Vừa là cổ đông lớn vừa là cổ đông và là người liên quan thì công bố thông tin thế nào?

Chủ đề   RSS   
 • #612632 11/06/2024

  phucpham2205
  Top 75
  Lớp 10

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:31/01/2024
  Tổng số bài viết (798)
  Số điểm: 14775
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 291 lần
  SMod

  Vừa là cổ đông lớn vừa là cổ đông và là người liên quan thì công bố thông tin thế nào?

  Trong trường hợp vừa là cổ đông lớn vừa là cổ đông lẫn người có liên quan với người nội bộ thì thực hiện công bố thông tin như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết sau.

  Cụ thể, hiện nay việc công bố thông tin của cổ đông được thực hiện quy định tại Luật Chứng khoán 2019 và được hướng dẫn bởi Thông tư 96/2020/TT-BTC như sau:

  (1) Công bố thông tin đối với cổ đông lớn

  Căn cứ Điều 127 Luật Chứng khoán 2019 được hướng dẫn bởi Điều 31 Thông tư 96/2020/TT-BTC có quy định về công bố thông tin của cổ đông lớn, nhóm người có liên quan sở hữu từ 5% trở lên có quyền biểu quyết của công ty đại chúng; nhà đầu tư, nhóm người có liên quan sở hữu từ 5% trở lên chứng chỉ quỹ của quỹ đóng; nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của 01 tổ chức phát hành hoặc từ 5% trở lên chứng chỉ quỹ của quỹ đóng như sau:

  Nội dung Báo cáo/ Công bố thông tin

  Đối tượng nhận báo cáo/ Công bố thông tin

  Thời hạn

  Không được quá 30 ngày, kể từ ngày đăng ký thực hiện giao dịch

  Về giao dịch khi trở thành hoặc không còn là cổ đông lớn theo mẫu quy định tại Phụ lục VII hoặc Phụ lục IX

  - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán (đối với cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch).

  - Công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán.

  Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày trở thành hoặc không còn là cổ đông lớn.

  Khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu qua các ngưỡng 1% số cổ phiếu có quyền biểu quyết theo mẫu quy định tại Phụ lục VIII hoặc Phụ lục X

  - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán (đối với cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch).

  - Công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán.

  Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày có sự thay đổi.

  https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2024/06/11/Phu-lucc-VII.doc Phụ lục VII 

  https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2024/06/11/phu-luc-IX.doc Phụ lục IX

  https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2024/06/11/phu-luc-VIII.doc Phụ lục VIII

  https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2024/06/11/phu-luc-X.doc Phụ lục X

  Về thời điểm bắt đầu trở thành cổ đông hoặc thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phiếu qua các ngưỡng 1% thì sẽ tính từ ngày giao dịch chứng khoán được hoàn tất.

  Lưu ý: Việc công bố những thông tin nêu trên không bao gồm:

  - Thay đổi tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu có quyền biểu quyết phát sinh do công ty đại chúng mua lại cổ phiếu của chính mình hoặc phát hành thêm cổ phiếu.

  - Quỹ hoán đổi danh mục thực hiện giao dịch hoán đổi.

  - Trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

  Ngoài ra, cũng không áp dụng đối với trường hợp các đối tượng không chủ động thực hiện giao dịch trong trường hợp thay đổi tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu có quyền biểu quyết phát sinh do công ty đại chúng mua lại cổ phiếu của chính mình hoặc công ty đại chúng phát hành thêm cổ phiếu.

  (2) Công bố thông tin của người nội bộ và người có liên quan

  Cụ thể, tại Điều 128 Luật Chứng khoán 2019 được hướng dẫn bởi Điều 33 Thông tư 96/2020/TT-BTC thì việc công bố thông tin của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (xem cụ thể về những đối tượng là người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ được quy định tại Khoản 45 và 46 Điều 4 Luật Chứng khoán 2019) được thực hiện như sau:

  Nội dung Báo cáo/ Công bố thông tin

  Đối tượng nhận báo cáo/ Công bố thông tin

  Thời hạn

  Về việc dự kiến giao dịch theo mẫu tại Phụ lục XIII và Phụ lục XIV

  - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán (đối với cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch, chứng chỉ quỹ đại chúng niêm yết).

  - Công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán.

  Trước ngày dự kiến thực hiện giao dịch tối thiểu 03 ngày làm việc.

  Công bố thông tin về kết quả giao dịch đồng thời giải trình nguyên nhân không thực hiện được giao dịch hoặc không thực hiện hết khối lượng đăng ký (nếu có) theo mẫu tại Phụ lục XV và Phụ lục XVI.

  - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán (đối với cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch, chứng chỉ quỹ đại chúng niêm yết).

  - Công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán.

  Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày hoàn tất giao dịch (trường hợp giao dịch kết thúc trước thời hạn đăng ký) hoặc kết thúc thời hạn dự kiến giao dịch

  https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2024/06/11/phu-luc-XIII.doc Phụ lục XIII 

  https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2024/06/11/phu-luc-XIV.doc Phụ lục XIV

  https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2024/06/11/phu-luc-XV.doc Phụ lục XV 

  https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2024/06/11/phu-luc-XVI.doc Phụ lục XVI

  Lưu ý: 

  - Trường hợp thực hiện giao dịch mua trong các đợt phát hành cổ phiếu, chứng chỉ quỹ hoặc giao dịch chào mua công khai, đối tượng phải công bố thông tin theo quy định này được miễn trừ nghĩa vụ và thực hiện theo quy định pháp luật về hoạt động chào bán, phát hành, chào mua công khai.

  - Không được đồng thời đăng ký, giao dịch mua và bán cổ phiếu, quyền mua cổ phiếu, trái phiếu chuyển đổi, quyền mua trái phiếu chuyển đổi, chứng chỉ quỹ, quyền mua chứng chỉ quỹ hoặc chứng quyền có bảo đảm trong cùng một đợt đăng ký, giao dịch. Mà chỉ được đăng ký, thực hiện giao dịch tiếp theo khi đã báo cáo kết thúc đợt giao dịch trước đó.

  Tuy, nhiên, cũng ngoại trừ trường hợp công ty quản lý quỹ, chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam là người có liên quan của người nội bộ thực hiện đăng ký, giao dịch mua và bán chứng khoán cho các quỹ ETF hoặc đầu tư theo chỉ định của khách hàng ủy thác tuy nhiên phải đảm bảo từng khách hàng ủy thác không được đồng thời đăng ký, giao dịch mua và bán trong cùng một đợt đăng ký.

  Bên cạnh đó, như đã có nêu trên thì người nội bộ và người có liên quan là một trong những đối tượng phải thực hiện báo cáo/ Công bố thông tin. Theo đó, trong trường hợp 02 đối tượng trên đồng thời là cổ đông lớn thì sẽ chỉ phải thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin áp dụng đối với người nội bộ và người có liên quan.

  Ngoài ra, Thông tư 96/2020/TT-BTC cũng có nêu rõ, trường hợp sau khi đăng ký giao dịch thì đối tượng đăng ký không còn là người nội bộ của công ty đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng, quỹ đại chúng hoặc người có liên quan của các đối tượng này, đối tượng đăng ký giao dịch vẫn phải thực hiện việc báo cáo và công bố thông tin.

   
  124 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận