Xác định chi phí để tính thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết năm 2024

Chủ đề   RSS   
 • #608790 21/02/2024

  nitrum01
  Top 500
  Lớp 1

  Vietnam
  Tham gia:25/12/2022
  Tổng số bài viết (305)
  Số điểm: 2362
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 42 lần


  Xác định chi phí để tính thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết năm 2024

  Việc xác định chi phí để tính thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết là nội dung quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp (người nộp thuế). Chi phí của giao dịch liên kết trong một số trường hợp sẽ không được đưa vào chi phí được trừ vì vượt quá giới hạn cho phép hoặc những chi phí này không góp phần tạo ra doanh thu, thu nhập cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của người nộp thuế.
   
  Chi phí của giao dịch liên kết không phù hợp bản chất giao dịch độc lập 
   
  Theo quy định tại khoản 1 Điều 16 Nghị định 132/2020/NĐ-CP đề cập khoản chi phí này bao gồm:
   
  - Chi phí thanh toán cho bên liên kết không thực hiện bất kỳ hoạt động sản xuất, kinh doanh nào liên quan đến ngành nghề, hoạt động sản xuất, kinh doanh của người nộp thuế; không có quyền lợi, trách nhiệm liên quan đối với tài sản, hàng hóa, dịch vụ cung cấp cho người nộp thuế;
   
  - Chi phí thanh toán cho bên liên kết có hoạt động sản xuất, kinh doanh nhưng quy mô tài sản, số lượng nhân viên và chức năng sản xuất, kinh doanh không tương xứng với giá trị giao dịch mà bên liên kết nhận được từ người nộp thuế;
   
  - Chi phí thanh toán cho bên liên kết là đối tượng cư trú của một nước hoặc vùng lãnh thổ không thu thuế thu nhập doanh nghiệp, không góp phần tạo ra doanh thu, giá trị gia tăng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của người nộp thuế.
   
  Chi phí dịch vụ giữa các bên liên kết
   
  + Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 16 Nghị định 132/2020/NĐ-CP đề cập khoản chi phí dịch vụ không được trừ giữa các bên liên kết bao gồm:
   
  - Chi phí phát sinh từ các dịch vụ được cung cấp chỉ nhằm mục đích phục vụ lợi ích hoặc tạo giá trị cho các bên liên kết khác; dịch vụ phục vụ lợi ích cổ đông của bên liên kết;
   
  - Dịch vụ tính phí trùng lắp do nhiều bên liên kết cung cấp cho cùng một loại dịch vụ, không xác định được giá trị gia tăng cho người nộp thuế;
   
  - Dịch vụ về bản chất là các lợi ích người nộp thuế nhận được do là thành viên của một tập đoàn và chi phí mà bên liên kết cộng thêm đối với dịch vụ do bên thứ ba cung cấp thông qua trung gian bên liên kết không đóng góp thêm giá trị cho dịch vụ.
   
  + Ngoài những khoản dịch vụ nêu trên người nộp thuế được trừ các khoản chi phí dịch vụ vào chi phí tính thuế trong kỳ nếu đáp ứng đủ các điều kiện như sau:
   
  - Dịch vụ được cung cấp có giá trị thương mại, tài chính, kinh tế và phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất kinh doanh của người nộp thuế;
   
  - Dịch vụ từ các bên liên kết được xác định đã cung cấp trong điều kiện hoàn cảnh tương tự các bên độc lập chi trả cho các dịch vụ này; 
   
  - Phí dịch vụ được thanh toán trên cơ sở nguyên tắc giao dịch độc lập và phương pháp tính giá giao dịch liên kết hoặc phân bổ mức phí dịch vụ giữa các bên liên kết phải được áp dụng thống nhất trong toàn tập đoàn đối với loại hình dịch vụ tương tự và người nộp thuế phải cung cấp hợp đồng, chứng từ, hóa đơn và thông tin về phương pháp tính, yếu tố phân bổ và chính sách giá của tập đoàn đối với dịch vụ được cung cấp.
   
  Chi phí lãi vay được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết
   
  Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 16 Nghị định 132/2020/NĐ-CP đề cập tổng chi phí lãi vay được trừ trong phạm vi nhất định, cụ thể:
   
  - Tổng chi phí lãi vay sau khi trừ lãi tiền gửi và lãi cho vay phát sinh trong kỳ của người nộp thuế được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp không vượt quá 30% của tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trong kỳ cộng chi phí lãi vay sau khi trừ lãi tiền gửi và lãi cho vay phát sinh trong kỳ cộng chi phí khấu hao phát sinh trong kỳ của người nộp thuế;
   
  - Phần chi phí lãi vay không được trừ khi vượt quá mức 30% nêu trên sẽ được chuyển sang kỳ tính thuế tiếp theo khi xác định tổng chi phí lãi vay được trừ trong trường hợp tổng chi phí lãi vay phát sinh được trừ của kỳ tính thuế tiếp theo thấp hơn mức 30%. Tuy nhiên, thời gian chuyển chi phí lãi vay tính liên tục không quá 05 năm kể từ năm tiếp sau năm phát sinh chi phí lãi vay không được trừ;
   
  443 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận