Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 4063/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 0228-3600964 Đi động: 0989 256 557 Email: vanphongluatsuiqs@gmail.com Địa chỉ: 43 Hàng Cấp, Phường Quang Trung, Thành phố Nam Định, Nam Định Website: http://danluat.thuvienphapluat.vn/luat-su-toan-quoc/ha-duc-bang-1083812

Lĩnh vực hoạt động:

Doanh nghiệp - Hợp đồng - Đất đai, Nhà cửa - Hôn nhân, Thừa kế - Hình sự - Lĩnh vực Luật khác

đình, Kinh doanh - Thương mại, Lao động, Hành chính.

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp