Từ ngày 20/10/2022 sẽ có mức chi tổ chức bồi thường, tái định cư mới

Chủ đề   RSS   
 • #592325 10/10/2022

  Từ ngày 20/10/2022 sẽ có mức chi tổ chức bồi thường, tái định cư mới

  Ngày 05/10/2022, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 61/2022/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 20/10/2022 hướng dẫn việc lập dự toán, sử dụng và thanh, quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. 

  Theo Điều 5 Thông tư 61/2022/TT-BTC, mức chi tổ chức bồi thường, tái định cư và cưỡng chế thu hồi đất được quy định như sau:

  - Đối với các nội dung chi đã có định mức, tiêu chuẩn, đơn giá do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định: Thực hiện theo quy định hiện hành.

  - Đối với nhà làm việc, máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động của Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường và cơ quan thẩm định: Các đơn vị này có trách nhiệm bố trí, sắp xếp trong diện tích nhà làm việc, máy móc, thiết bị hiện có của mình để phục vụ hoạt động.

  Nếu không bố trí được trong diện tích nhà làm việc, máy móc, thiết bị hiện có thì được thuê nhà làm việc, thuê và mua sắm máy móc, thiết bị để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. 

  Việc thuê nhà làm việc, thuê và mua sắm máy móc, thiết bị thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công, pháp luật về đấu thầu và pháp luật có liên quan.

  - Chi in ấn, phô tô tài liệu, văn phòng phẩm, thông tin liên lạc (bưu chính, điện thoại), xăng xe: Tính theo nhu cầu thực tế của từng dự án, tiểu dự án.

  - Chi phí trả cho đơn vị cung cấp dịch vụ về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: Thực hiện theo Hợp đồng giữa Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường và đơn vị cung cấp dịch vụ.

  Đơn vị cung cấp dịch vụ có nghĩa vụ thực hiện đúng hợp đồng đã ký và pháp luật có liên quan. Việc lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

  - Đối với các nội dung chi không thuộc phạm vi nêu trên thì UBND cấp tỉnh căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, báo cáo HĐND cấp tỉnh quy định mức chi cụ thể để thực hiện phù hợp.

   
  149 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn huy.tran3089@gmail.com vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (11/10/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận