Hướng dẫn quy trình cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước từ ngày 01/7/2024

Chủ đề   RSS   
 • #608461 29/01/2024

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2261)
  Số điểm: 78451
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 2005 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Hướng dẫn quy trình cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước từ ngày 01/7/2024

  Từ ngày 01/7/2024 thẻ căn cước mới chính thức được thông qua và sử dụng, do đó đối với loại giấy tờ tùy thân mới này rất quan trọng. Do đó, công dân cần nắm rõ quy trình cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước từ ngày 01/7/2024 nếu gặp phải các trường hợp sau đây.
   
   
  1. Trường hợp nào công dân được cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước?
   
  Nếu công dân bị hư, làm mất hoặc sai hay thiếu thông tin cá nhân thì căn cứ Điều 24 Luật Căn cước 2023 công dân được cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước nếu thuộc các trường hợp như sau:
   
  - 07 trường hợp cấp đổi thẻ căn cước bao gồm:
   
  + Các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 21 Luật Căn cước 2023: Công dân Việt Nam đã được cấp thẻ căn cước phải thực hiện thủ tục cấp đổi thẻ căn cước khi đủ 14 tuổi, 25 tuổi, 40 tuổi và 60 tuổi.
   
  + Thay đổi, cải chính thông tin về họ, chữ đệm, tên khai sinh; ngày, tháng, năm sinh.
   
  + Thay đổi nhân dạng; bổ sung thông tin về ảnh khuôn mặt, vân tay; xác định lại giới tính hoặc chuyển đổi giới tính theo quy định của pháp luật.
   
  + Có sai sót về thông tin in trên thẻ căn cước.
   
  + Theo yêu cầu của người được cấp thẻ căn cước khi thông tin trên thẻ căn cước thay đổi do sắp xếp đơn vị hành chính.
   
  + Xác lập lại số định danh cá nhân.
   
  + Khi người được cấp thẻ căn cước có yêu cầu.
   
  Trường hợp cấp đổi thẻ căn cước là công dân sẽ yêu cầu cơ quan Công an có thẩm quyền để làm thủ tục cấp đổi thẻ, với thẻ căn cước cấp đổi sẽ được thay đổi các thông tin về cá nhân theo yêu cầu hoặc sai sót, cập nhật mới đúng với công dân ở thời điểm hiện tại. 
   
  - 02 trường hợp cấp lại thẻ căn cước bao gồm:
   
  + Bị mất thẻ căn cước hoặc thẻ căn cước bị hư hỏng không sử dụng được, trừ trường hợp quy định tại Điều 21 Luật Căn cước 2024.
   
  + Được trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định của pháp luật về quốc tịch Việt Nam.
   
  Trường hợp công dân làm thủ tục cấp lại thẻ căn cước thì thẻ căn cước được cấp lại vẫn giữ nguyên các thông tin như từ ban đầu và không có sự thay đổi gì về thông tin cá nhân.
   
  2. Thủ tục cấp lại và cấp đổi thẻ căn cước từ ngày 01/7/2024
   
  Theo khoản 1 Điều 25 Luật Căn cước 2023 quy định trình tự, thủ tục cấp lại thẻ căn cước đối với trường hợp đối với công dân Việt Nam được trở lại quốc tịch Việt Nam và các trường hợp cấp đổi thẻ căn cước thực hiện theo quy định tại Điều 23 Luật Căn cước 2023 như sau:
   
  (1) Trình tự, thủ tục cấp thẻ căn cước cho người từ đủ 14 tuổi trở lên được thực hiện như sau:
   
  - Người tiếp nhận kiểm tra, đối chiếu thông tin của người cần cấp thẻ căn cước từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành để xác định chính xác người cần cấp thẻ căn cước; trường hợp chưa có thông tin của người cần cấp thẻ căn cước trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì phải thực hiện thủ tục cập nhật, điều chỉnh thông tin vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 10 của Luật này;
   
  - Người tiếp nhận thu nhận thông tin nhân dạng và thông tin sinh trắc học gồm ảnh khuôn mặt, vân tay, mống mắt của người cần cấp thẻ căn cước;
   
  - Người cần cấp thẻ căn cước kiểm tra, ký vào phiếu thu nhận thông tin căn cước;
   
  - Người tiếp nhận cấp giấy hẹn trả thẻ căn cước;
   
  - Trả thẻ căn cước theo địa điểm ghi trong giấy hẹn; trường hợp người cần cấp thẻ căn cước có yêu cầu trả thẻ căn cước tại địa điểm khác thì cơ quan quản lý căn cước trả thẻ căn cước tại địa điểm theo yêu cầu và người đó phải trả phí dịch vụ chuyển phát.
   
  - Người dưới 14 tuổi hoặc người đại diện hợp pháp của người dưới 14 tuổi được đề nghị cơ quan quản lý căn cước cấp thẻ căn cước. Trình tự, thủ tục cấp thẻ căn cước cho người dưới 14 tuổi được thực hiện như sau:
   
  - Người đại diện hợp pháp thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước cho người dưới 06 tuổi thông qua cổng dịch vụ công hoặc ứng dụng định danh quốc gia. Trường hợp người dưới 06 tuổi chưa đăng ký khai sinh thì người đại diện hợp pháp thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước thông qua các thủ tục liên thông với đăng ký khai sinh trên cổng dịch vụ công, ứng dụng định danh quốc gia hoặc trực tiếp tại cơ quan quản lý căn cước. Cơ quan quản lý căn cước không thu nhận thông tin nhân dạng và thông tin sinh trắc học đối với người dưới 06 tuổi;
   
  - Người từ đủ 06 tuổi đến dưới 14 tuổi cùng người đại diện hợp pháp đến cơ quan quản lý căn cước để thu nhận thông tin nhân dạng và thông tin sinh trắc học theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này.
   
  Người đại diện hợp pháp của người từ đủ 06 tuổi đến dưới 14 tuổi thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước thay cho người đó.
   
  (2) Trường hợp người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi thì phải có người đại diện hợp pháp hỗ trợ làm thủ tục quy định tại khoản 1 Điều này.
   
  (3) Trường hợp từ chối cấp thẻ căn cước thì cơ quan quản lý căn cước phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
   
  3. Thủ tục cấp đổi thẻ căn cước do xác định lại giới tính hoặc chuyển đổi giới tính hoặc thay đổi, cải chính
   
  - Trường hợp cấp đổi thẻ căn cước do xác định lại giới tính hoặc chuyển đổi giới tính hoặc thay đổi, cải chính thông tin quy định tại điểm b khoản 1 Điều 24 Luật Căn cước 2023.
   
  Mà thông tin đó chưa được cập nhật, điều chỉnh trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì người cần cấp thẻ căn cước phải xuất trình các giấy tờ, tài liệu có giá trị pháp lý chứng minh những thông tin đã thay đổi để thực hiện thủ tục cập nhật, điều chỉnh thông tin vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
   
  - Cơ quan quản lý căn cước thu lại thẻ căn cước công dân, thẻ căn cước đã sử dụng đối với các trường hợp cấp đổi thẻ căn cước.
   
  - Việc cấp lại thẻ căn cước đối với trường hợp bị mất thẻ căn cước hoặc thẻ căn cước bị hư hỏng không sử dụng được được thực hiện trực tuyến trên cổng dịch vụ công, ứng dụng định danh quốc gia hoặc trực tiếp tại nơi làm thủ tục cấp thẻ căn cước. 
   
  Cơ quan quản lý căn cước sử dụng thông tin về ảnh khuôn mặt, vân tay, mống mắt đã được thu nhận lần gần nhất và các thông tin hiện có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước để cấp lại thẻ căn cước.
   
  4. Khi nào công dân được xử lý cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước?
   
  Căn cứ Điều 26 Luật Căn cước 2023 quy định thời hạn cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước là trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định của Luật này, cơ quan quản lý căn cước phải cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước.
   
  Sau thời gian duyệt hồ sơ cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước của công dân đầy đủ thì trong 01 tuần làm việc Thủ trưởng cơ quan quản lý căn cước của Bộ Công an có thẩm quyền cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước. Tùy vào từng thời điểm, địa điểm mà thời gian nhận lại thẻ căn cước mới sẽ khác nhau.
   
  5. Công dân đến đâu để làm thủ tục cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước?
   
  Công dân có yêu cầu làm thủ tục cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước thì căn cứ Điều 27 Luật Căn cước 2023 đến các cơ quan sau để làm thủ tục:
   
  - Cơ quan quản lý căn cước của Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương hoặc cơ quan quản lý căn cước của Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi công dân cư trú.
   
  - Cơ quan quản lý căn cước của Bộ Công an đối với những trường hợp do thủ trưởng cơ quan quản lý căn cước của Bộ Công an quyết định.
   
  - Trong trường hợp cần thiết, cơ quan quản lý căn cước nêu trên tổ chức làm thủ tục cấp thẻ căn cước tại xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị hoặc tại chỗ ở của công dân.
   
   
  990 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  admin (21/03/2024)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận