Viên chức quản lý bị xử lý kỷ luật bằng hình thức nào thì sẽ bị miễn nhiệm?

Chủ đề   RSS   
 • #605256 07/09/2023

  danluan123
  Top 50
  Male
  Lớp 6

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:14/07/2020
  Tổng số bài viết (1106)
  Số điểm: 8110
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 92 lần


  Viên chức quản lý bị xử lý kỷ luật bằng hình thức nào thì sẽ bị miễn nhiệm?

  Viên chức quản lý bị xử lý kỷ luật bằng hình thức nào thì sẽ bị miễn nhiệm?

  Có thể thấy đối với Viên chức quản lý là người được bổ nhiệm giữ chức vụ quản lý thực hiện một hoặc một số công việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và được hưởng phụ cấp chức vụ quản lý, vậy việc bị miễn nhiệm sẽ áp dụng khi họ vi phạm hình thức kỷ luật nào.

  https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluat/ẢNH BÀI VIẾT/Visa CÓ ĐƯỢC THAY ĐỔI MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG (29).png

  Căn cứ Điều 55 Nghị định 115/2020/NĐ-CP quy định miễn nhiệm đối với viên chức quản lý như sau:

  - Việc xem xét miễn nhiệm đối với viên chức quản lý được thực hiện trong các trường hợp sau:

  +  Có hai năm liên tiếp được xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ;

  +  Bị xử lý kỷ luật chưa đến mức cách chức nhưng do yêu cầu nhiệm vụ công tác cần phải thay thế;

  +  Bị xử lý kỷ luật khiển trách hoặc cảnh cáo hai lần trong cùng một thời hạn bổ nhiệm;

  +  Bị cơ quan có thẩm quyền kết luận vi phạm quy định của Đảng về bảo vệ chính trị nội bộ;

  +  Các lý do miễn nhiệm khác theo quy định của Đảng và pháp luật.

  Quy trình xem xét miễn nhiệm đối với viên chức quản lý?

  Căn cứ Khoản 2 Điều 55 Nghị định 115/2020/NĐ-CP quy định về quy trình xem xét miễn nhiệm đối với viên chức quản lý như sau:

  -  Khi có đủ căn cứ miễn nhiệm đối với viên chức quản lý quy định tại khoản 1 Điều này, người đứng cơ quan, đơn vị trực tiếp sử dụng viên chức hoặc bộ phận tham mưu về tổ chức cán bộ đề xuất với cấp có thẩm quyền theo phân cấp quản lý cán bộ;

  -  Chậm nhất sau 30 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề xuất việc miễn nhiệm, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị có thẩm quyền phải thảo luận, biểu quyết bằng phiếu kín. Việc quyết định miễn nhiệm đối với viên chức phải được trên 50% tổng số thành viên tập thể lãnh đạo đồng ý; trường hợp đạt tỷ lệ 50% thì do người đứng đầu quyết định.

  -  Viên chức quản lý sau khi bị miễn nhiệm, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập bố trí công tác phù hợp; viên chức có trách nhiệm chấp hành quyết định phân công của cấp có thẩm quyền. Trường hợp viên chức bị miễn nhiệm do xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ trong hai năm liên tiếp thì đơn vị sự nghiệp công lập có thẩm quyền cho thôi việc theo quy định của pháp luật.

  Trách nhiệm và thẩm quyền trong công tác bổ nhiệm viên chức quản lý?

  Căn cứ Điều 45 Nghị định 115/2020/NĐ-CP quy định về trách nhiệm và thẩm quyền trong công tác bổ nhiệm viên chức quản lý như sau:

  -  Người đứng đầu, các thành viên trong cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị có trách nhiệm đề xuất nhân sự và nhận xét, đánh giá đối với nhân sự được đề xuất.

  -  Tập thể cấp ủy, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị thảo luận, nhận xét, đánh giá, quyết định hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

  -  Cá nhân, tập thể đề xuất bổ nhiệm phải chịu trách nhiệm trước cấp có thẩm quyền về ý kiến đề xuất, nhận xét, đánh giá, kết luận tiêu chuẩn chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống; năng lực công tác, ưu, khuyết điểm đối với nhân sự được đề xuất bổ nhiệm.

  -  Bộ phận tham mưu về tổ chức cán bộ và các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định, đề xuất nhân sự theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình.

  -  Tập thể lãnh đạo, người đứng đầu quyết định bổ nhiệm chịu trách nhiệm đối với quyết định của mình; lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm về công tác cán bộ.

  -  Viên chức được đề xuất, xem xét bổ nhiệm phải chịu trách nhiệm về việc kê khai lý lịch, hồ sơ cá nhân, kê khai tài sản, thu nhập của mình, giải trình các nội dung liên quan.

  -  Thẩm quyền bổ nhiệm viên chức giữ chức vụ quản lý do người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập quyết định hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định theo phân cấp quản lý về công tác cán bộ. Trường hợp có quy định khác về thẩm quyền bổ nhiệm viên chức quản lý thì thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

  Do đó, việc xem xét miễn nhiệm đối với viên chức quản lý được thực hiện liên quan đến kỷ luật đó là Bị xử lý kỷ luật khiển trách hoặc cảnh cáo hai lần trong cùng một thời hạn bổ nhiệm và bị xử lý kỷ luật chưa đến mức cách chức nhưng do yêu cầu nhiệm vụ công tác cần phải thay thế đồng thời trách nhiệm và thẩm quyền trong công tác bổ nhiệm viên chức quản lý được thực hiện rõ theo quy định trên.

   
  112 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn danluan123 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (08/09/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận