Có được hủy bỏ văn bản từ chối nhận di sản đã công chứng?

Chủ đề   RSS   
 • #596695 31/12/2022

  Có được hủy bỏ văn bản từ chối nhận di sản đã công chứng?

  Căn cứ Bộ luật dân sự 2015 có quy định:
  "Điều 620. Từ chối nhận di sản
  1. Người thừa kế có quyền từ chối nhận di sản, trừ trường hợp việc từ chối nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của mình đối với người khác.
  2. Việc từ chối nhận di sản phải được lập thành văn bản và gửi đến người quản lý di sản, những người thừa kế khác, người được giao nhiệm vụ phân chia di sản để biết.
  3. Việc từ chối nhận di sản phải được thể hiện trước thời điểm phân chia di sản.
  "
  Đồng thời tại Luật Công chứng 2014 có quy định:
  "Điều 51. Công chứng việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch
  1. Việc công chứng sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch đã được công chứng chỉ được thực hiện khi có sự thỏa thuận, cam kết bằng văn bản của tất cả những người đã tham gia hợp đồng, giao dịch đó.
  2. Việc công chứng sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch đã được công chứng được thực hiện tại tổ chức hành nghề công chứng đã thực hiện việc công chứng đó và do công chứng viên tiến hành. Trường hợp tổ chức hành nghề công chứng đã thực hiện việc công chứng chấm dứt hoạt động, chuyển đổi, chuyển nhượng hoặc giải thể thì công chứng viên của tổ chức hành nghề công chứng đang lưu trữ hồ sơ công chứng thực hiện việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch.
  3. Thủ tục công chứng việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch đã được công chứng được thực hiện như thủ tục công chứng hợp đồng, giao dịch quy định tại Chương này.
  ...
  Điều 59. Công chứng văn bản từ chối nhận di sản
  Người thừa kế có thể yêu cầu công chứng văn bản từ chối nhận di sản. Khi yêu cầu công chứng văn bản từ chối nhận di sản, người yêu cầu công chứng phải xuất trình bản sao di chúc trong trường hợp thừa kế theo di chúc hoặc giấy tờ chứng minh quan hệ giữa người để lại di sản và người yêu cầu công chứng theo pháp luật về thừa kế; giấy chứng tử hoặc giấy tờ khác chứng minh người để lại di sản đã chết.
  "
  =>> Trong trường hợp làm văn bản từ chối nhận di sản thừa kế nếu chưa gửi đến người quản lý di sản, những người thừa kế khác, người được giao nhiệm vụ phân chia di sản thì thực hiện hủy văn bản từ chối nhận di sản theo quy định tại Điều 51 nêu trên.
  - Còn trường hợp đã gửi văn bản từ chối nhận di sản người quản lý di sản, những người thừa kế khác, người được giao nhiệm vụ phân chia di sản thì chỉ hủy văn bản từ chối nhận di sản được khi những người có quyền thừa kế khác đồng ý thực hiện hủy theo quy định tại Điều 51 nêu trên.

   
  512 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #597623   29/01/2023

  dtlanh99
  dtlanh99
  Top 150
  Lớp 3

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/12/2021
  Tổng số bài viết (568)
  Số điểm: 4103
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 55 lần


  Có được hủy bỏ văn bản từ chối nhận di sản đã công chứng?

  Cảm ơn chia sẻ của bạn. Văn bản từ chối nhận di sản có hiệu lực kể từ khi được lập thành văn bản và gửi đến người quản lý di sản, những người thừa kế khác, người được giao nhiệm vụ phân chia di sản để biết và việc từ chối phải được thể hiện trước thời điểm phân chia di sản. Đồng thời cũng không có quy định bắt buộc phải công chứng văn bản từ chối nhận di sản.

  Do đó, theo quan điểm của mình, trong trường hợp văn bản từ chối nhận di sản thừa kế đã công chứng nhưng chưa được gửi đến người quản lý di sản, những người thừa kế khác, người được giao nhiệm vụ phân chia di sản thì có thể yêu cầu hủy theo quy định bạn đã đề cập.

  Trong trường hợp văn bản từ chối nhận di sản thừa kế đã công chứng nhưng đã được gửi đến người quản lý di sản, những người thừa kế khác, người được giao nhiệm vụ phân chia di sản, tức văn bản từ chối nhận di sản thừa kế đã có hiệu lực thì không được huỷ bỏ nữa.

   

   
  Báo quản trị |