Viên chức quản lý bị miễn nhiệm có được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo không?

Chủ đề   RSS   
 • #607593 19/12/2023

  Chloeee02

  Sơ sinh

  Vietnam
  Tham gia:07/12/2023
  Tổng số bài viết (15)
  Số điểm: 75
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Viên chức quản lý bị miễn nhiệm có được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo không?

  Viên chức quản lý bị miễn nhiệm có được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo không? Viên chức quản lý có 02 năm liên tiếp xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ có bị xem xét miễn nhiệm không?

  Viên chức quản lý có 02 năm liên tiếp xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ có bị xem xét miễn nhiệm không?

  Căn cứ điểm d khoản 1 Điều 55 Nghị định 115/2020/NĐ-CP được sửa đổi bởi khoản 32 Điều 1 Nghị định 85/2023/NĐ-CP quy định miễn nhiệm đối với viên chức quản lý như sau:

  - Việc xem xét miễn nhiệm đối với viên chức quản lý được thực hiện trong các trường hợp sau:

  + Bị kỷ luật cảnh cáo hoặc khiển trách mà cấp có thẩm quyền xác định là năng lực hạn chế, uy tín giảm sút;

  + Bị kỷ luật khiển trách, cảnh cáo 02 lần trở lên trong cùng thời hạn bổ nhiệm;

  + Có trên 2/3 số phiếu tín nhiệm thấp tại kỳ lấy phiếu theo quy định.

  Đối tượng, quy trình, thủ tục lấy phiếu tín nhiệm thực hiện theo quy định của cấp có thẩm quyền;

  + Có 02 năm liên tiếp được xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ;

  + Bị cơ quan có thẩm quyền kết luận suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; vi phạm những điều đảng viên không được làm; vi phạm trách nhiệm nêu gương, ảnh hưởng xấu đến uy tín của bản thân và đơn vị nơi đang công tác;

  + Bị cơ quan có thẩm quyền kết luận vi phạm tiêu chuẩn chính trị theo quy định về bảo vệ chính trị nội bộ của Đảng đến mức phải miễn nhiệm;

  + Viên chức quản lý là người đứng đầu để đơn vị sự nghiệp công lập thuộc quyền quản lý, phụ trách hoặc cấp dưới trực tiếp xảy ra tham nhũng, tiêu cực rất nghiêm trọng.

  [...]

  Như vậy, viên chức quản lý có 02 năm liên tiếp xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ có thể bị xem xét miễn nhiệm.

  Viên chức quản lý bị miễn nhiệm có được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo không?

  Tại khoản 2 Điều 56 Nghị định 115/2020/NĐ-CP được sửa đổi bởi khoản 33 Điều 1 Nghị định 85/2023/NĐ-CP có quy định về chế độ, chính sách đối với viên chức thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm như sau:

  [1] Viên chức quản lý có đơn từ chức theo căn cứ tại điểm a, điểm b hoặc điểm c khoản 1 Điều 54 Nghị định 115/2020/NĐ-CP và được cấp có thẩm quyền cho thôi giữ chức vụ hoặc không có đơn từ chức theo quy định tại khoản 4 Điều 54 Nghị định 115/2020/NĐ-CP thì được bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo hiện hưởng trong thời gian 06 tháng kể từ ngày có quyết định cho thôi giữ chức vụ.

  Viên chức quản lý có đơn từ chức theo căn cứ tại điểm d hoặc điểm đ khoản 1 Điều 54 Nghị định 115/2020/NĐ-CP và được cấp có thẩm quyền cho thôi giữ chức vụ thì được bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo hiện hưởng đến hết thời hạn giữ chức vụ.

  [2] Viên chức quản lý bị miễn nhiệm không được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo kể từ ngày có quyết định miễn nhiệm.

  [3] Sau khi thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm nếu viên chức tự nguyện xin nghỉ hưu, thôi việc thì được giải quyết theo quy định hiện hành.

  [4] Viên chức quản lý sau khi từ chức, miễn nhiệm có nguyện vọng tiếp tục công tác thì được cấp có thẩm quyền xem xét, bố trí làm công tác chuyên môn (không làm công tác quản lý), được giữ nguyên hạng chức danh nghề nghiệp đã được bổ nhiệm.

  - Viên chức sau khi bị kỷ luật tự nguyện xin từ chức mà có thời gian công tác còn 05 năm trở lên thì được cấp có thẩm quyền căn cứ tình hình thực tế tại cơ quan, tổ chức, đơn vị xem xét từng trường hợp cụ thể để bố trí công tác theo hướng giảm một cấp so với chức vụ trước khi bị kỷ luật.

  - Sau thời hạn theo quy định của cơ quan có thẩm quyền, nếu khắc phục tốt những sai phạm, khuyết điểm, được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện thì được cấp có thẩm quyền xem xét quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử lại chức danh đã đảm nhiệm hoặc tương đương.”.

  Như vậy, viên chức quản lý bị miễn nhiệm không được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo kể từ ngày có quyết định miễn nhiệm.

  Tuy nhiên nếu viên chức bị miễn nhiệm có nguyện vọng tiếp tục công tác thì được cấp có thẩm quyền xem xét, bố trí làm công tác chuyên môn và được giữ nguyên hạng chức danh nghề nghiệp đã được bổ nhiệm.

  Trân trọng!

   
  54 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận