Hướng dẫn cập nhật, điều chỉnh Bộ đơn giá dịch vụ công ích ở địa phương

Chủ đề   RSS   
 • #603638 29/06/2023

  xuanuyenle
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (2201)
  Số điểm: 76692
  Cảm ơn: 69
  Được cảm ơn 1627 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Hướng dẫn cập nhật, điều chỉnh Bộ đơn giá dịch vụ công ích ở địa phương

  Ngày 22/6/2023, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 2618/BXD-KTXD về việc hướng dẫn liên quan việc cập nhật, điều chỉnh Bộ đơn giá dịch vụ công ích của địa phương.

  Theo đó, nhận được ý kiến hướng dẫn về việc cập nhật, điều chỉnh Bộ đơn giá dịch vụ công ích của địa phương. Bộ Xây dựng có ý kiến hướng dẫn như sau:

  (1) Các tập định mức dự toán tại các Quyết định số 590, 591, 592, 593, 594/QĐ-BXD ngày 30/5/2014 được Bộ Xây dựng công bố trên cơ sở Nghị định 62/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng; Nghị định 130/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích và pháp luật chuyên ngành có liên quan. Định mức được công bố là cơ sở để các tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo, sử dụng vào việc lập và quản lý chi phí sản phẩm, dịch vụ công ích.

  Ngày 10/4/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 32/2019/NĐ-CP quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên (thay thế Nghị định số 130/2013/NĐ-CP). 

  Theo đó, điểm b khoản 2 Điều 26 của Nghị định đã quy định rõ về thẩm quyền, trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc ban hành, sửa đổi, bổ sung định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí (nếu có) áp dụng đối với sản phẩm, dịch vụ công làm cơ sở ban hành đơn giá, giá sản phẩm, dịch vụ công; tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, dịch vụ công; cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định chất lượng và quy chế kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm, dịch vụ công, thuộc phạm vi quản lý của địa phương. 

  Do đó, Sở Xây dựng cứ căn cứ quy định nêu trên để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tổ chức thực hiện.

  (2) Ngày 08/8/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 52/2022/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng, có điều chỉnh một số chức năng, nhiệm vụ thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật giao Bộ Xây dựng quản lý. 

  Hiện nay, Bộ Xây dựng đang rà soát các văn bản pháp luật chuyên ngành, các văn bản hạ tầng kỹ thuật đã được Bộ ban hành để hoàn thiện sửa đổi nhằm đảm bảo tính đồng bộ các quy định của pháp luật trong quản lý giá, quản lý chi phí, quản lý định mức (trong đó có nội dung rà soát cơ sở pháp lý đối với việc công bố các tập định mức hạ tầng kỹ thuật thuộc phạm vi quản lý của Bộ)... cho phù hợp với Nghị định 52/2022/NĐ-CP và các quy định hiện hành có liên quan.

  Xem chi tiết tại  Công văn 2618/BXD-KTXD ngày 22/6/2023.

   
  178 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận