Người nước ngoài có được ủy quyền công ty quyết toán thuế TNCN?

Chủ đề   RSS   
 • #608255 19/01/2024

  Người nước ngoài có được ủy quyền công ty quyết toán thuế TNCN?

  Trường hợp công ty ký hợp đồng lao động với người nước ngoài từ 12/2022-12/2024. Người lao động nước ngoài tự quyết toán thuế TNCN hay Người lao động phải Ủy Quyền cho Công ty chị quyết toán thay?

  Người nước ngoài có được ủy quyền công ty quyết toán thuế TNCN thay không?

  Khi áp dụng pháp luật thuế thu nhập cá nhân thì không áp dụng quy định riêng để tính thuế đối với người nước ngoài, thay vào đó sẽ xác định xem có ký hợp đồng lao động hay không, thời gian ký hợp đồng là bao nhiêu để xác định người nước ngoài là cá nhân cư trú hay cá nhân không cư trú.

  Căn cứ điểm d khoản 6 Điều 8 Nghị định 126/2020/NĐ-CP và Công văn 636/TCT-DNNCN  quy định người nước ngoài được ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân nếu thuộc trường hợp sau:

  (1) Cá nhân nước ngoài có thu nhập từ tiền lương, tiền công mà ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại 01 nơi và thực tế đang làm việc tại nơi đó vào thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 tháng trong năm.

  (2) Cá nhân nước ngoài là người lao động được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới do tổ chức cũ thực hiện việc hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp hoặc tổ chức cũ và tổ chức mới trong cùng một hệ thống thì cá nhân đó được ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức mới.

  (3) Cá nhân có thu nhập từ tiền công, tiền lương ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại 01 nơi và thực tế đang làm việc tại nơi đó vào thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế thu nhập cá nhân (kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 tháng trong năm); đồng thời có thu nhập vãng lai ở nơi khác mà bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng và đã được khấu trừ thuế thu nhập theo tỷ lệ 10% nếu không có yêu cầu quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.

  Trong trường hợp NLĐ nước ngoài thỏa mãn một trong các điều kiện trên thì NLĐ này được quyền ủy quyền công ty quyết toán thuế TNCN. Nếu họ không đáp ứng thì NLĐ này tự quyết toán thuế.

   

  Nếu bên Công ty quyết toán thì phải nộp trực tiếp hồ sơ Quyết toán cho Cơ quan thuế đúng không?

  Tại khoản 2 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019 quy định thời hạn quyết toán thuế thu nhập cá nhân chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính, công ty phải thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân dù phát sinh hay không phát sinh khấu trừ thuế trong năm và quyết toán thay cho các cá nhân có ủy quyền.

  Lưu ý: Trường hợp ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế, thời hạn nộp thuế trùng với ngày nghỉ theo quy định thì ngày cuối cùng của thời hạn được tính là ngày làm việc liền kề sau ngày nghỉ đó.

  Theo quy định tại Thông tư 80/2021/TT-BTC thì công ty nộp hồ sơ quyết toán năm thuế thu nhập cá nhân đến Chi cục Thuế quản lý trực tiếp; bao gồm các giấy tờ sau:

  1. Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (Mẫu 02/QTT-TNCN tải ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC);

  2. Phụ lục bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế theo biểu lũy tiến từng phần (Mẫu Bảng kê 05-1/BK-QTT-TNCN tải ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC);

  3. Phụ lục bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tính theo thuế suất toàn phần (Mẫu 05-2/BK-QTT-TNCN tải ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC);

  4. Phụ lục bảng kê chi tiết người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh (Mẫu 05-3/BK-QTT-TNCN tải ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC);

  5.Giấy ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân của các cá nhân ủy quyền cho doanh nghiệp quyết toán thuế thay (Mẫu 08/UQ-QTT-TNCN tải ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC);

  6. Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục nếu không phải là người đại diện theo pháp luật thực hiện công việc.

   

   

   
  396 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận