Bà mẹ Việt Nam anh hùng mất thì cháu có được trợ cấp một lần không?

Chủ đề   RSS   
 • #611351 09/05/2024

  Bà mẹ Việt Nam anh hùng mất thì cháu có được trợ cấp một lần không?

  Trường hợp Bà mẹ Việt Nam anh hùng mất thì cháu có được nhận trợ cấp một lần không? Bài viết này sẽ cung cấp thông tin về vấn đề trên.

  Điều kiện, tiêu chuẩn Bà mẹ Việt Nam anh hùng và chế độ được hưởng

  Căn cứ Điều 17 Pháp lệnh ưu đãi người có công với Cách mạng 2020

  Bà mẹ Việt Nam anh hùng là người được tặng hoặc truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” theo quy định tại Pháp lệnh Quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.

  Chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng được quy định tại Điều 18 Pháp lệnh ưu đãi người có công với Cách mạng 2020

  - Chế độ ưu đãi đối với thân nhân của liệt sỹ quy định tại các khoản 1, 2, 4, 6, 7, 8 và 9 Điều 16 của Pháp lệnh này, cụ thể:

  + Cấp “Giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ” theo quy định của Chính phủ.

  + Trợ cấp tuất một lần khi truy tặng Bằng “Tổ quốc ghi công”; trường hợp không còn thân nhân thì người thừa kế của liệt sỹ giữ Bằng “Tổ quốc ghi công” được hưởng trợ cấp tuất một lần.

  + Trường hợp cha đẻ, mẹ đẻ, người có công nuôi liệt sỹ, vợ hoặc chồng liệt sỹ quy định tại khoản 3 Điều này sống cô đơn, con liệt sỹ quy định tại khoản 3 Điều này mồ côi cả cha mẹ thì được hưởng thêm trợ cấp tuất nuôi dưỡng hằng tháng.

  + Bảo hiểm y tế đối với cha đẻ, mẹ đẻ, người có công nuôi liệt sỹ, vợ hoặc chồng, con liệt sỹ.

  + Chế độ ưu đãi quy định tại các điểm d, đ, e, g, h, i và k khoản 2 Điều 5 của Pháp lệnh này.

  + Chế độ ưu đãi quy định tại điểm c khoản 2 Điều 5 của Pháp lệnh này đối với thân nhân của liệt sỹ đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng.

  + Hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sỹ, di chuyển hài cốt liệt sỹ.

  - Trợ cấp hằng tháng bằng 03 lần mức chuẩn.

  - Phụ cấp hằng tháng.

  - Trợ cấp người phục vụ đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng sống ở gia đình.

  - Điều dưỡng phục hồi sức khỏe hằng năm.

  - Nhà nước và xã hội tặng nhà tình nghĩa hoặc hỗ trợ cải thiện nhà ở quy định tại điểm e khoản 2 Điều 5 của Pháp lệnh này.

  Chế độ ưu đãi đối với thân nhân của Bà mẹ Việt Nam anh hùng

  Theo Điều 19 Pháp lệnh ưu đãi người có công với Cách mạng 2020

  - Trợ cấp một lần đối với thân nhân khi Bà mẹ Việt Nam anh hùng được tặng danh hiệu nhưng chết mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi hoặc được truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.

  - Trợ cấp một lần đối với thân nhân với mức bằng 03 tháng trợ cấp hằng tháng, phụ cấp hằng tháng hiện hưởng khi Bà mẹ Việt Nam anh hùng đang hưởng trợ cấp hằng tháng, phụ cấp hằng tháng chết.

  - Trợ cấp mai táng đối với người hoặc tổ chức thực hiện mai táng khi Bà mẹ Việt Nam anh hùng đang hưởng trợ cấp hằng tháng, phụ cấp hằng tháng chết.

  - Bảo hiểm y tế đối với người phục vụ Bà mẹ Việt Nam anh hùng sống ở gia đình.

  Theo Điều 3 Pháp lệnh ưu đãi người có công với Cách mạng 2020 thì thân nhân của người có công với cách mạng bao gồm cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con (con đẻ, con nuôi), người có công nuôi liệt sỹ.

  Hồ sơ, thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi, tồ sơ, thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi được hướng dẫn tại Mục 4 Chương II Nghị định 131/2021/NĐ-CP không đề cập đến thân nhân là cháu thì được hưởng chế độ.

  Như vậy, không có quy định để cháu của Bà mẹ Việt Nam anh hùng hưởng trợ cấp một lần khi Bà mẹ Việt Nam anh hùng mất mà chưa hưởng chế độ.

   
   
  32 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận