Nghị định 60/2023/NĐ-CP: Thủ tục đăng ký kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và BVMT ô tô nhập khẩu

Chủ đề   RSS   
 • #604972 24/08/2023

  xuanuyenle
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (2164)
  Số điểm: 75463
  Cảm ơn: 65
  Được cảm ơn 1604 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Nghị định 60/2023/NĐ-CP: Thủ tục đăng ký kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và BVMT ô tô nhập khẩu

  Ngày 16/8/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 60/2023/NĐ-CP quy định về việc kiểm tra, chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường ô tô nhập khẩu và linh kiện nhập khẩu theo các điều ước quốc tế mà Việt nam là thành viên.

  Theo đó, thủ tục đăng ký kiểm tra đối với ô tô nhập khẩu được quy định như sau:

  Hồ sơ đăng ký kiểm tra (bản giấy hoặc bản điện tử)

  (1) Bản đăng ký kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường ô tô nhập khẩu theo mẫu quy định tại Phụ lục I.

  Xem và tải Phụ lục I

  https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2023/08/24/phu-luc-1.docx

  (2) Bản thông tin xe cơ giới nhập khẩu theo mẫu quy định tại Phụ lục IV.

  Xem và tải Phụ lục IV

  https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2023/08/24/phu-luc-4.docx

  (3) Bản chính Giấy chứng nhận xuất xưởng cấp cho từng xe ô tô;

  (4) Giấy chứng nhận kiểu loại VTA;

  (5) Tài liệu COP cấp cho nhà sản xuất ô tô;

  (6) Tài liệu xuất xứ C/O;

  (7) Bản giải mã số VIN của nhà sản xuất xe;

  (8) Hóa đơn thương mại kèm danh mục hàng hóa;

  (9) Tờ khai hàng hóa nhập khẩu đối với hồ sơ giấy hoặc số, ngày, tháng, năm của tờ khai hàng hóa nhập khẩu đối với hồ sơ điện tử.

  Các tài liệu quy định tại các mục (4) (5) (6) (7) (8) và mục (9) nêu trên là bản sao có xác nhận của người nhập khẩu xe.

  Trình tự, cách thức nộp hồ sơ đăng ký kiểm tra

  (1) Nộp hồ sơ

  + Người nhập khẩu lập 01 bộ hồ sơ đăng ký kiểm tra như nêu trên và nộp cho Cơ quan kiểm tra băng hình thức trực tuyến thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia (nộp hồ sơ điện tử). 

  Trường hợp bất khả kháng, người nhập khẩu có thể nộp hồ sơ giấy cho Cơ quan kiểm tra.

  + Đối với kiểu loại ô tô nhập khẩu lần đầu vào Việt Nam, tại thời điểm đăng ký kiểm tra, người nhập khẩu phải cung cấp các tài liệu quy định tại (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (riêng đối với Giấy chứng nhận xuất xưởng, trong trường hợp nộp hồ sơ điện tử, người nhập khẩu nộp 01 bản sao đại diện cho mỗi kiểu loại trên Cổng thông tin một cửa quốc gia và nộp bổ sung tất cả bản chính Giấy chứng nhận xuất xưởng cửa các xe trong lô hàng nhập khẩu đó cho cơ quan kiểm tra trước khi kiểm tra xe thực tế). 

  Tài liệu quy định tại mục (9) phải nộp khi đề nghị kiểm tra thực tế.

  + Đối với kiểu loại xe đã được cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu theo quy định tại Nghị định này, tại thời điểm đăng ký kiểm tra, người nhập khẩu phải cung cấp các tài liệu quy định tại mục (1) (2) (3) (7) (8).

  (riêng đối với Giấy chứng nhận xuất xưởng, trong trường hợp nộp hồ sơ điện tử, người nhập khẩu nộp 01 bản sao đại diện cho mỗi kiểu loại trên Cổng thông tin một cửa quốc gia và nộp bổ sung tất cả bản chính Giấy chứng nhận xuất xưởng của các xe trong lô hàng nhập khẩu đó cho cơ quan kiểm tra trước khi kiểm tra xe thực tế) 

  Tài liệu quy định tại mục (9) phải nộp khi đề nghị kiểm tra thực tế. 

  Người nhập khẩu có trách nhiệm cung cấp số Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu đã được Cơ quan kiểm tra cấp cho chiếc xe cùng kiểu loại thuộc hồ sơ đăng ký kiểm tra lần đầu để cơ quan kiểm tra có căn cứ truy xuất tài liệu phục vụ công tác kiểm tra.

  Khi Tài liệu COP hết hiệu lực thì người nhập khẩu phải bổ sung Tài liệu COP mới. Trường hợp chưa cung cấp được Tài liệu COP thì người nhập khẩu cung cấp Báo cáo kết quả đánh giá bảo đảm chất lượng và trong vòng 90 ngày người nhập khẩu phải bổ sung Tài liệu COP còn hiệu lực.

  (2) Tiếp nhận hồ sơ đăng ký kiểm tra

  Cơ quan kiểm tra tiếp nhận, kiểm tra thành phần hồ sơ đăng ký kiểm tra và trả kết quả trong thời gian tối đa 01 ngày làm việc, cụ thể như sau: 

  Trường hợp hồ sơ đăng ký kiểm tra đầy đủ theo quy định, Cơ quan kiểm tra ký xác nhận vào Bản đăng ký kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, hệ thống tự động cấp số đăng ký kiểm tra và gửi lên Cổng thông tin một cửa quốc gia (đối với hồ sơ điện tử) hoặc Cơ quan kiểm tra cấp số đăng ký kiểm tra, ký xác nhận vào Bản đăng ký kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, trả lại người nhập khẩu (đối với hồ sơ giấy) để người nhập khẩu làm thủ tục nhập khẩu với cơ quan hải quan cửa khẩu; trường hợp hồ sơ đăng ký kiểm tra chưa đủ theo quy định, Cơ quan kiểm tra thông báo trên Cổng thông tin một cửa quốc gia (đối với hồ sơ điện tử) hoặc thông báo theo mẫu quy định tại Phụ lục III (đối với hồ sơ giấy) để người nhập khẩu bổ sung, sửa đổi.

  Xem và tải Phụ lục III

  https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2023/08/24/phu-luc-3.docx

  Cơ quan kiểm tra có quyền từ chối tiếp nhận hồ sơ đăng ký kiểm tra và thông báo cho người nhập khẩu trên Cổng thông tin một cửa quốc gia (đối với hồ sơ điện tử) hoặc thông báo theo mẫu quy định tại Phụ lục III (đối với hồ sơ giấy) đối với các trường hợp sau: 

  Trường hợp ô tô hoặc linh kiện có mối đe dọa đến an toàn hoặc đến môi trường; trường hợp người nhập khẩu không xuất trình phương tiện để kiểm tra đối với lô hàng trước đó và quá 15 ngày kể từ ngày mở hồ sơ đăng ký kiểm tra (trừ trường hợp bất khả kháng).

  (3) Kiểm tra

  Người nhập khẩu gửi tới Cơ quan kiểm tra Bản xác nhận kế hoạch kiểm tra theo mẫu quy định tại Phụ lục XI trên Cổng thông tin một cửa quốc gia kèm theo số, ngày, tháng, năm của Tờ khai hàng hóa nhập khẩu (đối với hồ sơ điện tử) hoặc Bản xác nhận kế hoạch kiểm tra theo mẫu quy định tại Phụ lục XI kèm theo bản sao Tờ khai hàng hóa nhập khẩu (đối với hồ sơ giấy). 

  Xem và tải Phụ lục XI

  https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2023/08/24/phu-luc-11.docx

  Trong khoảng thời gian không quá 01 ngày làm việc tính từ ngày kiểm tra do người nhập khẩu đề nghị trên Bản xác nhận kế hoạch kiểm tra, Cơ quan kiểm tra phải thực hiện kiểm tra. 

  Trường hợp bất khả kháng không thể thực hiện kiểm tra (như thiên tai, dịch bệnh...), Cơ quan kiểm tra thống nhất với người nhập khẩu để kiểm tra trong thời gian phù hợp.

  (4) Cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu (sau đây viết tắt là Giấy chứng nhận)

  Trong thời hạn không quá 04 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kiểm tra đạt yêu cầu và hồ sơ được đánh giá đầy đủ, hợp lệ theo quy định, cơ quan kiểm tra cấp Giấy chứng nhận trên Cổng thông tin một cửa quốc gia (đối với hồ sơ điện tử) hoặc bản giấy (đối với hồ sơ giấy) cho từng xe trong toàn bộ lô xe nhập khẩu theo mẫu quy định tại Phụ lục V.

  Xem và tải Phụ lục V

  https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2023/08/24/phu-luc-5.docx

  Trường hợp ô tô nhập khẩu thuộc đối tượng cấm nhập khẩu quy định tại Nghị định 69/2018/NĐ-CP thì cấp Thông báo xe cơ giới thuộc danh mục cấm nhập khẩu theo quy định tại Phụ lục VI trên Cổng thông tin một cửa quốc gia (đối với hồ sơ điện tử) hoặc bản giấy (đối với hồ sơ giấy).

  Xem và tải Phụ lục VI

  https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2023/08/24/phu-luc-6.docx

  (5) Cấp Thông báo miễn kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật đối với linh kiện nhập khẩu

  Trong vòng 04 ngày làm việc kể từ ngày hồ sơ được đánh giá đầy đủ, hợp lệ theo quy định, Cơ quan kiểm tra cấp Thông báo miễn theo mẫu quy định tại Phụ lục VII trên Cổng thông tin một cửa quốc gia (đối với hồ sơ điện tử) hoặc bản giấy (đối với hồ sơ giấy). Hiệu lực của Thông báo miễn tương ứng với hiệu lực của Tài liệu COP.

  Xem và tải Phụ lục VII

  https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2023/08/24/phu-luc-7.docx

  (6) Xử lý đối với trường hợp chậm trễ xuất trình phương tiện để kiểm tra: 

  Trường hợp quá 15 ngày kể từ ngày mở hồ sơ đăng ký kiểm tra mà người nhập khẩu không xuất trình phương tiện để kiểm tra, cơ quan kiểm tra thông báo cho cơ quan hải quan để cùng phối hợp kiểm tra phương tiện tại địa điểm bảo quản, làm căn cứ ban hành kết quả kiểm tra và giải quyết thủ tục hải quan đối với lô hàng.

  Xem chi tiết tại Nghị định 60/2023/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 01/10/2023 và áp dụng cụ thể đối với ô tô từ 01/8/2025.

   
  872 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận