Công tác Thực hành quyền công tố, Kiểm sát điều tra và Kiểm sát xét xử sơ thẩm án ma túy năm 2020

Chủ đề   RSS   
 • #538610 10/02/2020

  Công tác Thực hành quyền công tố, Kiểm sát điều tra và Kiểm sát xét xử sơ thẩm án ma túy năm 2020

  Ngày 06/01/2020 Viện Kiểm Sát Nhân dân Tối cao đã ban hành Hướng dẫn 07/HD-VKSTC về công tác Thực hành quyền công tố, Kiểm sát điều ta và Kiểm sát xét cử sơ thẩm vụ án ma túy năm 2020

  Theo đó, để tiếp tục thực hiện phương châm  “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Thực chất, hiệu qu góp phần để hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ chống oan, sai, bỏ lọt tội phạm, Viện Kiểm Sát Nhân dân Tối cao đã hướng dẫn thực hiện một số nhiệm vụ trong yếu sau:

  1. Tổ chức triển khai, quán triệt thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Kết luận của Bộ Chính trị, Nghị quyết của Quốc hội, Kế hoạch và Chương trình của Chính phủ về công tác phòng, chống ma túy.

  2. Thực hiện tốt nhiệm vụ chống oan, sai, chống bỏ lọt tội phạm và người phạm tội, nâng cao hiệu quả trong công tác kiểm sát hoạt động tư pháp và khắc phục hạn chế năm 2019.

  3. Tổng kết, đánh giá việc thực hiện Kế hoạch số 88/KH-VKSTC ngày 13/9/2012 của VKSND; Xây dựng Chiến lược phòng, chống ma túy cho giai đoạn tiếp theo.

  4. Tích cực tham gia vào việc sửa đổi, bổ sung Luật phòng, chống ma túy năm 2000 (sửa đổi, bổ sung năm 2008) và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan trong lĩnh vực giải quyết các vụ án ma túy, áp dụng biện pháp hành chính tại Tòa án.

  Hướng dẫn này đã hướng dẫn chi tiết các nhiệm vụ mà VKS các cấp phải thực hiên khi tiến hành thực hiện điều tra và xét xử vụ án ma túy. Những quy định chặt chẽ giúp VKS các cấp sử dụng tối đa quyền hạn của mình để tiến hành quyền công tố của mình. Đồng thời tăng cường công tác tương trợ tư pháp và hướng dẫn nghiệp vụ cho các VKS các cấp. Mặt khác không ngừng sửa đổi, bố sung Luật phòng chống ma túy và ban hành các văn bản quy phạm mới nhằm thực tốt công tác chống oán sai.

   
  2535 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn bongbong01 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (10/02/2020)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận