Chi trả tiền làm thêm giờ đối với viên chức người lao động theo HĐ168

Chủ đề   RSS   
 • #479359 21/12/2017

  Chi trả tiền làm thêm giờ đối với viên chức người lao động theo HĐ168

  Chi trả tiền làm thêm giờ đối với viên chức người lao động theo HĐ168 theo quy định nào, văn bản nào hướng dẫn mới nhất.

   

   
  2586 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #480352   29/12/2017

  Đối với vấn đề bạn nêu mình có một số trao đổi như sau:

  Về Chế độ trả lương làm việc thêm giờ đối với viên chức được quy định tại Mục IV, Thông tư liên tịch số 08/2005/TTLT-BNV-BTC ngày 05/01/2005 của Liên Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ đối với cán bộ, công chức, viên chức như sau:

  - Trường hợp làm thêm giờ vào ban ngày, tiền lương làm thêm giờ được tính theo công thức sau:

  Tiền lương làm thêm giờ vào ban ngày = Tiền lương giờ x 150% hoặc 200% hoặc 300% x Số giờ thực tế làm thêm

  Trong đó, mức 150% áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày thường; mức 200% áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày nghỉ hàng tuần; mức 300% áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày lễ hoặc ngày được nghỉ bù nếu ngày lễ trùng vào ngày nghỉ hàng tuần, ngày nghỉ có hưởng lương (trong mức 300% này đã bao gồm cả tiền lương trả cho thời gian nghỉ được hưởng nguyên lương theo quy định của Bộ luật Lao động 2012).

  - Trường hợp làm thêm giờ vào ban ngày, nếu được bố trí nghỉ bù những giờ làm thêm thì được hưởng tiền lương làm thêm giờ vào ban ngày như sau:

  Tiền lương làm thêm giờ vào ban ngày (nếu được bố trí nghỉ bù) = Tiền lương giờ x 50% hoặc 100% hoặc 200% x Số giờ thực tế làm thêm

  Trong đó, mức 50% áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày thường; mức 100% áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày nghỉ hàng tuần; mức 200% áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày lễ hoặc ngày được nghỉ bù nếu ngày lễ trùng vào ngày nghỉ hàng tuần, ngày nghỉ có hưởng lương (trong mức 200% này đã bao gồm cả tiền lương trả cho thời gian nghỉ được hưởng nguyên lương theo quy định của Bộ luật Lao động).

  Theo Điểm 2, Điểm 3 Mục V Thông tư 08/2005/TTLT-BNV-BTC, đối với cơ quan đơn vị được ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ, nguồn kinh phí chi trả tiền lương làm thêm giờ do ngân sách nhà nước bảo đảm theo phân cấp ngân sách hiện hành trong dự toán ngân sách được giao hàng năm cho cơ quan, đơn vị. Hạn chế việc phải làm thêm giờ và ưu tiên bố trí nghỉ bù cho những giờ làm thêm.

  Như vậy, bạn có thể căn cứ vào Thông tư 08/2005/TTLT-BNV-BTC để tham khảo thêm nhé.

   
  Báo quản trị |