Người quản lý doanh nghiệp bao gồm những ai?

Chủ đề   RSS   
 • #514757 28/02/2019

  Người quản lý doanh nghiệp bao gồm những ai?

  Rất nhiều người cho rằng người quản lý doanh nghiệp chính là người chủ sở hữu công ty. Nhận đình cũng không sai nhưng nó lại thiếu mất một vài vị trí con người trong doanh nghiệp vẫn được xem là người quản lý doanh nghiệp, cụ thể:
   
  1. Chủ doanh nghiệp tư nhân: là người thành lập doanh nghiệp và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.
   
  2. Thành viên hợp danh: là các đồng chủ sở hữu công ty hợp danh.
   
  3. Chủ tịch hội đồng thành viên: hội đồng thành viên bầu một thành viên là Chủ tịch trong công ty TNHH 2 thành viên trở lên/ Công ty hợp danh hoặc do chủ sở hữu công ty bổ nhiệm đối với công ty TNHH một thành viên.
   
  4. Thành viên hội đồng thành viên: là người góp vốn, thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên/ Công ty hợp danh hoặc do chủ sở hữu công ty bổ nhiệm đối với công ty TNHH một thành viên.
   
  5. Chủ tịch công ty: là người do chủ sở hữu bổ nhiệm trong công ty TNHH một thành viên.
   
  6. Chủ tịch hồi đồng quản trị: là người được hội đồng quản trị bầu làm chủ tịch hội đồng quản trị trong công ty cổ phần và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty.
   
  7. Thành viên hội đồng quản trị: là người được trúng cử thành viên hội đồng quản trị qua việc biểu quyết bầu thành viên hội đồng quản trị của Đại hội đồng cổ đông trong công ty cổ phần.
   
  8. Giám đốc hoặc tổng giám đốc: là người điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty.
   
  9. Cá nhân khác: là người quản lý khác trong công ty và có quyền nhân danh công ty giao kết các hoạt động của công ty, ví dụ như trưởng phòng kinh doanh, phó giám đốc,...
   
   
  5327 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận