Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 282/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 0222-3810729 Đi động: 0912936762 Email: invalid87697@gmail.com Địa chỉ: Số 102 phố Nguyễn Đăng,, Phường Suối Hoa, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/nguyen-dai-2392904

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NGUYỄN ĐẠI

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp