Viện Công nghệ số và Chuyển đổi số quốc gia có chức năng và cơ cấu tổ chức như thế nào?

Chủ đề   RSS   
 • #608837 23/02/2024

  Viện Công nghệ số và Chuyển đổi số quốc gia có chức năng và cơ cấu tổ chức như thế nào?

  Để người dân hiểu rõ hơn về Viện Công nghệ số và Chuyển đổi số quốc gia, một câu hỏi đặt ra là Viện Công nghệ số và Chuyển đổi số quốc gia có chức năng và cơ cấu tổ chức như thế nào? Vì vậy, bài viết sau đây sẽ cung cấp một số thông tin liên quan đến vấn đề này.

  Viện Công nghệ số và Chuyển đổi số quốc gia có chức năng như thế nào?

  Căn cứ tại Điều 1 Quyết định 163/QĐ-BTTTT năm 2024 có quy định về vị trí và chức năng như sau:

  - Viện Công nghệ số và Chuyển đổi số quốc gia (sau đây gọi tắt là Viện) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, thực hiện chức năng nghiên cứu khoa học và công nghệ, giúp Bộ trưởng trong nghiên cứu về công nghệ số, giải pháp số, nền tảng số phục vụ chuyển đổi số và thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia.

  - Tên giao dịch quốc tế của Viện: National Institute for Digital Technologies and Digital Transformation (viết tắt là NIDiT).

  - Viện là tổ chức khoa học và công nghệ công lập, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản để giao dịch theo quy định của pháp luật, có kinh phí hoạt động do ngân sách nhà nước cấp, có trụ sở chính đặt tại thành phố Hà Nội.

  Như vậy, theo quy định trên thì Viện Công nghệ số và Chuyển đổi số quốc gia có chức năng nghiên cứu khoa học và công nghệ, giúp Bộ trưởng trong nghiên cứu về công nghệ số, giải pháp số, nền tảng số phục vụ chuyển đổi số và thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia.

  Vien-cong-nghe-so-va-chuyen-doi-so-quoc-gia

  Viện Công nghệ số và Chuyển đổi số quốc gia có chức năng và cơ cấu tổ chức như thế nào? (Hình từ Internet) 

  Viện Công nghệ số và Chuyển đổi số quốc gia có cơ cấu tổ chức như thế nào?

  Căn cứ tại Điều 3 Quyết định 163/QĐ-BTTTT năm 2024 có quy định về cơ cấu tổ chức và biên chế như sau:

  (1) Lãnh đạo Viện:

  - Viện Công nghệ số và Chuyển đổi số quốc gia có Viện trưởng và các Phó Viện trưởng.

  - Viện trưởng Viện Công nghệ số và Chuyển đổi số quốc gia chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và trước pháp luật về kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

  - Phó Viện trưởng giúp Viện trưởng điều hành các lĩnh vực công tác của Viện, chịu trách nhiệm trước Viện trưởng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

  (2) Cơ cấu tổ chức:

  - Các phòng chức năng:

  + Phòng Hành chính - Tổng hợp;

  + Phòng Công nghệ số;

  + Phòng Chuyển đổi số.

  - Đơn vị trực thuộc:

  + Trung tâm Ứng dụng Công nghệ số và Chuyển đổi số.     

  Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị trực thuộc do Viện trưởng xây dựng, trình Bộ trưởng quyết định.

  Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng do Viện trưởng quy định.

  Mối quan hệ công tác giữa các phòng, đơn vị trực thuộc Viện do Viện trưởng quy định.

  - Viện được thành lập Hội đồng tư vấn gồm một số chuyên gia đầu ngành, nhà khoa học, nhà quản lý, doanh nhân và nhà đầu tư có kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển công nghệ số và chuyển đổi số để giúp công tác chuyên môn của Viện.

  - Số lượng người làm việc của Viện do Viện trưởng xây dựng trình Bộ trưởng quyết định.

  Như vậy, theo quy định trên thì Viện Công nghệ số và Chuyển đổi số quốc gia có cơ cấu tổ chức gồm: 03 phòng chức năng, 01 đơn vị trực thuộc.

  Viện Công nghệ số và Chuyển đổi số quốc gia có thực hiện nhiệm vụ quản trị và phát triển đơn vị như thế nào?

  Căn cứ tại khoản 2 Điều 2 Quyết định 163/QĐ-BTTTT năm 2024 thì Viện Công nghệ số và Chuyển đổi số quốc gia có thực hiện nhiệm vụ quản trị và phát triển đơn vị như sau:  

  - Thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động của Viện, đưa hoạt động của Viện lên môi trường mạng;

  - Tổ chức thực hiện các dự án, chương trình hợp tác quốc tế phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Viện theo quy định của pháp luật và phân công của Bộ trưởng; tiếp nhận tài trợ, viện trợ của các cơ quan, tổ chức quốc tế trong lĩnh vực nghiên cứu - phát triển công nghệ số và chuyển đổi số phù hợp với quy định của pháp luật;

  - Được chủ động phát triển các hoạt động sự nghiệp có thu liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Viện theo quy định của pháp luật; bảo toàn và phát triển nguồn lực được giao;

  - Quản lý về tổ chức bộ máy, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý của đơn vị; thực hiện chế độ chính sách đối với viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý của đơn vị theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ trưởng;

  - Quản lý tài chính, tài sản, hồ sơ, tài liệu của Viện theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ trưởng.

   
  125 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận