Đề xuất cấm tiếp xúc theo đề nghị đối với người bị bạo lực gia đình

Chủ đề   RSS   
 • #599926 02/03/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2261)
  Số điểm: 78451
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 2004 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Đề xuất cấm tiếp xúc theo đề nghị đối với người bị bạo lực gia đình

  Ngày 26/02/2023 Bộ VHTTDL đang dự thảo tải về Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình 2022 trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ để lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nghiên cứu, đóng góp xây dựng luật.
   
  de-xuat-cam-tiep-xuc-theo-de-nghi-doi-voi-nguoi-bi-bao-luc-gia-dinh
   
  Trình tự thực hiện quyết định cấm tiếp xúc theo đề nghị
   
  Người bị bạo lực gia đình, người giám hộ, cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền quy định tại Điều 25 Luật Phòng, chống bạo lực gia đình 2022 thực hiện đề nghị với Chủ tịch UBND xã về việc cấm tiếp xúc.
   
  Chủ tịch UBND xã khi nhận được đề nghị phải tổ chức ngay việc xác minh thông tin để bổ sung chứng cứ ra quyết định, đồng thời bảo vệ người bị bạo lực gia đình.
   
  Trong thời hạn 12 giờ kể từ khi nhận được đề nghị phải hoàn thành việc xác minh thông tin và quyết định cấm tiếp xúc; trường hợp không ra quyết định thì phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.
   
  Ngoài ra, Chủ tịch UBND xã ra quyết định cấm tiếp xúc có trách nhiệm xử lý người có hành vi bạo lực gia đình theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý.
   
  Thực hiện cấm tiếp xúc theo đề nghị của người bị bạo lực gia đình 
   
  Trường hợp, người bị bạo lực gia đình khi thấy người có hành vi bạo lực gia đình vẫn tiếp tục có hành vi gây tổn hại đến sức khỏe hoặc hoặc đe dọa gây tổn hại đến sức khỏe hoặc đe dọa tính mạng của mình thì có quyền đề nghị Chủ tịch UBND xã nơi mình cư trú.
   
  Sẽ xác minh thông tin trong thời hạn 4 giờ kể từ khi nhận được đề nghị phải ban hành Quyết định cấm tiếp xúc. Trường hợp không ban hành phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.
   
  Nội dung quyết định cấm tiếp xúc 
   
  Quyết định cấm tiếp xúc phải ghi rõ:
   
  - Ngày, tháng, năm ra quyết định; họ, tên, chức vụ của người ra quyết định;
   
  - Họ, tên, địa chỉ của người bị áp dụng biện pháp cấm tiếp xúc;
   
  - Căn cứ áp dụng biện pháp cấm tiếp xúc;
   
  - Lý do áp dụng biện pháp cấm tiếp xúc;
   
  - Nơi nhận quyết định cấm tiếp xúc.
   
  Quyết định cấm tiếp xúc phải có chữ ký của người ra quyết định và phải được đóng dấu.
   
  Trường hợp tiếp xúc trong thời gian thực hiện quyết định cấm tiếp xúc
   
  Người đang chấp hành quyết định cấm tiếp xúc được phép tiếp xúc với người bị bạo lực gia đình trong trường hợp sau đây:
   
  - Gia đình có việc tang lễ, cưới hỏi;
   
  - Gia đình có người bị tai nạn, bị bệnh nặng;
   
  - Tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh;
   
  - Phải tiếp xúc theo phong tục, tập quán tốt đẹp của địa phương.
   
  Thời gian được phép tiếp xúc tối đa không quá 4 giờ cho mỗi lần đề nghị và không quá 2 lần cho mỗi lần chấp hành quyết định cấm tiếp xúc. Đồng thời phải đáp ứng các điều kiện sau đây:
   
  - Có đơn đề nghị gửi Chủ tịch UBND xã nơi xảy ra tiếp xúc. Nội dung đơn đề nghị phải ghi rõ lý do tiếp xúc, địa điểm tiếp xúc, thời gian, khoảng thời gian, số lần tiếp xúc nhưng không được vượt quá quy định. 
   
  Cuối đơn phải có ý kiến của đại diện gia đình của người có hành vi bạo lực gia đình và người bị bạo lực gia đình.
   
  - Được Chủ tịch UBND xã nơi xảy ra tiếp xúc đồng ý bằng văn bản. Văn bản đồng ý phải ghi rõ thời gian, khoảng thời gian, số lần tiếp xúc, địa điểm được tiếp xúc và người thực hiện giám sát việc tiếp xúc.
   
  Xem thêm chi tiết dự thảo tải về Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình 2022.
   
  235 | Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  admin (25/03/2023) ThanhLongLS (02/03/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận