Ai sẽ điều hành các hoạt động của thôn khi bị khuyết Trưởng thôn?

Chủ đề   RSS   
 • #610979 26/04/2024

  btrannguyen
  Top 150
  Lớp 7

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:13/03/2024
  Tổng số bài viết (507)
  Số điểm: 8673
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 159 lần


  Ai sẽ điều hành các hoạt động của thôn khi bị khuyết Trưởng thôn?

  Khi nào sẽ cho thôi làm Trưởng thôn? Khi bị khuyết Trưởng thôn thì ai sẽ thực hiện các nhiệm vụ, chức trách của Trưởng thôn? Bài viết sau đây sẽ giải đáp các thắc mắc trên.

  Khi nào sẽ cho thôi làm Trưởng thôn?

  Theo Khoản 1, Khoản 2 Điều 9 Nghị định 53/2023/NĐ-CP quy định:

  - Việc cho thôi làm Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố được quyết định tại cuộc họp của cộng đồng dân cư đối với các trường hợp:

  + Người xin thôi làm Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố vì lí do sức khỏe, do hoàn cảnh gia đình hoặc vì lý do khác theo nguyện vọng cá nhân có đơn gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nêu rõ lí do xin thôi.

  + Trưởng ban công tác Mặt trận ở thôn, tổ dân phố đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét cho thôi trong trường hợp Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố không còn được nhân dân tín nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm quyền làm chủ của nhân dân, tham nhũng, lãng phí, không phục tùng sự chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân cấp xã, các quy định của cấp trên, vi phạm pháp luật nhưng chưa đến mức độ bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc khi có ít nhất 50% tổng số hộ gia đình hoặc đại diện hộ gia đình trong thôn, tổ dân phố kiến nghị.

  - Trình tự tổ chức cuộc họp của cộng đồng dân cư để cho thôi làm Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 3 Nghị định 53/2023/NĐ-CP.

  Như vậy, sẽ có 2 trường hợp cho thôi làm Trưởng thôn là xin thôi làm và cho thôi làm. Khi cho thôi làm trưởng thôn phải tổ chức cuộc họp của hội đồng dân cư.

  Ai sẽ điều hành các hoạt động của thôn khi bị khuyết Trưởng thôn?

  Theo Khoản 3 Điều 9 Nghị định 53/2923/NĐ-CP. quy định:

  Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày có quyết định công nhận cho thôi làm Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố, Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định việc tiến hành bầu Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố mới.

  Trong thời gian khuyết Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố, Ủy ban nhân dân cấp xã thống nhất với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã quyết định cử Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố lâm thời để điều hành hoạt động của thôn, tổ dân phố cho đến khi bầu được Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố mới.

  Như vậy, trong thời gian khuyết Trưởng thôn mà chưa có Trưởng thôn mới thì UBND cấp xã sẽ thống nhất với UBMTTQVN cấp xã quyết định Trưởng thôn lâm thời.

  Quy trình bầu trưởng thôn năm 2024

  Quy trình bầu trưởng thôn năm 2024 được quy định tại Nghị định 53/2923/NĐ-CP như sau:

  Bước 1: Công tác chuẩn bị 

  Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm:

  - Ban hành quyết định tổ chức bầu Trưởng thôn;

  Chủ trì, phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN cấp xã xây dựng kế hoạch, hướng dẫn nghiệp vụ và tổ chức triển khai kế hoạch chậm nhất 20 ngày trước ngày tổ chức cuộc họp của cộng đồng dân cư để bầu Trưởng thôn.

  - Ban hành quyết định thành lập Tổ bầu cử chậm nhất 10 ngày trước ngày tổ chức cuộc họp của cộng đồng dân cư để bầu Trưởng thôn sau khi thống nhất với Ủy ban MTTQVN cấp xã.

  Tổ bầu cử gồm: Đại diện Ban công tác Mặt trận ở thôn, tổ dân phố làm Tổ trưởng; thành viên là đại diện các tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội và đại diện hộ gia đình ở thôn (không phải là người ứng cử Trưởng thôn).

  Các quyết định phải được thông báo đến Nhân dân ở thôn, niêm yết tại nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng của thôn và thông báo trên hệ thống truyền thanh hoặc bằng hình thức khác phù hợp với điều kiện của địa phương chậm nhất 07 ngày trước ngày bầu cử.

  - Trưởng ban công tác Mặt trận ở thôn, tổ dân phố tổ chức cuộc họp Ban công tác Mặt trận ở thôn, tổ dân phố dự kiến danh sách người ứng cử Trưởng thôn;

  Báo cáo cấp ủy chi bộ thôn để thống nhất giới thiệu ít nhất 01 người ra ứng cử Trưởng thôn;

  Tổ chức cuộc họp Ban công tác Mặt trận ở thôn sau khi có ý kiến của chi ủy chi bộ thôn để quyết định danh sách chính thức những người ứng cử (ít nhất 01 người).

  Nội dung cuộc họp phải được lập thành biên bản theo mẫu số 05 (https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2024/04/26/mau-so-05.docx)kèm theo Nghị định 53/2923/NĐ-CP và gửi tới Ủy ban nhân dân cấp xã chậm nhất 15 ngày trước ngày tổ chức cuộc họp của cộng đồng dân cư.

  Bước 2: Tiến hành bầu Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố

  Việc tổ chức bầu Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố tại cuộc họp của cộng đồng dân cư thực hiện theo quy định tại Điều 3 Nghị định 59/2023/NĐ-CP .

  Bước 3: Công nhận kết quả bầu cử

  Trong thời hạn 05 làm việc ngày kể từ ngày nhận được quyết định đã được cộng đồng dân cư biểu quyết thông qua, UBND cấp xã xem xét, quyết định công nhận người trúng cử Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố hoặc quyết định bầu lại;

  Trường hợp không ban hành quyết định công nhận hoặc quyết định bầu lại thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

  Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố chính thức hoạt động khi có quyết định công nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã.

   
  88 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận