Viên chức chuyển công tác nhưng có vi phạm ở đơn vị cũ thì ai có quyền xử lý kỷ luật người đó?

Chủ đề   RSS   
 • #602215 28/04/2023

  lvkhngoc
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam
  Tham gia:10/07/2022
  Tổng số bài viết (420)
  Số điểm: 3759
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 75 lần


  Viên chức chuyển công tác nhưng có vi phạm ở đơn vị cũ thì ai có quyền xử lý kỷ luật người đó?

  Trường hợp viên chức đã chuyển công tác sang đơn vị mới, xác định có vi phạm ở đơn vị cũ thì cơ quan nào có quyền thành lập hội đồng kỷ luật người này? 

  1. Các hình thức xử lý kỷ luật viên chức

  Các hình thức xử lý kỷ luật viên chức được quy định tại Điều 15 Nghị định 112/2020/NĐ-CP như sau:

  - Áp dụng đối với viên chức không giữ chức vụ quản lý:

  + Khiển trách 

  + Cảnh cáo

  +Buộc thôi việc

  - Áp dụng đối với viên chức quản lý:

  + Khiển trách

  + Cảnh cáo

  + Cách chức

  + Buộc thôi việc.

  Viên chức bị kỷ luật bằng một trong các hình thức quy định tại Điều này còn có thể bị hạn chế thực hiện hoạt động nghề nghiệp theo quy định của pháp luật có liên quan.

  => Theo đó, đối với viên chức quản lý sẽ có 04 hình thức xử lý kỷ luật là khiển trách, cảnh cáo, cách chức và buộc thôi việc.

  Đối với viên chức không giữ chức vụ quản lý thì sẽ có 03 hình thức xử lý kỷ luật đó là khiển trách, cảnh cáo và buộc thôi việc.

  Ngoài ra, viên chức còn có thể bị hạn chế thực hiện hoạt động nghề nghiệp khi bị xử lý kỷ luật.

  2. Thẩm quyền xử lý kỷ luật viên chức khi viên chức có vi phạm ở đơn vị cũ

  Tại Điều 31 Nghị định 112/2020/NĐ-CP quy định về thẩm quyền xử lý kỷ luật đối với viên chức như sau: 

  - Đối với viên chức quản lý, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền bổ nhiệm tiến hành xử lý kỷ luật và quyết định hình thức kỷ luật.

  Đối với viên chức giữ chức vụ, chức danh do bầu cử thì cấp có thẩm quyền phê chuẩn, quyết định công nhận kết quả bầu cử tiến hành xử lý kỷ luật và quyết định hình thức kỷ luật.

  - Đối với viên chức không giữ chức vụ quản lý, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập quản lý viên chức tiến hành xử lý kỷ luật và quyết định hình thức kỷ luật.

  - Đối với viên chức biệt phái, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi viên chức được cử đến biệt phái tiến hành xem xét xử lý kỷ luật, đề nghị hình thức kỷ luật. Hồ sơ xử lý kỷ luật phải được gửi về đơn vị sự nghiệp công lập cử viên chức biệt phái để ra quyết định kỷ luật theo thẩm quyền.

  - Trường hợp viên chức có hành vi vi phạm trong thời gian công tác tại cơ quan, tổ chức, đơn vị cũ mà khi chuyển sang cơ quan, tổ chức, đơn vị mới mới phát hiện hành vi vi phạm luật và vẫn còn trong thời hiệu xử lý kỷ luật thì thẩm quyền tiến hành và xử lý kỷ luật thuộc cơ quan, tổ chức, đơn vị cũ nơi viên chức công tác. Hồ sơ, quyết định kỷ luật phải được gửi về cơ quan, tổ chức, đơn vị đang quản lý viên chức.

  Trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập trước đây đã giải thể, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thì những người có trách nhiệm liên quan phải bàn giao hồ sơ để đơn vị sự nghiệp công lập đang quản lý viên chức thực hiện việc xử lý kỷ luật.

  - Đối với viên chức làm việc trong Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân thì thẩm quyền xử lý kỷ luật được thực hiện theo quy định của cơ quan có thẩm quyền của cơ quan quản lý viên chức.

  => Theo đó, căn cứ tại khoản 4 Điều 31 Nghị định 112/2020/NĐ-CP: khi viên chức không giữ chức vụ quản lý nếu có vi phạm tại đơn vị cũ mà vẫn còn trong thời hiệu xử lý kỷ luật thì thẩm quyền tiến hành và xử lý kỷ luật thuộc đơn vị cũ nơi viên chức công tác. Hồ sơ, quyết định kỷ luật phải được gửi về cơ quan, đơn vị mới. 

  Thời hiệu, thời hạn xử lý kỷ luật đối với viên chức thực hiện theo Điều 53 Luật viên chức 2010 được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 7 Điều 2 Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019.

  3. Trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật đối với viên chức

  Theo quy định tại Điều 32 Nghị định 112/2020/NĐ-CP

  Việc xử lý kỷ luật đối với viên chức được thực hiện theo các bước sau đây:

  Bước 1: Tổ chức họp kiểm điểm;

  Bước 2: Thành lập Hội đồng kỷ luật;

  Bước 3: Cấp có thẩm quyền ra quyết định xử lý kỷ luật.

  Trường hợp viên chức đang bị khởi tố, tạm giữ, tạm giam chờ kết luận của cơ quan có thẩm quyền điều tra, truy tố, xét xử về hành vi vi phạm pháp luật thì không thực hiện tổ chức họp kiểm điểm.

  Trường hợp viên chức có hành vi vi phạm pháp luật bị Tòa án kết án phạt tù mà không được hưởng án treo hoặc bị Tòa án kết án về hành vi tham nhũng thì không thực hiện tổ chức họp kiểm điểm và thành lập Hội đồng kỷ luật. 

  => Theo đó, xử lý kỷ luật viên chức có hành vi vi phạm được thực hiện theo 03 bước như trên.

  Như vậy, khi viên chức đã chuyển công tác sang đơn vị mới, xác định có vi phạm ở đơn vị cũ thì đơn vị cũ là cơ quan có thẩm quyền xử lý kỷ luật viên chức. Đơn vị cũ sẽ tổ chức họp kiểm điểm; thành lập Hội đồng kỷ luật và ra quyết định xử lý kỷ luật sau đó gửi hồ sơ, quyết định kỷ luật về cơ quan, đơn vị mới.

   
  240 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận