Xếp loại Chi bộ có đảng viên sinh con thứ ba

Chủ đề   RSS   
 • #577857 08/12/2021

  Xếp loại Chi bộ có đảng viên sinh con thứ ba

  Theo quy định tại khoản 1 Điều 27 Quy định 102-QĐ/TW năm 2017, đảng viên vi phạm trong trường hợp sinh con thứ ba sẽ bị xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách do vi phạm quy định về chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình.

  Theo các tiêu chí đánh giá, xếp lại đảng viên quy định tại tiết d điểm 2.3 khoản 2 Mục B Hướng dẫn 21-HD/BCTTW năm 2019, đảng viên bị xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ nếu thuộc  trường hợp bị thi hành kỷ luật trong năm (một vi phạm bị xử lý kỷ luật chỉ tính một lần khi xếp loại). 

  Đối với việc đánh giá, xếp loại Chi bộ có đảng viên sinh con thứ ba: Chi bộ có thể được xếp loại hoàn thành nhiệm vụ hoặc không hoàn thành nhiệm vụ căn cứ theo quy định tại điểm 1.3 khoản 1 Mục B Hướng dẫn 21-HD/BCTTW năm 2019 gồm có các tiêu chí sau:

  Hoàn thành nhiệm vụ:

  - Các tiêu chí đều đánh giá đạt cấp độ “Trung bình” trở lên.

  - Tổ chức đảng không bị xử lý kỷ luật (trừ trường hợp bị xử lý kỷ luật nhưng tự phát hiện và khắc phục xong hậu quả).

  Không hoàn thành nhiệm vụ:

  Là đảng bộ (chi bộ) không đạt mức “Hoàn thành nhiệm vụ” hoặc thuộc một trong các trường hợp sau:

  - Chỉ hoàn thành dưới 50% số chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh được cấp có thẩm quyền giao (trừ trường hợp bất khả kháng) hoặc các chương trình, kế hoạch về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của đảng bộ ở mức kém.

  - Có từ 02 tổ chức trong các tổ chức: Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp xếp loại chất lượng “Không hoàn thành nhiệm vụ”.

  - Tổ chức đảng bị xử lý kỷ luật.

  - Đảng bộ có trên 20% số tổ chức đảng trực thuộc xếp loại “Không hoàn thành nhiệm vụ”, chi bộ cơ sở có trên 20% số đảng viên xếp loại “Không hoàn thành nhiệm vụ

   
  456 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn soodaugo vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (09/12/2021)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận