Xác định như thế nào là doanh nghiệp Nhà nước?

Chủ đề   RSS   
 • #565409 27/12/2020

  phungpham1973
  Top 150
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:30/01/2019
  Tổng số bài viết (549)
  Số điểm: 14940
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 139 lần


  Xác định như thế nào là doanh nghiệp Nhà nước?

  Công ty A là Công ty cổ phần, có trên 51% số cổ phần là phần vốn góp của Nhà nước. Công ty A góp vốn đầu tư thành lập tổ chức kinh tế (Công ty cổ phần B) với số cổ phần của Công ty A trong công ty B là trên 51%. Cho mình hỏi Công ty B có thuộc đối tượng điều chỉnh của Thông tư Số: 22/2008/TT-BLĐTBXH không? Công ty B có được gọi là Công ty nhà nước không?

   
  519 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #565418   27/12/2020

  minhpham1995
  minhpham1995
  Top 50
  Male
  Lớp 8

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/10/2017
  Tổng số bài viết (1310)
  Số điểm: 10873
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 199 lần


  Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định:

  "8. Doanh nghiệp nhà nước là doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ."

  Với thông tin chị đề cập thì cả công ty A và công ty B đều không được xác định là doanh nghiệp nhà nước.

  Mục I Thông tư 22/2018/TT-BLĐTBXH quy định:

  "I. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG:

  1. Phạm vi áp dụng:

  a) Công ty nhà nước được thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp nhà nước, bao gồm:

  - Tổng công ty nhà nước;

  - Công ty nhà nước độc lập;

  - Công ty mẹ là công ty nhà nước trong Tập đoàn kinh tế do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập hoặc phê duyệt đề án thành lập và giao cho Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định thành lập.

  - Công ty mẹ là công ty nhà nước trong Tổng công ty hoặc công ty hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con;

  - Tổng công ty, công ty thành viên hạch toán độc lập 100% vốn Nhà nước thuộc Tập đoàn kinh tế trong thời gian chưa chuyển đổi và đăng ký lại theo quy định tại Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật doanh nghiệp;

  - Công ty thành viên hạch toán độc lập 100% vốn nhà nước thuộc Tổng công ty do Nhà nước quyết định đầu tư và thành lập.

  b) Tổ chức, đơn vị được phép hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc cơ quan hành chính, sự nghiệp, đảng, đoàn thể, các hội quần chúng tự trang trải về tài chính.

  Các công ty, tổ chức, đơn vị nêu trên gọi chung là công ty. 

  ...".

  Theo đó thì công ty A và công ty B không thuộc đối tượng áp dụng của Thông tư trên. Tuy nhiên, chị lưu ý quy định tại điểm g.5 khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC có đề cập như sau:

  "g.5) Khoản tiền ăn giữa ca, ăn trưa do người sử dụng lao động tổ chức bữa ăn giữa, ăn trưa ca cho người lao động dưới các hình thức như trực tiếp nấu ăn, mua suất ăn, cấp phiếu ăn.

  Trường hợp người sử dụng lao động không tổ chức bữa ăn giữa ca, ăn trưa mà chi tiền cho người lao động thì không tính vào thu nhập chịu thuế của cá nhân nếu mức chi phù hợp với hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Trường hợp mức chi cao hơn mức hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thì phần chi vượt mức phải tính vào thu nhập chịu thuế của cá nhân.

  Mức chi cụ thể áp dụng đối với doanh nghiệp Nhà nước và các tổ chức, đơn vị thuộc cơ quan hành chính sự nghiệp, Đảng, Đoàn thể, các Hội không quá mức hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Đối với các doanh nghiệp ngoài Nhà nước và các tổ chức khác, mức chi do thủ trưởng đơn vị thống nhất với chủ tịch công đoàn quyết định nhưng tối đa không vượt quá mức áp dụng đối với doanh nghiệp Nhà nước."

   
  Báo quản trị |