Viên chức được tuyển dụng trước tháng 7/2020 có được hưởng biên chế trọn đời

Chủ đề   RSS   
 • #535584 25/12/2019

  Viên chức được tuyển dụng trước tháng 7/2020 có được hưởng biên chế trọn đời

  Theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Luật cán bộ công chức và luật viên chức sửa đổi 2019 (sắp có hiệu lực ngày 01/7/2020) có quy định về hai loại hợp đồng làm việc như sau:

  Thứ nhất là hợp đồng làm việc hợp đồng xác định thời hạn: Hợp đồng làm việc xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 60 tháng.

  Hợp đồng làm việc xác định thời hạn áp dụng đối với người được tuyển dụng làm viên chức kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2020, trừ trường hợp quy định tại điểm b và điểm c khoản 2 Điều này.

  Thứ hai là hợp đồng làm việc không xác định thời hạn: Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng. Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn áp dụng đối với các trường hợp sau đây:

  + Viên chức được tuyển dụng trước ngày 01 tháng 7 năm 2020;

  + Cán bộ, công chức chuyển sang làm viên chức theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 58 của Luật này;

  + Người được tuyển dụng làm viên chức làm việc tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

  Như vậy, đối với trường hợp viên chức được tuyển dụng trước ngày 01/7/2020 thì hợp đồng làm việc được xác định là hợp đồng làm việc không xác định thời hạn và người viên chức này vẫn được hưởng chế độ “viên chức trọn đời”.

   
  1071 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận