Đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý cần có những nội dung nào?

Chủ đề   RSS   
 • #598156 31/01/2023

  Đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý cần có những nội dung nào?

  1. Nội dung trong đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý

  Căn cứ vào khoản 1 Điều 106 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 (được bổ sung bởi khoản 35 Điều 1 Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2022) quy định tài liệu, mẫu vật, thông tin xác định chỉ dẫn địa lý cần bảo hộ trong đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý bao gồm:

  - Tên gọi, dấu hiệu là chỉ dẫn địa lý;

  - Sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý;

  - Bản mô tả tính chất, chất lượng đặc thù, danh tiếng của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý và các yếu tố đặc trưng của điều kiện tự nhiên tạo nên tính chất, chất lượng đặc thù, danh tiếng của sản phẩm đó (sau đây gọi là bản mô tả tính chất đặc thù);

  - Bản đồ khu vực địa lý tương ứng với chỉ dẫn địa lý;

  - Tài liệu chứng minh chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ tại nước có chỉ dẫn địa lý đó, nếu là chỉ dẫn địa lý của nước ngoài.

  2. Nội dung trong bản mô tả tính chất đặc thù 

  Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 106 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 thì bản mô tả tính chất đặc thù phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

  - Mô tả loại sản phẩm tương ứng, bao gồm cả nguyên liệu thô và các đặc tính lý học, hoá học, vi sinh và cảm quan của sản phẩm;

  - Cách xác định khu vực địa lý tương ứng với chỉ dẫn địa lý;

  - Chứng cứ về loại sản phẩm có xuất xứ từ khu vực địa lý theo nghĩa tương ứng quy định tại Điều 79 Luật Sở hữu trí tuệ 2005;

  - Mô tả phương pháp sản xuất, chế biến mang tính địa phương và có tính ổn định;

  - Thông tin về mối quan hệ giữa tính chất, chất lượng đặc thù hoặc danh tiếng của sản phẩm với điều kiện địa lý theo quy định tại Điều 79 Luật Sở hữu trí tuệ 2005;

  - Thông tin về cơ chế tự kiểm tra các tính chất, chất lượng đặc thù của sản phẩm.  

   
  86 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận