Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 9367/LS ngày 05/12/2014 Điện thoại: 0258-3512686 Đi động: 0913.963.917 Email: ls.nguyenthanhhai@gmail.com Địa chỉ: 15A Lê Quý Đôn, Phước Tiến, Thành phố Nha Trang, Khánh Hoà Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/nguyen-thanh-hai-2406818

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ PHAN BẠCH MAI

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp