Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 4226/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 0232-3936436 Đi động: 0912515290 Email: invalid887@gmail.com Địa chỉ: Thôn Quyết Thắng, An Ninh, Huyện Quảng Ninh, Quảng Bình Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/ho-ly-hai-2467875

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Văn phòng Luật sư Hồ Lý Hải

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp