Quy định về việc lập danh sách để cấp phát thẻ bảo hiểm y tế cho người có công với cách mạng

Chủ đề   RSS   
 • #602171 28/04/2023

  Quy định về việc lập danh sách để cấp phát thẻ bảo hiểm y tế cho người có công với cách mạng

  Đối với người có công với cách mạng theo quy định tại Nghị định 146/2018/NĐ-CP sẽ thuộc nhóm hưởng bảo hiểm y tế dựa trên ngân sách nhà nước đóng và  Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm hướng dẫn lập danh sách đối tượng này.

   

  Việc lập danh sách được quy định tại Thông tư 30/2019/TT-BLDTBXH như sau:


  Về nguyên tắc lập danh sách để cấp phát thẻ bảo hiểm y tế cho người có công với cách mạng:

   

  Căn cứ Điều 3 Thông tư 30/2019/TT-BLDTBXH quy định về nguyên tắc lập danh:


  - Người thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế thì chỉ lập danh sách đối tượng hưởng mức bảo hiểm y tế cao nhất.


  - Việc lập danh sách đối tượng tham gia bảo hiểm y tế do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý phải căn cứ vào giấy tờ, hồ sơ đã được cơ quan có thẩm quyền cấp.


  - Danh sách đối tượng tham gia bảo hiểm y tế phải tuân theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định 146/2018/NĐ-CP;


  Về thẩm quyền lập danh sách

   

  Căn cứ Điều 4 Thông tư 30/2019/TT-BLDTBXH quy định về thẩm quyền lập danh sách như sau:


  - Đối tượng đang sinh sống tại cộng đồng do Ủy ban nhân cấp xã, phường, thị trấn lập danh sách;


  - Đối tượng đang được nuôi dưỡng thường xuyên trong Cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng thương binh và người có công với cách mạng, Cơ sở trợ giúp xã hội do Cơ sở nuôi dưỡng lập.


  - Học sinh, sinh viên đang theo học tại Cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội do Cơ sở giáo dục nghề nghiệp lập danh sách.


  Về trình tự thủ tục lập danh sách

   

  Căn cứ Điều 6 Thông tư 30/2019/TT-BLDTBXH quy định gồm các bước


  - Người làm công tác Lao động - Thương binh và Xã hội cấp xã hoặc người được phân công tiến hành rà soát, thống kê và lập danh sách đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 146/2018/NĐ-CP để trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã duyệt.


  - Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã gửi danh sách đã được phê duyệt cho Ủy ban nhân dân cấp huyện (cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện) và cơ quan bảo hiểm xã hội huyện;


  - Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được danh sách, cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện chủ trì phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội huyện rà soát, kiểm tra danh sách.


  - Trường hợp phát hiện sai đối tượng hoặc thông tin của đối tượng không đầy đủ, thì cơ quan chuyên môn về lao động cấp huyện chuyển Ủy ban nhân dân cấp xã lập lại danh sách.


  - Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày nhận danh sách, cơ quan bảo hiểm xã hội huyện thực hiện cấp thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng.


  - Cơ quan bảo hiểm xã hội huyện chuyển danh sách kèm theo thẻ bảo hiểm y tế của đối tượng cho Ủy ban nhân dân cấp xã để bàn giao cho đối tượng.


  Cơ quan bảo hiểm xã hội huyện phải gửi danh sách đối tượng đã được cấp thẻ bảo hiểm y tế cho cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện để theo dõi, quản lý.


  =>> Như vậy đối với việc lập danh sách để cấp phát thẻ bảo hiểm y tế cho người có công với cách mạng trên địa bàn thì Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn có trách nhiệm lập danh sách và sau khi danh sách được duyệt thì quan bảo hiểm xã hội huyện thực hiện cấp thẻ bảo hiểm y tế và huyển danh sách kèm theo thẻ bảo hiểm y tế của đối tượng cho Ủy ban nhân dân cấp xã để bàn giao cho đối tượng.

   
  83 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận