người bệnh được cơ sở KCB làm thủ tục chuyển đến khoa, phòng điều trị khác tại cơ sở KCB đó để tiếp tục theo dõi, điều trị hoặc chuyển tuyến đến cơ sở KCB khác thì được xác định là đúng tuyến KCB.

  + Người tham gia BHYT trong thời gian đi công tác, làm việc lưu động, học tập trung theo các hình thức đào tạo, chương trình đào tạo, tạm trú được KCB ban đầu tại cơ sở KCB cùng tuyến chuyên môn kỹ thuật hoặc tương đương với cơ sở đăng ký KCB ban đầu ghi trên thẻ BHYT và phải xuất trình các giấy tờ quy định tại khoản 6, Điều 1 Nghị định 75/2023/NĐ-CP hoặc khoản 2 hoặc khoản 3 Điều 15 Nghị định 146/2018/NĐ-CP và một trong các giấy tờ sau đây (bản chính hoặc bản sao): giấy công tác, quyết định cử đi học, thẻ học sinh, sinh viên, giấy tờ chứng minh đăng ký tạm trú, giấy chuyển trường.

  Bước 2: Đối với cơ sở KCB

  - Tổ chức KCB bảo đảm chất lượng với thủ tục đơn giản, thuận tiện cho người tham gia BHYT.

  - Tiếp nhận người bệnh có thẻ BHYT vào cơ sở KCB để chẩn đoán và điều trị.

  Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ sở KCB

  Thành phần hồ sơ:

  - Thẻ BHYT và giấy tờ chứng minh về nhân thân của người đó; đối với trẻ em dưới 6 tuổi chỉ phải xuất trình thẻ BHYT.

  - Bản sao giấy chứng sinh hoặc bản sao giấy khai sinh đối với trẻ em dưới 6 tuổi.

  - Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo Mẫu TK1-TS (Ban hành kèm theo Quyết định 490/QĐ-BHXH ngày 28/03/2023 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam).

  Xem và tải Mẫu TK1-TS

  https://cdn.thuvienphapluat.vn//uploads/danluatfile/2023/12/06/mau-tk1.docx

  - Mẫu số 5. Giấy hẹn khám lại.

  Xem và tải Mẫu 05

  https://cdn.thuvienphapluat.vn//uploads/danluatfile/2023/12/06/mau-so-5.docx

  - Mẫu số 6. Giấy chuyển tuyến KCB BHYT.

  Xem và tải Mẫu 06

  https://cdn.thuvienphapluat.vn//uploads/danluatfile/2023/12/06/mau-so-06.docx

  - Hồ sơ chuyển tuyến của cơ sở KCB BHYT.

  Số lượng hồ sơ: 01 bộ

  Thời hạn giải quyết: Sau khi xuất trình thẻ và thành phần hồ sơ, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giải quyết ngay

  Phí, lệ phí (nếu có): giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc

  Theo quy định tại Thông tư 22/2023/TT-BYT ngày 17/11/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế về Quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.

  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

  *Yêu cầu đối với người bệnh có thẻ BHYT

  Hồ sơ bệnh án đối với người bệnh có thẻ BHYT.

  *Yêu cầu đối với cơ sở KCB

  - Người bệnh có thẻ BHYT hợp lệ

  - Đối với cơ sở KCB, cơ quan BHXH không được quy định thêm thủ tục KCB BHYT ngoài các thủ tục quy định tại Điểm 6 nêu trên. Trường hợp cơ sở KCB, cơ quan BHXH cần sao chụp thẻ BHYT, các giấy tờ liên quan đến KCB của người bệnh để phục vụ cho công tác quản lý thì phải tự sao chụp, không được yêu cầu người bệnh sao chụp hoặc chi trả cho khoản chi phí này.

  - Kiểm tra đúng quy định tại Điều 27, 28 Luật BHYT, Điều 15 Nghị định 146/2018/NĐ-CP, khoản 6 Điều 1 Nghị định 75/2023/NĐ-CP và tiếp nhận người bệnh có thẻ BHYT vào cơ sở KCB để chẩn đoán và điều trị.

  - Tổ chức việc cấp cứu, KCB kịp thời cho người bệnh; Thực hiện quy định về chuyên môn kỹ thuật và các quy định khác của pháp luật có liên quan theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 53 Luật KCB.

  (2) Ký Hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế hằng năm

  Trình tự thực hiện

  Bước 1: Đối với cơ sở KCB BHYT

  - Cơ sở KCB chuẩn bị hồ sơ ký hợp đồng KCB BHYT theo quy định tại Khoản 1 Điều 16 Nghị định 146/2018/NĐ-CP và nộp 01 bộ hồ sơ theo quy định tại Khoản 1 Điều 16 Nghị định 146/2018/NĐ-CP đến cơ quan BHXH;

  - Nội dung hợp đồng, điều kiện ký hợp đồng KCB BHYT đối với cơ sở KCB theo quy định tại Điều 17 Nghị định 146/2018/NĐ-CP.

  - Ký hợp đồng KCB BHYT theo quy định tại Điều 18 Nghị định 146/2018/NĐ-CP.

  Bước 2: Đối với cơ quan BHXH

  - Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (theo ngày ghi trên dấu công văn đến), cơ quan BHXH phải thực hiện xong việc xem xét hồ sơ và ký Hợp đồng. Trường hợp không đồng ý ký hợp đồng KCB BHYT thì phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

  - Hợp đồng KCB BHYT được cơ sở KCB ký với cơ quan BHXH theo Mẫu số 7 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 75/2023/NĐ-CP và Mẫu số 8 (sau khi ký hợp đồng) Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 146/2018/NĐ-CP.

  Xem và tải Mẫu số 07

  https://cdn.thuvienphapluat.vn//uploads/danluatfile/2023/12/06/mau-so-07.docx

  Xem và tải Mẫu số 08

  https://cdn.thuvienphapluat.vn//uploads/danluatfile/2023/12/06/mau-so-08.docx

  Cách thức thực hiện: Trực tiếp, hoặc qua đường bưu điện

  Thành phần, số lượng hồ sơ:

  1. Trường hợp ký hợp đồng KCB BHYT lần đầu, hồ sơ gồm:

  - Công văn đề nghị ký hợp đồng của cơ sở KCB.

  - Bản sao giấy phép hoạt động KCB do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho cơ sở KCB.

  - Bản chụp có đóng dấu của cơ sở đối với quyết định phân hạng bệnh viện của cấp có thẩm quyền (nếu có) hoặc quyết định về tuyến chuyên môn kỹ thuật của cấp có thẩm quyền đối với cơ sở KCB ngoài công lập;

  - Danh mục dịch vụ kỹ thuật y tế, danh mục thuốc, hóa chất, vật tư y tế được cấp có thẩm quyền phê duyệt (bằng văn bản hoặc file điện tử).

  Số lượng hồ sơ: 01 bộ

  Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (theo ngày ghi trên dấu công văn đến).

  Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Cơ quan BHXH tỉnh, huyện

  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

  *Yêu cầu đối với cơ sở KCB

  - Cơ sở KBCB chuẩn bị hồ sơ ký hợp đồng KCB BHYT quy định tại Điều 16 Nghị định 146/2018/NĐ-CP.

  - Điều kiện ký hợp đồng KCB BHYT đối với cơ sở KCB quy định tại Điều 17 Nghị định 146/2018/NĐ-CP.

  - Ký hợp đồng KCB BHYT quy định tại Điều 18 Nghị định 146/2018/NĐ-CP.

  *Yêu cầu đối với cơ quan BHXH

  - Ký hợp đồng KCB theo Mẫu số 7 Phụ lục kèm theo Nghị định 75/2023/NĐ-CP.

  - Thời hạn có hiệu lực của hợp đồng KCB BHYT theo Khoản 2 Điều 18 Nghị định 146/2018/NĐ-CP.

  - Cơ sở KCB BHYT và cơ quan BHXH có trách nhiệm bảo đảm quyền lợi của người bệnh có thẻ BHYT theo quy định của pháp luật BHYT và không làm gián đoạn việc KCB đối với người bệnh có thẻ BHYT.

  Trên đây là trình tự, thủ tục đối với 02 thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực Tài chính y tế của Bộ Y tế.

  Xem chi tiết tại Quyết định 4384/QĐ-BYT có hiệu lực kể từ 19/10/2023.

   
  183 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận