Việc giám sát hoạt động của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia do cơ quan nào thực hiện theo quy định?

Chủ đề   RSS   
 • #608569 02/02/2024

  phanthanhthao0301

  Sơ sinh

  Vietnam --> Gia Lai
  Tham gia:10/11/2023
  Tổng số bài viết (47)
  Số điểm: 235
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Việc giám sát hoạt động của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia do cơ quan nào thực hiện theo quy định?

  Việc giám sát hoạt động của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia do cơ quan nào thực hiện theo quy định? Việc đánh giá kết quả hoạt động và xếp loại Quỹ được quy định như thế nào?

  Việc giám sát hoạt động của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia do cơ quan nào thực hiện theo quy định?

  Căn cứ tại Điều 43 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia được ban hành kèm theo Quyết định 04/2021/QĐ-TTg năm 2021 quy định về việc giám sát hoạt động của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia như sau:

  Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện giám sát và đánh giá hoạt động của Quỹ về các nội dung sau đây:

  - Quản lý và sử dụng vốn điều lệ, các nguồn vốn khác, kinh phí hoạt động hằng năm và tài sản của Quỹ;

  - Kết quả hoạt động của Quỹ;

  - Thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng, thù lao của Quỹ;

  - Các nội dung giám sát liên quan khác theo yêu cầu của Bộ Khoa học và Công nghệ.

  Lưu ý: Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức giám sát trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua các báo cáo của Quỹ để phát hiện các rủi ro về tài chính, hạn chế trong quản lý của Quỹ, hiệu quả hoạt động của Quỹ và có cảnh báo, giải pháp xử lý kịp thời theo các quy định của pháp luật về giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước.

  Như vậy, Bộ Khoa học và Công nghệ là cơ quan thực hiện giám sát và đánh giá hoạt động của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia theo quy định.

  Việc đánh giá kết quả hoạt động và xếp loại Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia được quy định như thế nào?

  Việc đánh giá kết quả hoạt động và xếp loại Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia được quy định tại Điều 44 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia được ban hành kèm theo Quyết định 04/2021/QĐ-TTg năm 2021, cụ thể như sau:

  - Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện đánh giá hoạt động và xếp loại Quỹ hàng năm theo quy định, hướng dẫn tại khoản 3 Điều 43 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia được ban hành kèm theo Quyết định 04/2021/QĐ-TTg năm 2021.

  - Các chỉ tiêu đánh giá hoạt động của Quỹ hàng năm bao gồm:

  + Chỉ tiêu 1: Mức độ hoàn thành theo kế hoạch về số lượng, quy mô, lĩnh vực và hiệu quả các nhiệm vụ, dự án do Quỹ hỗ trợ tài chính;

  + Chỉ tiêu 2: Tăng trưởng về dư nợ cho vay và bảo lãnh để vay vốn, doanh số hỗ trợ vốn và hỗ trợ lãi suất vay cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thông qua các nhiệm vụ, dự án;

  + Chỉ tiêu 3: Tỷ lệ nợ xấu;

  + Chỉ tiêu 4: Tình hình chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng vốn điều lệ và kinh phí hoạt động, tài sản của Quỹ, chế độ báo cáo.

  - Yếu tố khách quan được xem xét, loại trừ khi đánh giá hoạt động của Quỹ:

  + Thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, biến động kinh tế - chính trị, chiến tranh và các nguyên nhân bất khả kháng khác;

  + Thay đổi về chính sách liên quan làm ảnh hưởng đến đối tượng được hỗ trợ tài chính và kết quả hoạt động của Quỹ.

  Địa vị pháp lý, chức năng, tư cách pháp nhân của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia được quy định như thế nào?

  Theo quy định tại Điều 1 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia được ban hành kèm theo Quyết định 04/2021/QĐ-TTg năm 2021, cụ thể:

  Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, thực hiện chức năng cho vay ưu đãi, hỗ trợ lãi suất vay, bảo lãnh để vay vốn và hỗ trợ vốn (sau đây gọi chung là hỗ trợ tài chính) cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thực hiện nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao, đổi mới và hoàn thiện công nghệ.

  Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia hoạt động theo mô hình Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

  Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia có tư cách pháp nhân, có vốn điều lệ, có báo cáo tài chính riêng, có con dấu, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và các ngân hàng thương mại hoạt động hợp pháp tại Việt Nam theo quy định của pháp luật.

  Trụ sở chính của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia đặt tại thành phố Hà Nội.

  Tên giao dịch quốc tế của Quỹ là National Technology Innovation Foundation, viết tắt là NATIF.

  Tóm lại, Bộ Khoa học và Công nghệ là cơ quan thực hiện giám sát và đánh giá hoạt động của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia theo quy định.

   
  61 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận