Vụ Pháp chế thuộc Bộ Tài chính có chức năng và thực hiện nhiệm vụ gì?

Chủ đề   RSS   
 • #611522 14/05/2024

  Hong312
  Top 75
  Lớp 6

  Vietnam --> Đăk Lăk
  Tham gia:05/05/2021
  Tổng số bài viết (876)
  Số điểm: 7512
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 136 lần


  Vụ Pháp chế thuộc Bộ Tài chính có chức năng và thực hiện nhiệm vụ gì?

  Ngày 11 tháng 12 năm 2023, Bộ tài chính ban hành Quyết định 2718/QĐ-BTC năm 2023 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Pháp chế. Trong đó Vụ pháp chế có chức năng và thực hiện các nhiệm vụ như sau

  Chức năng của Vụ Pháp chế của Bộ Tài chính

  Vụ Pháp chế là đơn vị thuộc Bộ Tài chính, có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính thực hiện quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính và tổ chức thực hiện công tác pháp chế của Bộ theo quy định của pháp luật.

  Vụ Pháp chế thực hiện các nhiệm vụ gì?

  Theo Điều 2 Quyết định 2718/QĐ-BTC Vụ pháp chế  thực hiện các nhiệm vụ như sau

  -Về công tác xây dựng pháp luật

  + Lập chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

  + Xây dựng các đề án, cơ chế, chính sách tài chính, các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

  - Về thẩm định văn bản quy phạm pháp luật

  + Chủ trì thẩm định các thông tư do các đơn vị thuộc Bộ soạn thảo theo phân công của Bộ trước khi trình Bộ trưởng ký ban hành.

  + Chủ trì thẩm định các thông tư liên tịch giữa Bộ trưởng Bộ Tài chính với Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

  - Về tham gia ý kiến đối với các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, các đề án cơ chế, chính sách do Bộ Tài chính chủ trì hoặc các Bộ, ngành hoặc địa phương gửi đến xin ý kiến

  + Chủ trì hoặc phối hợp tham gia ý kiến các văn bản quy phạm pháp luật, các đề án cơ chế, chính sách do các Bộ, ngành, địa phương gửi đến xin ý kiến theo phân công của Bộ.

  + Phối hợp, tham gia ý kiến pháp lý và các nội dung khác (nếu có) đối với các văn bản quy phạm pháp luật, các đề án cơ chế, chính sách do các đơn vị thuộc Bộ chủ trì soạn thảo.

  + Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ trong việc cho ý kiến về nguồn lực tài chính đối với các đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật do các Bộ, ngành khác chủ trì gửi lấy ý kiến Bộ Tài chính

  - Tham gia ý kiến đối với các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, các đề án cơ chế, chính sách do Bộ Tài chính chủ trì hoặc các Bộ, ngành hoặc địa phương gửi đến xin ý kiến

  - Thực hiện  công tác rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật và pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật

  - Thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

  - Thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

  -Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan giúp Bộ trưởng thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường của Nhà nước trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý của Bộ theo quy định của pháp luật.

  - Về các nhiệm vụ khác

  + Hướng dẫn và giám sát việc tuân thủ quy định về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của các đơn vị trong Bộ Tài chính.

  + Chủ trì rà soát, phân công, theo dõi đôn đốc các đơn vị thuộc Bộ trong việc triển khai thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ, Cơ quan cảnh sát điều tra, Thanh tra Bộ Tài chính liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách tài chính thuộc trách nhiệm chủ trì của Bộ Tài chính; báo cáo Bộ các vướng mắc hoặc chưa thống nhất về các kiến nghị xử lý liên quan đến hoàn thiện cơ chế chính sách (nếu có) trong quá trình rà soát, đối chiếu số liệu, kiến nghị của cơ quan Kiểm toán Nhà nước.

  -Ngoài ra, còn thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Bộ trưởng giao.

  Trên đây là một số quy định chức năng và nhiệm vụ của Vụ Pháp chế đơn vị thuộc Bộ Tài chính theo Quyết định 2718/QĐ-BTC năm 2023 có hiệu lực từ ngày 11/12/2023.

   

   
  71 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận