Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 125/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 0296-3639411 Đi động: 0918531556 Email: luatsuphucag@yahoo.com.vn Địa chỉ: Số 477A/24, Quản Cơ Thành, khóm Bình Thới 3, Bạc Liêu Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/nguyen-van-phuc-2301472

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Văn phòng Luật sư Nguyễn Văn Phúc

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp