Việc tách cơ sở giáo dục đại học được thực hiện khi nào?

Chủ đề   RSS   
 • #602843 26/05/2023

  tlthuthao21899
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam --> Bến Tre
  Tham gia:06/12/2019
  Tổng số bài viết (458)
  Số điểm: 3535
  Cảm ơn: 4
  Được cảm ơn 52 lần


  Việc tách cơ sở giáo dục đại học được thực hiện khi nào?

  Các trường hợp thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể cơ sở giáo dục đại học ngày càng phổ biến. Vậy pháp luật quy định về việc tách cơ sở giáo dục đại học như thế nào?

  Việc tách cơ sở giáo dục đại học được thực hiện khi nào?

  Căn cứ tại Điều 24 Luật Giáo dục đại học 2012 tách cơ sở giáo dục đại học phải bảo đảm các yêu cầu sau:

  - Phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học;

  - Đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội;

  - Bảo đảm quyền lợi của giảng viên, viên chức, người lao động và người học;

  - Góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục đại học.

  Như vậy, Cơ sở giáo dục đại học khi muốn tách cơ sở khác cần phải đảm bảo những yêu cầu nêu trên 

  Cơ sở giáo dục đại học muốn tách cơ sở thì cần phải chuẩn bị đầy đủ những hồ sơ gì?

  Căn cứ tại khoản 3 Điều 94 Nghị định 46/2017/NĐ-CP có quy định về hồ sơ tách cơ sở giáo dục đại học như sau:

  - Tờ trình của cơ quan chủ quản (đối với trường công lập); tờ trình của trường đại học (đối với trường tư thục) trình Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sáp nhập, chia, tách trường đại học kèm theo ý kiến của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi đặt trụ sở chính của trường sau khi sáp nhập hoặc sau khi chia, tách;

  - Biên bản họp Đại hội cổ đông về việc sáp nhập, chia, tách trường đại học (đối với trường tư thục);

  - Đề án sáp nhập, chia, tách trường đại học, trong đó làm rõ mục đích của việc sáp nhập, chia, tách trường đại học; trụ sở chính của trường sau khi sáp nhập, chia, tách; dự kiến cơ cấu tổ chức nhân sự; phương án đối với người học, nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường; kế hoạch, lộ trình thực hiện việc sáp nhập, chia, tách; thủ tục và thời hạn chuyển đổi tài sản, chuyển đổi vốn góp, cổ phần.

  Như vậy, cơ sở giáo dục đại học muốn tách cơ sở thì phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo luật định nêu trên

  Sau khi đầy đủ hồ sơ thì cơ sở giáo dục đại học muốn tách cơ sở phải thực hiện theo trình tự nào?

  Theo khoản 4 Điều 94 Nghị định 46/2017/NĐ-CP có quy định về trình tự thực hiện việc tách cơ sở giáo dục như sau:

  - Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định tại khoản 3 Điều này, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo bằng văn bản cho cơ quan chủ quản (đối với trường công lập); trường đại học (đối với trường tư thục) để sửa đổi, bổ sung;

  - Trường hợp hồ sơ đáp ứng theo quy định tại khoản 3 Điều này, trong vòng 30 ngày làm việc, Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì thẩm định, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

  Như vậy, trường hợp hồ sơ đầy đủ, đáp ứng theo yêu cầu thì Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì thẩm định, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

  Nếu trường hợp thiếu hồ sơ, hồ sơ không đúng yêu cầu thì Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo bằng văn bản cho cơ quan chủ quản (đối với trường công lập); trường đại học (đối với trường tư thục) để sửa đổi, bổ sung

  Từ những căn cứ nêu trên, trường hợp muốn tách cơ sở giáo dục đại học thì cơ sở đó phải đáp ứng được những yêu cầu mà pháp luật đã đề ra. Sau khi đã thỏa mãn các yêu cầu đó, cơ sở giáo dục đại học chuẩn bị hồ sơ và thực hiện các thủ tục theo luật định để tiến hành tách cơ sở.

   
   
  175 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận