Nhận tiền bồi thường từ người đánh mình rồi có được khởi kiện ra Tòa nữa không?

Chủ đề   RSS   
 • #596277 29/12/2022

  Nhận tiền bồi thường từ người đánh mình rồi có được khởi kiện ra Tòa nữa không?

  Căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại

  Theo quy định tại Điều 584 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về căn cứ phát sinh bồi thường thiệt hại như sau:

  - Người nào có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của người khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường, trừ trường hợp Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định khác.

  - Người gây thiệt hại không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp thiệt hại phát sinh là do sự kiện bất khả kháng hoặc hoàn toàn do lỗi của bên bị thiệt hại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác.

  - Trường hợp tài sản gây thiệt hại thì chủ sở hữu, người chiếm hữu tài sản phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại, trừ trường hợp thiệt hại phát sinh theo quy định tại khoản 2 Điều này.

  Trách nhiệm bồi thường thiệt hại phải được thực hiện theo nguyên tắc quy định tại Điều 585 Bộ luật Dân sự 2015, cụ thể:

  - Thiệt hại thực tế phải được bồi thường toàn bộ và kịp thời. Các bên có thể thỏa thuận về mức bồi thường, hình thức bồi thường bằng tiền, bằng hiện vật hoặc thực hiện một công việc, phương thức bồi thường một lần hoặc nhiều lần, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

  - Người chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại có thể được giảm mức bồi thường nếu không có lỗi hoặc có lỗi vô ý và thiệt hại quá lớn so với khả năng kinh tế của mình.

  - Khi mức bồi thường không còn phù hợp với thực tế thì bên bị thiệt hại hoặc bên gây thiệt hại có quyền yêu cầu Tòa án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác thay đổi mức bồi thường.

  - Khi bên bị thiệt hại có lỗi trong việc gây thiệt hại thì không được bồi thường phần thiệt hại do lỗi của mình gây ra.

  - Bên có quyền, lợi ích bị xâm phạm không được bồi thường nếu thiệt hại xảy ra do không áp dụng các biện pháp cần thiết, hợp lý để ngăn chặn, hạn chế thiệt hại cho chính mình.

  Trách nhiệm bồi thiệt hại khi đánh người

  Hành vi đánh người tùy vào khách thể xâm phạm mà cách xác định chi phí bồi thường sẽ khác nhau quy định tại Bộ Luật dân sự 2015 như sau:

  Điều 590 Bộ Luật Dân sự 2015

  - Thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm bao gồm:

  + Chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng, phục hồi sức khỏe và chức năng bị mất, bị giảm sút của người bị thiệt hại;

  + Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút của người bị thiệt hại; nếu thu nhập thực tế của người bị thiệt hại không ổn định và không thể xác định được thì áp dụng mức thu nhập trung bình của lao động cùng loại;

  + Chi phí hợp lý và phần thu nhập thực tế bị mất của người chăm sóc người bị thiệt hại trong thời gian điều trị; nếu người bị thiệt hại mất khả năng lao động và cần phải có người thường xuyên chăm sóc thì thiệt hại bao gồm cả chi phí hợp lý cho việc chăm sóc người bị thiệt hại;

  + Thiệt hại khác do luật quy định.

  + Người chịu trách nhiệm bồi thường trong trường hợp sức khỏe của người khác bị xâm phạm phải bồi thường thiệt hại theo quy định tại khoản 1 Điều này và một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần mà người đó gánh chịu. Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa cho một người có sức khỏe bị xâm phạm không quá năm mươi lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định.

  Điều 591 Bộ Luật Dân sự 2015

  - Thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm bao gồm:

  + Thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm theo quy định tại Điều 590 của Bộ luật này;

  + Chi phí hợp lý cho việc mai táng;

  + Tiền cấp dưỡng cho những người mà người bị thiệt hại có nghĩa vụ cấp dưỡng;

  + Thiệt hại khác do luật quy định.

  + Người chịu trách nhiệm bồi thường trong trường hợp tính mạng của người khác bị xâm phạm phải bồi thường thiệt hại theo quy định tại khoản 1 Điều này và một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần cho những người thân thích thuộc hàng thừa kế thứ nhất của người bị thiệt hại, nếu không có những người này thì người mà người bị thiệt hại đã trực tiếp nuôi dưỡng, người đã trực tiếp nuôi dưỡng người bị thiệt hại được hưởng khoản tiền này. Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa cho một người có tính mạng bị xâm phạm không quá một trăm lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định.

  Nhận tiền bồi thường có được khởi kiện nữa không?

  Hành vi cố ý gây thương tích có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu có đơn khởi kiện theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Luật sửa đổi bổ sung một số Điều của Bộ luật Tố tụng hình sự 2021:

  - Chỉ được khởi tố vụ án hình sự về tội phạm quy định tại khoản 1 các điều 134, 135, 136, 138, 139, 141, 143, 155 và 156 của Bộ Luật hình sự khi có yêu cầu của bị hại hoặc người đại diện của bị hại là người dưới 18 tuổi, người có nhược điểm về tâm thần hoặc thể chất hoặc đã chết.

  Tuy nhiên, giữa 2 bên đã có thỏa thuận và theo quy định của BLDS 2015 Về bồi thường dân sự ghi nhận sự tự nguyện thỏa thuận của các bên, trừ trường hợp thỏa thuận đó trái với quy định của pháp luật, đạo đức xã hội. 

  Nếu trong quá trình hòa giải đồng ý nhận bồi thường dân sự tiền và tự nguyện cam kết không yêu cầu xử lý về hình sự thì muốn khởi kiện lại vụ án cũng không được cơ quan tiến hành tố tụng chấp nhận. Tuy nhiên, đối với các trường hợp xâm phạm đến tính mạng thì dù có thỏa thuận bồi thường thiệt hại vẫn có thể bị khởi kiện ra Tòa. 

   
  1673 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn Bichhien1981 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (30/12/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận