Các mẫu tờ khai khi thực hiện quyết toán thuế TNDN

Chủ đề   RSS   
 • #582061 30/03/2022

  Các mẫu tờ khai khi thực hiện quyết toán thuế TNDN

  Tùy theo thực tế phát sinh của từng người nộp thuế, Anh/Chị có thể tham khảo danh mục hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN sau:

  - Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp (áp dụng đối với phương pháp tỷ lệ trên doanh thu): Mẫu số 04/TNDN ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính.

  - Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (áp dụng đối với phương pháp doanh thu - chi phí) theo mẫu số 03/TNDN và một số các Phụ lục đính kèm ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính.

  - Phụ lục thuế TNDN được giảm theo Nghị quyết 406/NQ-UBTVQH15 ban hành kèm theo Nghị định 92/2021/NĐ-CP ngày 27/10/2021 của Chính phủ.

  - Báo cáo tài chính năm hoặc Báo cáo tài chính đến thời điểm chấm dứt hoạt động hoặc chấm dứt hợp đồng hoặc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp hoặc tổ chức lại doanh nghiệp theo quy định của pháp luật (trừ trường hợp không phải lập báo cáo tài chính theo quy định).

  - Tờ khai giao dịch liên kết: Người nộp thuế có giao dịch liên kết thuộc phạm vi điều chỉnh tại Nghị định 132/2020/NĐ-CP ngày 05/11/2020 của Chính phủ có trách nhiệm kê khai thông tin về quan hệ liên kết và giao dịch liên kết theo Phụ lục I, Phụ lục II, Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này và nộp cùng Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.

  - Các tài liệu khác có liên quan đến quyết toán thuế.

  (NNT tham khảo điểm mới của từng mẫu biểu hồ sơ khai thuế tại Công văn 4384/TCT-CS ngày 12/11/2021 của Tổng cục Thuế)

   
  381 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận