Nhiệm vụ, tiêu chuẩn, quyền hạn của Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng trường mầm non công lập

Chủ đề   RSS   
 • #608712 16/02/2024

  nitrum01
  Top 500


  Vietnam
  Tham gia:25/12/2022
  Tổng số bài viết (279)
  Số điểm: 2022
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 35 lần


  Nhiệm vụ, tiêu chuẩn, quyền hạn của Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng trường mầm non công lập

  Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng trường mầm non công lập đều là các chức danh quản lý trường mầm non công lập từ đó sẽ có các nhiệm vụ, tiêu chuẩn quyền hạn khác nhau để đảm nhiệm chức danh quản lý này. Vậy những tiêu chuẩn, nhiệm vụ quyền hạn đó thực hiện thế nào?
   
  Đối với hiệu trưởng trường mầm non công lập
   
  Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 10 Thông tư 52/2020/TT-BGDĐT có nêu nhiệm vụ tiêu chuẩn gồm:
   
  + Hiệu trưởng là người chịu trách nhiệm tổ chức, quản lý các hoạt động và chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em của nhà trường;
   
  + Người được bổ nhiệm hiệu trưởng phải đạt tiêu chuẩn theo quy định;
   
  + Hiệu trưởng trường công lập do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện bổ nhiệm; hiệu trưởng trường dân lập, tư­ thục do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện công nhận. Nhiệm kỳ của hiệu trưởng là 05 năm. Sau 05 năm, hiệu trưởng được đánh giá và có thể bổ nhiệm lại hoặc công nhận lại. Hiệu trưởng công tác tại một trường công lập không quá hai nhiệm kỳ liên tiếp.
   
  + Nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng:
   
  - Xây dựng, tổ chức bộ máy nhà trường; lập kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục năm học; báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện trước hội đồng trường và các cấp có thẩm quyền; có trách nhiệm giải trình khi cần thiết.
   
  - Thành lập các tổ chuyên môn, tổ văn phòng và các hội đồng tư vấn trong nhà trường; bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó; đề xuất các thành viên của hội đồng trường trình cấp có thẩm quyền quyết định.
   
  - Thực hiện các nhiệm vụ quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan quản lý giáo dục; thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ quản lý theo quy định; xây dựng kế hoạch phát triển năng lực nghề nghiệp cho giáo viên, nhân viên; động viên và tạo điều kiện cho giáo viên và nhân viên tham gia các hoạt động đổi mới giáo dục; tham gia quá trình tuyển dụng, thuyên chuyển giáo viên, giới thiệu nhân sự để bổ nhiệm phó hiệu trưởng.
   
  - Quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn tài chính, tài sản của nhà trường.
   
  - Tiếp nhận trẻ em, quản lý trẻ em và tổ chức các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em của nhà tr­ường; quyết định khen thưởng.
   
  - Tham gia sinh hoạt cùng tổ chuyên môn hoặc tổ văn phòng; trực tiếp tham gia các hoạt động giáo dục 02 giờ trong một tuần; tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ, năng lực quản lý; được hưởng chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo và các chính sách ưu đãi theo quy định.
   
  - Tổ chức thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; thực hiện xã hội hoá giáo dục; phối hợp tổ chức, huy động các lực lượng xã hội cùng tham gia hoạt động giáo dục, phát huy vai trò của nhà trường đối với cộng đồng.
   
  Đối với phó hiệu trưởng trường mầm non công lập
   
  Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 10 Thông tư 52/2020/TT-BGDĐT có nêu nhiệm vụ, tiêu chuẩn:
   
  + Phó hiệu trưởng là ngư­ời giúp hiệu trưởng quản lý nhà trường, chịu trách nhiệm trước hiệu trưởng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công;
   
  + Người được bổ nhiệm phó hiệu trưởng phải đạt tiêu chuẩn theo quy định;
   
  + Phó hiệu trưởng trường công lập do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện bổ nhiệm; phó hiệu trưởng trường dân lập, tư­ thục do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện công nhận. Nhiệm kỳ của phó hiệu trưởng là 05 năm. Sau mỗi năm học, phó hiệu trưởng được viên chức, người lao động trong trường góp ý và cấp có thẩm quyền đánh giá theo quy định;
   
  + Nhiệm vụ và quyền hạn của phó hiệu trưởng:
   
  - Chịu trách nhiệm điều hành công việc do hiệu trưởng phân công; thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ quản lý theo quy định.
   
  - Điều hành hoạt động của nhà trư­ờng khi đ­ược hiệu trưởng ủy quyền
  .
  - Tham gia sinh hoạt cùng tổ chuyên môn hoặc tổ văn phòng; trực tiếp tham gia các hoạt động giáo dục 04 giờ trong một tuần; tự học, tự bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ, năng lực quản lý; được hưởng chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo và các chính sách ưu đãi theo quy định.
   
  - Thực hiện xã hội hóa giáo dục, phát huy vai trò của nhà trường đối với cộng đồng.
   
  304 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận